Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 21/11/2018, 10:00
Kết quả tích cực trong công tác CCHC và kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/11/2018 | Thành Chung
Theo Báo cáo số 6028/BC-ĐKT của Đoàn kiểm tra cho thấy công tác CCHC và kiểm soát TTHC tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực so với các năm trước

(Ảnh: Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại UBND thành phố Tây Ninh)

 

Về mặt ưu điểm

Hiện nay, tất cả các sở, ngành tỉnh được kiểm tra đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố, công khai toàn bộ danh mục TTHC tại 03 cấp chính quyền theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.  Đã cập nhật, niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định; Đã bố trí cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC và thực hiện chế độ chính sách đúng theo quy định.  Các sở, ngành tỉnh đã kết hợp việc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trong việc công bố danh mục TTHC của ngành, lĩnh vực, đối với UBND cấp huyện, cấp xã có xây dựng kế hoạch và thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Làm tốt công tác này có Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Y tế...

Việc rà soát và xây dựng kế hoạch tinh giản bộ máy được quan tâm triển khai. Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã rà soát, cân đối tỷ lệ biên chế theo chủ trương của tỉnh để xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của đơn vị và đã được phê. Việc sắp xếp, bố trí, điều động công chức, viên chức tại các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã từng bước hoàn thiện đúng theo yêu cầu về số lượng người làm việc đối với từng vị trí việc làm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo Đề án vị trí việc làm của từng cơ quan đã được phê duyệt.

Các cơ quan được kiểm tra đã công khai niêm yết địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng về tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị tại trụ sở của các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC, công khai trên trang thông tin điện tử của từng cơ quan, địa phương. Các cơ quan có triển khai,  thực hiện việc rà soát TTHC, tại thời điểm kiểm tra, đã có một số cơ quan như Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trương, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh…đã hoàn thành và trình UBND tỉnh ban hành quyết định thông qua phương án rà soát, đơn giản hóa các TTHC trong năm 2018 theo đúng Kế hoạch đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 28/12/2017.

Các cơ quan có xây dựng Kế hoạch hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2014 – 2018, có thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa các VBQPPL theo quy định của pháp luật. Đồng thời, việc ban hành VBQPPL của địa phương, tham mưu ban hành VBQPPL của các Sở, ngành tỉnh được thực hiện theo Luật Ban hành VBQPPL năm 2015.

Các cơ quan được kiểm tra đang xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc UBND tỉnh quản lý tại Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh.

Các cơ quan có triển khai thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ; Thực hiện tốt cơ chế tự chủ tại cơ quan theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; ban hành đầy đủ Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện quy chế đúng quy định. Một số cơ quan đã thực hiện tốt việc tiết kiệm kinh phí tự chủ được ngân sách cấp để chi tăng thu nhập cho cán bộ, công chức; Có dự toán kinh phí để chi hỗ trợ cho công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định. Với yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị đã chủ động sử dụng nguồn lực tài chính, lao động, cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chủ động phân bổ nguồn kinh phí được giao theo nhu cầu chi thực tế, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả để chi tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo quy định hiện hành.

Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã thực hiện việc sắp xếp bố trí công chức theo vị trí việc làm và rà soát, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, địa phương theo quy định. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố có ban hành và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của cơ quan, có cử công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trên toàn tỉnh. Đánh giá, phân loại CCVC được triển khai thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục và quy định của UBND tỉnh ban hành theo năm.

Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp phần lớn được các cơ quan thực hiện đúng thời gian quy định, nhưng vẫn còn cơ quan giải quyết hồ sơ trễ hạn, trong đó tập trung nhiều nhất ở lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Các cơ quan có bố trí đầy đủ các trang thiết bị và đáp ứng theo quy định. Một số cơ quan, địa phương đã quan tâm bố trí công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, năng lực theo quy định. Các cơ quan có triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch số 1553/KH-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh về triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Hệ thống văn phòng điện tử (eOffice) đã được 100% các các sở, ngành, địa phương triển khai sử dụng. Trang thông tin điện tử của các cơ quan tiếp tục được  duy trì và khai thác sử dụng từng bước ổn định, các thông tin mới liên quan đến từng cơ quan, địa phương như thông tin về CCHC, TTHC, Văn bản pháp luật mới có cập nhật tin, bài viết thường xuyên, liên tục và đầy đủ theo đúng Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Việc sử dụng thư điện tử công vụ Tây Ninh (mail.tayninh.gov.vn) các sở, ngành, địa phương có sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc đúng theo quy định. Cổng thông tin hỏi đáp trực tuyến hầu hết các cơ quan đều thực hiện trả lời câu hỏi đúng hạn khi có phát sinh. Hệ thống thông tin báo cáo Kinh tế - Xã  hội hầu hết các đơn vị thực hiện cập nhật đầy đủ số liệu kip thời. Hệ thống một cửa điện tử hầu hết được các cơ quan thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Có phân công nhân sự công nghệ thông tin theo quy định. Đồng thời, hầu hết các cơ quan có ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm và có ban hành các quy chế, quy định và sử dụng đúng quy định các hệ thống thông tin và hạ tầng đã triển khai, trang bị. Hệ thống hỏi đáp trực tuyến, hầu hết các đơn vị đã thực hiện trả lời đầy đủ các câu hỏi từ tổ chức, cá nhân đúng thời hạn quy định. Hệ thống thông tin kinh tế xã hội, hầu hết các đơn vị đã cập nhật các tiêu chí liên quan. Đáp ứng nhu cầu chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.

Các cơ quan tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan. Hồ sơ của tổ chức, công dân đến liên hệ công tác được giải quyết nhanh chóng, đúng thời gian quy định; góp phần hạn chế tình trạng lạm quyền, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân, góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính của tỉnh. Vai trò, trách nhiệm từng cá nhân quy định rõ ràng, qua đó lãnh đạo có thể đánh giá về năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của công chức một cách khách quan hơn.

Về mặt hạn chế

Việc cập nhật các quy trình trên hệ thống một cửa điện tử còn chậm. Điều đó, dẫn đến việc thao tác trên hệ thống một cửa điện tử tập trung tại địa phương gặp lúng khi có quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh đối với ngành, lĩnh vực; Việc kết nối dữ liệu giữa Hệ thống một cửa điện tử và các phần mềm chuyên ngành do Bộ, ngành Trung ương triển khai chưa thực hiện được. Điều đó dẫn đến cán bộ công chức phải thao tác cùng một công việc trên nhiều phần mềm khác nhau gây lãng phí thời gian và nhân lực…Việc thực hiện quản lý, lưu trữ hồ sơ công chức, viên chức được quan tâm thực hiện nhưng vẫn còn một số cơ quan chưa cập nhật đầy đủ thành phần hồ sơ lưu (thiếu quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động, quyết định nâng lương, quyết định bổ nhiệm vào ngạch, kết quả nhận xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của công chức, viên chức...). Một số cơ quan, địa phương báo cáo mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo năm chưa cụ thể, chưa đảm bảo quy định.

Về kiến nghị, đề xuất của Đoàn kiểm tra

Từ kết quả kiểm tra cụ thể, Đoàn kiểm tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung sau: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội đối với việc thực hiện CCHC, kiểm soát TTHC tại các cấp chính quyền; xử lý nghiêm minh và kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, không thực hiện hoặc thực hiện mang tính hình thức, đối phó; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo quy định; Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận, giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp, không đùn đẩy, yêu cầu người dân, doanh nghiệp thực hiện thay nhiệm vụ của công chức, viên chức; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích...và tình hình, kết quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh; nêu gương những cán bộ, công chức, cá nhân, tổ chức có sáng kiến CCHC, tận tâm, tận tụy trong phục vụ Nhân dân...Tăng cường thực hiện ứng dụng chữ ký số và thực hiện gửi liên thông văn bản trên hệ thống eOffice, hạn chế gửi văn bản giấy; tiếp tục thực hiện có hiệu quả hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan về công tác CCHC và kiểm soát TTHC trên Trang thông tin điện tử của từng cơ quan, địa phương. Nghiêm túc cập nhật kịp thời các số liệu trên phần mềm Kinh tế - Xã hội tỉnh.

 

Thành Chung

Lượt người xem:  Views:   76
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.