Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông Tin Cần Biết

Thông Tin Cần Biết
Thứ 6, Ngày 05/11/2010, 23:00
Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2009
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/11/2010

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009
Đơn vị tính: Triệu đồng
STTChỉ tiêuDự toán 
ITỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN                     2.034.000
1Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)                     1.325.000
2Thu từ dầu thô 
3Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)                        195.000
4Thu viện trợ không hoàn lại 
5Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN                        514.000
IITHU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG                     2.347.182
1Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp                     1.298.944
  - Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%                        223.214
 Trong đó: Thu phạt theo NĐ 146/CP và thu chống lậu                          45.000
  - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ (%)                     1.075.730
2Bổ sung từ ngân sách Trung ương                        437.684
  - Bổ sung cân đối                        183.879
  - Bổ sung có mục tiêu                        253.805
    Trong đó : Vốn XDCB ngoài nước                          20.000
3Thu chuyển nguồn                           96.554
4Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN                        514.000
  - Học phí                          18.000
  - Viện phí                          46.000
  - Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết                        450.000
IIICHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG                     2.347.182
1Chi cân đối ngân sách địa phương                     1.680.814
aChi đầu tư phát triển                        321.300
bChi thường xuyên                     1.251.850
cChi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư                          24.000
dChi bổ sung quỹ dự trữ tài chính                             1.000
eDự phòng                          42.070
7Nguồn cải cách tiền lương                          40.594
2Các khoản chi được quản lý qua NSNN                        585.000
aChi từ nguồn thu Xổ số kiến thiết                        521.000
bChi từ nguồn thu học phí, viện phí và các khoản đóng góp                          64.000
3Chi CT MTQG, CT 135 và dự án 5 triệu ha rừng                          81.368
 
 
 
 
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ
NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2009 

Đơn vị tính: triệu đồng

STTChỉ tiêuDự toán
AB3
ANgân sách cấp tỉnh 
INguồn thu ngân sách cấp tỉnh1.832.396
1Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp833.712
  - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%118.170
  - Các khoản thu phân chia phần NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ %715.542
2Bổ sung từ ngân sách trung ương437.684
  - Bổ sung cân đối183.879
  - Bổ sung có mục tiêu253.805
 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước20.000
3Thu chuyển nguồn71.000
4Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN490.000
IIChi ngân sách cấp tỉnh1.832.396
1Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp 
(không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)
1.320.132
2Bổ sung cho ngân sách huyện, thị512.264
  - Bổ sung cân đối25.349
  - Bổ sung có mục tiêu486.915
 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước20.000
BNgân sách huyện, thị (bao gồm NS cấp huyện và NS xã) 
INguồn thu ngân sách huyện ,thị1.027.050
1Thu ngân sách hưởng theo phân cấp465.232
  - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100%108.564
  - Các khoản thu phân chia phần NS huyện hưởng theo tỷ lệ %356.668
2Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh512.264
  - Bổ sung cân đối25.349
  - Bổ sung có mục tiêu486.915
 Trong đó: vốn XDCB ngoài nước 
3Thu chuyển nguồn25.554
4Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN24.000
IIChi ngân sách huyện, thị1.027.050

 

 

 

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009

Đơn vị tính: triệu đồng

STTChỉ tiêuDự toán
 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN2.034.000
ATổng thu các khoản cân đối ngân sách nhà nước1.520.000
IThu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước1.325.000
1Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương113.000
  -Thuế giá trị gia tăng65.000
  -Thuế thu nhập doanh nghiệp47.600
  -Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 10
  -Thuế môn bài284
  -Thuế tài nguyên100
  -Thu khác6
2Thu từ Doanh nghiệp nhà nước Địa phương172.500
  -Thuế giá trị gia tăng89.000
  -Thuế thu nhập doanh nghiệp82.710
  -Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 200
  -Thuế môn bài170
  -Thuế tài nguyên350
  -Thu khác70
3Thu từ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 95.500
  -Thuế giá trị gia tăng76.000
  -Thuế thu nhập doanh nghiệp14.000
  -Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước5.000
  -Thuế môn bài450
  -Thu khác50
4Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 387.000
  -Thuế giá trị gia tăng328.230
  -Thuế thu nhập doanh nghiệp42.200
  -Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 2.190
  -Thuế môn bài12.000
  -Thuế tài nguyên1070
  -Thu khác1310
5Lệ phí trước bạ93.650
6Thuế sử dụng đất nông nghiệp2.200
7Thuế thu nhập cá nhân119.690
8Thu phí xăng dầu90.000
9Thu phí và lệ phí54.320
10Các khoản thu về nhà, đất115.860
aThuế nhà, đất 10.860
bThu tiền cho thuê mặt đất18.000
cTiền sử dụng đất80.000
dThu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước7000
11Thu tại xã5.300
12Thu khác ngân sách75.980
IIThu Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT hàng195.000
 nhập khẩu do Hải quan thu 
1Thu Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB hàng nhập khẩu54.000
2Thuế GTGT hàng nhập khẩu (thực thu trên địa bàn)141.000
IIIThu viện trợ 
BCác khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN514.000
1Học phí18.000
2Viện phí46.000
3Thu xổ số kiến thiết450.000
   
 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG2.347.182
ACác khoản thu cân đối ngân sách địa phương1.833.182
1Các khoản thu hưởng 100%223.214
2Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSĐP được hưởng1.075.730
3Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương437.684
4Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước96.554
BCác khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN514.000
1Học phí18.000
2Viện phí46.000
3Thu xổ số kiến thiết450.000
Lượt người xem:  Views:   5
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Phân loại

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by