Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông Tin Cần Biết

Thông Tin Cần Biết
Thứ 3, Ngày 24/01/2017, 16:00
Chương trình giải trí truyền hình từ ngày 06/02/2017 đến hết ngày 12/02/2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/01/2017
Chương trình giải trí truyền hình từ ngày 06/02/2017 đến hết ngày 12/02/2017

                      TH HAI  06 -02 -2017

 

Giôø

THEÅ LOÏAI

TEÂN PHIM, ÑEÀ TAØI

TAÄP

TL

KÝ HIỆU FILE

00: 03

Saân khaáu

Tết Quang Trung

 

 

 

1:35

Ca nhạc

Giai điệu phương nam lần 56

P1

 

 

2:00

PT Việt Nam

Tình người xứ hoa

28

 

 

3: 20

PT Hàn Quốc

Tình muộn

36

 

 

4:10

Ca c

Dáng hình quê hương

 

 

 

6:30

Ca nhaïc

Mùa xuân trên quê hương

 

 

 

7:05

PT Hàn Quốc

Khi mẹ tôi yêu

74

 

 

Khi mẹ tôi yêu

75

 

 

9:10

PT Vieät Nam

Hoa đồng nội

26

 

 

10:20

PT Hàn Quốc

Tình muộn

37H

 

 

11:40

Ca nhaïc TN

Bếp xuân hồng

 

 

 

12:00

PT Hàn Quốc

Nữ hoàng lửa YOUMG YI

2

 

 

13:00

PT Vieät Nam

Tình người xứ hoa

29

 

 

14:00

Saân khaáu

Tết Quang Trung

 

 

 

16:30

Ca nhạc

Giai điệu phương nam lần 56

P2

 

 

17:10

Ca nhaïc TN

Bếp xuân hồng

 

 

 

17:30

PT Trung Quốc

Tình cũ vấn vương

215

 

 

20:30

PT Hàn Quốc

Đế quốc hoàng kim

34

 

 

21:30

PT Vieät Nam

Hoa đồng nội

27

 

 

22:35

PT Hàn Quốc

Thám quan kỳ án

66

 

 

                   TH  BA  07 - 02 -2017

 

Giôø

THEÅ LOÏAI

TEÂN PHIM, ÑEÀ TAØI

TAÄP

TL

 

0:03

PT Hàn Quốc

Khi mẹ tôi yêu

74

 

 

Khi mẹ tôi yêu

75

 

 

2:00

PT  VN

Tình người xứ hoa

29

 

 

2:50

Ca nhạc

Đón xuân

 

 

 

3:20

PT Hàn Quốc

Tình muộn

37 H

 

 

6g30

Haøi

Tết ở nhà

 

 

 

Tết trồng cây

 

 

 

7:05

PT Hàn Quốc

Khi mẹ tôi yêu

76

 

 

Khi mẹ tôi yêu

77

 

 

9:00

PT Việt Nam

Hoa đồng nội

27

 

 

10:20

PT Hàn Quốc

Huyền thoại người con gái

1

 

 

11:45

Ca nhaïc TN

Chào xuân mới

 

 

 

12:00

PT Hàn Quốc

Nữ hoàng lửa YOUMG YI

3

 

 

13:00

PT Vieät Nam

Tình người xứ hoa

30

 

 

15:00

Ca nhạc

Giai điệu phương nam lần 56

P3

 

 

15:30

Ca coå

Dáng hình quê hương

 

 

 

17:10

Ca nhaïc TN

Chào xuân mới

 

 

 

17:30

PT Trung Quốc

Tình cũ vấn vương

216

 

 

20:30

PT Hàn Quốc

Đế quốc hoàng kim

35 H

 

 

21:30

PT Vieät Nam

Hoa đồng nội

28

 

 

22:45

PT Hàn Quốc

Thám quan kỳ án

67

 

 

THỨ TƯ     08 – 02 - 2017

 

 

Giôø

THEÅ LOÏAI

TEÂN PHIM, ÑEÀ TAØI

TAÄP

 

 

0:03

PT Hàn Quốc

Khi mẹ tôi yêu

76

 

 

Khi mẹ tôi yêu

77

 

 

2:00

PT  VN

Tình người xứ hoa

30

 

 

3:20

PT Hàn Quốc

Huyền thoại người con gái

1

 

 

4:10

Ca nhaïc  

Album của tôi

 

 

 

6:30

Ca nhaïc  

Sắc xuân

 

 

 

7:05

PT Hàn Quốc

Khi mẹ tôi yêu

78

 

 

Khi mẹ tôi yêu

79

 

 

9:00

PT Vieät Nam

Hoa đồng nội

28

 

 

10:20

PT Hàn Quốc

Huyền thoại người con gái

2

 

 

11:40

Ca nhạc TN

Chào xuân vui

 

 

 

12:00

PT Hàn Quốc

Nữ hoàng lửa YOUMG YI

4

 

 

13:00

PT Vieät Nam

Tình người xứ hoa

31

 

 

16:00

Ca nhạc

Đất nước vào xuân

 

 

 

17:10

Ca nhạc TN

Chào xuân vui

 

 

 

17:30

PT Trung Quốc

Tình cũ vấn vương

217

 

 

20:30

PT Ý

Đội đặc nhiệm chống MAFIA (P1)

1

 

 

21:30

PT Vieät Nam

Hoa đồng nội

29

 

 

22:30

PT Hàn Quốc

Thám quan kỳ án

68

 

 

23:20

Ca cổ

Châu Thành xanh mát dòng sông

 

 

 

   THÖÙ NAÊM   09 - 02 -2017

Giôø

THEÅ LOÏAI

TEÂN PHIM, ÑEÀ TAØI

TAÄP

 

 

 

0:03

PT Hàn Quốc

Khi mẹ tôi yêu

78

 

 

 

Khi mẹ tôi yêu

79

 

 

 

2:00

PT  VN

Tình người xứ hoa

31

 

 

 

3:20

PT Hàn Quốc

Huyền thoại người con gái

2

 

 

 

4:10

Ca  nhạc

Mùa xuân trên quê hương

 

 

 

 

6:30

HÀI

Ngày xuân hạnh phúc – Du lịch đầu năm

 

 

 

 

7:05

PT Hàn Quốc

Khi mẹ tôi yêu

80

 

 

 

Khi mẹ tôi yêu

81

 

 

 

9:00

PT Vieät Nam

Hoa đồng nội

29

 

 

 

10:20

PT Hàn Quốc

Huyền thoại người con gái

3

 

 

 

11:45

Ca nhaïc TN

Chúc mừng năm mới

 

 

 

 

12:00

PT Hàn Quốc

Nữ hoàng lửa YOUMG YI

5

 

 

 

13:00

PT Vieät Nam

Tình người xứ hoa

32

 

 

 

15:00

Ca nhạc

Giai điệu phương nam lần 56

P1

 

 

 

16g00

Haøi

Ngày xuân hạnh phúc – Du lịch đầu năm

 

 

 

 

17:10

Ca nhaïc TN

Chúc mừng năm mới

 

 

 

 

17:30

PT Trung Quốc

Tình cũ vấn vương

218

 

 

 

20:40

PT Ý

Đội đặc nhiệm chống MAFIA (P1)

2

 

 

 

21:30

PT Vieät Nam

Hoa đồng nội

30

 

 

 

22:40

PT Hàn Quốc

Thám quan kỳ án

69

 

 

 

THÖÙ SAÙU       10 - 02 - 2017

 

Giôø

THEÅ LOÏAI

TEÂN PHIM, ÑEÀ TAØI

TAÄP

 

 

 

0:03

PT Hàn Quốc

Khi mẹ tôi yêu

80

 

 

 

Khi mẹ tôi yêu

81

 

 

 

2:00

PT  VN

Tình người xứ hoa

32

 

 

 

3:20

PT Hàn Quốc

Huyền thoại người con gái

3

 

 

 

4:10

Ca cổ

Châu Thành xanh mát dòng sông

 

 

 

 

6:30

Ca nhaïc  

Đón xuân

 

 

 

 

7:05

PT Hàn Quốc

Khi mẹ tôi yêu

82

 

 

 

Khi mẹ tôi yêu

83

 

 

 

9:00

PT Vieät Nam

Hoa đồng nội

30

 

 

 

10:20

PT Hàn Quốc

Huyền thoại người con gái

4

 

 

 

12:00

PT Hàn Quốc

Nữ hoàng lửa YOUMG YI

6

 

 

 

13:00

PT Vieät Nam

Tình người xứ hoa

33

 

 

 

16:00

Ca nhaïc

Giai điệu phương nam lần 56

P2

 

 

 

17:10

Ca nhạc TN

Cô bé mùa xuân

 

 

 

 

17:30

PT Trung Quốc

Tình cũ vấn vương

219

 

 

 

20:30

PT Ý

Đội đặc nhiệm chống MAFIA (P1)

3

 

 

 

21:30

PT Vieät Nam

Hoa đồng nội

31

 

 

 

23:00

PT Hàn Quốc

Thám quan kỳ án

70

 

 

 

THÖÙ BAÛY   11 - 02 -2017

 

Giôø

THEÅ LOÏAI

TEÂN PHIM, ÑEÀ TAØI

TAÄP

 

 

 

0:03

PT Hàn Quốc

Khi mẹ tôi yêu

82

 

 

 

Khi mẹ tôi yêu

83

 

 

 

2:00

PT  VN

Tình người xứ hoa

33

 

 

 

3:20

PT Hàn Quốc

Huyền thoại người con gái

4

 

 

 

6:30

HÀI

Ngủ qua ngày xuân – Duyên đầu năm

 

 

 

 

7:05

PT Hàn Quốc

Khi mẹ tôi yêu

84

 

 

 

Khi mẹ tôi yêu

85

 

 

 

9:00

PT Vieät Nam

Hoa đồng nội

31

 

 

 

10:20

PT Hàn Quốc

Huyền thoại người con gái

5

 

 

 

11:40

Ca nhạc TN

Cung đàn xuân sang

 

 

 

 

12:00

PT Hàn Quốc

Nữ hoàng lửa YOUMG YI

7

 

 

 

13:00

PT Vieät Nam

Tình người xứ hoa

34

 

 

 

15:00

Ca nhạc

Album củatôi

 

 

 

 

 

16:00

Ca c

Hương xuân trong bài ca vọng cổ

 

 

 

 

 

17:10

Ca nhaïc TN

Cung đàn xuân sang

 

 

 

 

17:30

PT Trung Quốc

Tình cũ vấn vương

220

 

 

 

20:40

Saân khaáu 

Câu hò thủy chung

 

 

 

 

23:00

PT Vieät Nam

Hoa đồng nội

32

 

 

 

CHUÛ NHAÄT   12 - 02 - 2017

Giôø

THEÅ LOÏAI

TEÂN PHIM, ÑEÀ TAØI

TAÄP

 

 

0:03

PT Hàn Quốc

Khi mẹ tôi yêu

84

 

 

Khi mẹ tôi yêu

85

 

 

2:00

PT  VN

Tình người xứ hoa

34

 

 

2:50

Ca  nhạc

Sắc xuân

 

 

 

3:20

PT Hàn Quốc

Huyền thoại người con gái

5

 

 

6 :30