Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ðóng

Lấy ý kiến về điều chỉnh đơn giá nước sinh hoạt khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Để đảm bảo quyền lợi của các tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến việc điều chỉnh biểu giá nước, Sở Tài chính tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân về việc điều chỉnh đơn giá nước sinh hoạt khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.