Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông Tin Cần Biết

Thông Tin Cần Biết
Thứ 3, Ngày 03/01/2012, 23:00
Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2011
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/01/2012
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011
Đơn vị tính: triệu đồng
STTChỉ tiêuDự toán 
ITỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN                     3,000,000
1Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)                     2,060,000
2Thu từ dầu thô 
3Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)                        160,000
4Thu viện trợ không hoàn lại 
5Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN                        780,000
IITHU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG                     3,400,483
1Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp                     2,040,380
  - Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%                        379,170
 Trong đó: Thu phạt theo NĐ 146/CP và thu chống lậu                          69,050
  - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ (%)                     1,661,210
2Bổ sung từ ngân sách Trung ương                        580,103
  - Bổ sung cân đối                        376,503
  - Bổ sung có mục tiêu                        203,600
    Trong đó : Vốn XDCB ngoài nước                          50,000
3Thu chuyển nguồn                                    -  
4Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN                        780,000
  - Học phí                          19,000
  - Viện phí                          50,000
  - Đóng góp                                   -  
  - Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết                        711,000
IIICHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG                     3,400,483
IChi cân đối ngân sách địa phương                     2,620,483
1Chi đầu tư phát triển                        445,600
2Chi thường xuyên                     2,084,153
3Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư                          23,000
4Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính                             1,000
5Dự phòng                          66,730
IICác khoản chi được quản lý qua NSNN                        780,000
1Chi từ nguồn thu Xổ số kiến thiết                        711,000
2Chi từ nguồn thu học phí, viện phí và các khoản đóng góp                          69,000
3Chi CT MTQG, CT 135 và dự án 5 triệu ha rừng                                   -  

 

 

 

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ

NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2011

Đơn vị tính: triệu đồng

STTChỉ tiêuDự toán
AB3
ANgân sách cấp tỉnh 
INguồn thu ngân sách cấp tỉnh2,524,020
1Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp1,171,917
  - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%242,543
  - Các khoản thu phân chia phần NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ %929,374
2Bổ sung từ ngân sách trung ương580,103
  - Bổ sung cân đối376,503
  - Bổ sung có mục tiêu203,600
 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước50,000
3Thu chuyển nguồn0
4Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN772,000
IIChi ngân sách cấp tỉnh2,524,020
1Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp 
(không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)
1,967,953
2Bổ sung cho ngân sách huyện, thị556,067
  - Bổ sung cân đối556,067
  - Bổ sung có mục tiêu 
 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước 
BNgân sách huyện, thị (bao gồm NS cấp huyện và NS xã) 
INguồn thu ngân sách huyện ,thị1,432,530
1Thu ngân sách hưởng theo phân cấp868,463
  - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100%136,627
  - Các khoản thu phân chia phần NS huyện hưởng theo tỷ lệ %731,836
2Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh556,067
  - Bổ sung cân đối556,067
  - Bổ sung có mục tiêu 
 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước 
3Thu chuyển nguồn0
4Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN8,000
IIChi ngân sách huyện, thị1,432,530

 

 

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

Đơn vị tính: triệu đồng

STTChỉ tiêuDự toán
 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN3,000,000
ATổng thu các khoản cân đối ngân sách nhà nước2,220,000
IThu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước2,060,000
1Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương220,000
  -Thuế giá trị gia tăng142,060
  -Thuế thu nhập doanh nghiệp73,500
  -Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 50
  -Thuế môn bài270
  -Thuế tài nguyên4000
  -Thu khác120
2Thu từ Doanh nghiệp nhà nước Địa phương218,000
  -Thuế giá trị gia tăng105,900
  -Thuế thu nhập doanh nghiệp110,000
  -Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 230
  -Thuế môn bài210
  -Thuế tài nguyên1400
  -Thu khác260
3Thu từ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 140,000
  -Thuế giá trị gia tăng95,140
  -Thuế thu nhập doanh nghiệp36,800
  -Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước7,000
  -Thuế tài nguyên40
  -Thuế môn bài520
  -Thu khác500
4Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 671,500
  -Thuế giá trị gia tăng600,905
  -Thuế thu nhập doanh nghiệp48,050
  -Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 2,075
  -Thuế môn bài14,500
  -Thuế tài nguyên1970
  -Thu khác4000
5Lệ phí trước bạ110,000
6Thuế sử dụng đất nông nghiệp2,000
7Thuế thu nhập cá nhân236,500
8Thuế bảo vệ môi trường (thu phí xăng dầu)210,000
9Thu phí và lệ phí58,500
10Các khoản thu về nhà, đất94,500
aThuế nhà, đất 9,500
bThu tiền cho thuê mặt đất45,000
cTiền sử dụng đất40,000
dThu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước0
11Thu tại xã9,950
12Thu khác ngân sách89,050
IIThu Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT hàng160,000
 nhập khẩu do Hải quan thu 
1Thu Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB hàng nhập khẩu60,000
2Thuế GTGT hàng nhập khẩu (thực thu trên địa bàn)100,000
IIIThu viện trợ 
BCác khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN780,000
1Học phí19,000
2Viện phí50,000
3Thu xổ số kiến thiết711,000
   
 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG3,400,483
ACác khoản thu cân đối ngân sách địa phương2,620,483
1Các khoản thu hưởng 100%379,170
2Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSĐP được hưởng1,661,210
3Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương580,103
4Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước0
BCác khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN780,000
1Học phí19,000
2Viện phí50,000
3Thu xổ số kiến thiết711,000


Lượt người xem:  Views:   9
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Phân loại

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by