Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông Tin Cần Biết

Thông Tin Cần Biết
Thứ 2, Ngày 03/01/2011, 23:00
Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2010
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/01/2011

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010

Đơn vị tính: triệu đồng

STTChỉ tiêuDự toán 
ITỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN                     2.206.000
1Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)                     1.470.000
2Thu từ dầu thô 
3Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)                        150.000
4Thu viện trợ không hoàn lại 
5Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN                        586.000
IITHU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG                     2.670.682
1Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp                     1.453.960
  - Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%                        240.365
 Trong đó: Thu phạt theo NĐ 146/CP và thu chống lậu                          59.300
  - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ (%)                     1.213.595
2Bổ sung từ ngân sách Trung ương                        616.172
  - Bổ sung cân đối                        183.879
  - Bổ sung có mục tiêu                        432.293
    Trong đó : Vốn XDCB ngoài nước                          30.000
3Thu chuyển nguồn                           14.550
4Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN                        586.000
  - Học phí                          18.500
  - Viện phí                          47.500
  - Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết                        520.000
IIICHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG                     2.670.682
1Chi cân đối ngân sách địa phương                     1.984.081
aChi đầu tư phát triển                        360.800
bChi thường xuyên                     1.549.940
cChi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư                          24.100
dChi bổ sung quỹ dự trữ tài chính                             1.000
eDự phòng                          45.880
7Nguồn cải cách tiền lương                             2.361
2Các khoản chi được quản lý qua NSNN                        586.000
aChi từ nguồn thu Xổ số kiến thiết                        520.000
bChi từ nguồn thu học phí, viện phí và các khoản đóng góp                          66.000
3Chi CT MTQG, CT 135 và dự án 5 triệu ha rừng                        100.601

 

 

 

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ

NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2010

Đơn vị tính: triệu đồng

STTChỉ tiêuDự toán
AB3
ANgân sách cấp tỉnh 
INguồn thu ngân sách cấp tỉnh2.135.357
1Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp958.185
  - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%103.534
  - Các khoản thu phân chia phần NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ %854.651
2Bổ sung từ ngân sách trung ương616.172
  - Bổ sung cân đối183.879
  - Bổ sung có mục tiêu432.293
 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước30.000
3Thu chuyển nguồn0
4Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN561.000
IIChi ngân sách cấp tỉnh2.135.357
1Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp 
(không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)
1.509.775
2Bổ sung cho ngân sách huyện, thị625.582
  - Bổ sung cân đối25.349
  - Bổ sung có mục tiêu600.233
 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước30.000
BNgân sách huyện, thị (bao gồm NS cấp huyện và NS xã) 
INguồn thu ngân sách huyện ,thị1.160.907
1Thu ngân sách hưởng theo phân cấp495.775
  - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100%136.831
  - Các khoản thu phân chia phần NS huyện hưởng theo tỷ lệ %358.944
2Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh625.582
  - Bổ sung cân đối25.349
  - Bổ sung có mục tiêu600.233
 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước 
3Thu chuyển nguồn14.550
4Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN25.000
IIChi ngân sách huyện, thị1.160.907

 

 

 

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010

Đơn vị tính: triệu đồng

STTChỉ tiêuDự toán
 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN2.206.000
ATổng thu các khoản cân đối ngân sách nhà nước1.620.000
IThu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước1.470.000
1Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương152.000
  -Thuế giá trị gia tăng112.715
  -Thuế thu nhập doanh nghiệp37.000
  -Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 20
  -Thuế môn bài265
  -Thuế tài nguyên2000
  -Thu khác0
2Thu từ Doanh nghiệp nhà nước Địa phương128.000
  -Thuế giá trị gia tăng70.890
  -Thuế thu nhập doanh nghiệp56.000
  -Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 200
  -Thuế môn bài176
  -Thuế tài nguyên700
  -Thu khác34
3Thu từ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 100.000
  -Thuế giá trị gia tăng71.000
  -Thuế thu nhập doanh nghiệp24.500
  -Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước4.000
  -Thuế môn bài460
  -Thu khác40
4Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 433.000
  -Thuế giá trị gia tăng356.770
  -Thuế thu nhập doanh nghiệp56.955
  -Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 1.545
  -Thuế môn bài13.000
  -Thuế tài nguyên1125
  -Thu khác3605
5Lệ phí trước bạ85.000
6Thuế sử dụng đất nông nghiệp2.000
7Thuế thu nhập cá nhân141.000
8Thu phí xăng dầu189.000
9Thu phí và lệ phí50.700
10Các khoản thu về nhà, đất100.000
aThuế nhà, đất 9.000
bThu tiền cho thuê mặt đất30.000
cTiền sử dụng đất60.000
dThu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước1000
11Thu tại xã5.000
12Thu khác ngân sách84.300
IIThu Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT hàng150.000
 nhập khẩu do Hải quan thu 
1Thu Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB hàng nhập khẩu60.000
2Thuế GTGT hàng nhập khẩu (thực thu trên địa bàn)90.000
IIIThu viện trợ 
BCác khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN586.000
1Học phí18.500
2Viện phí47.500
3Thu xổ số kiến thiết520.000
   
 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG2.670.682
ACác khoản thu cân đối ngân sách địa phương2.084.682
1Các khoản thu hưởng 100%240.365
2Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSĐP được hưởng1.213.595
3Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương616.172
4Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước14.550
BCác khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN586.000
1Học phí18.500
2Viện phí47.500
3Thu xổ số kiến thiết520.000
Lượt người xem:  Views:   7
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Phân loại

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by