Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức

Tin Tức
Thứ 7, Ngày 15/12/2018, 10:00
UBND tỉnh chỉ đạo: Đảm bảo các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật trong công tác xây dựng xã nông thôn mới
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/12/2018 | Linh Nguyễn
Năm 2013, Tây Ninh đã hoàn thành công tác tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch xây dựng (QHXD) xã nông thôn mới 80/80 xã. Các đồ án QHXD xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Để tiếp tục triển khai đồ án QHXD xã nông thôn mới đến năm 2020, đảm bảo các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, ngày 11/12/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3069/UBND-KTN đề nghị UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành thực hiện các nội dung sau:

UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện công tác rà soát quy hoạch, xem xét các nguồn lực để phân kỳ đầu tư phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Lưu ý các nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông và các cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khi điều chỉnh cần thận trọng xem xét kỹ, tránh gây biến động lớn ảnh hưởng các chỉ tiêu hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của đồ án quy hoạch.

Đối với các đồ án QHXD đã phê duyệt trước đây có thời hạn đến năm 2015, UBND các huyện, thành phố thực hiện gia hạn quy hoạch làm cơ sở tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch cho phù hợp. Từ nay đến năm 2020 chỉ tiến hành thực hiện rà soát quy hoạch hoặc điều chỉnh cục bộ QHXD, sau năm 2020 sẽ xem xét tiến hành thực hiện rà soát, điều chỉnh tổng thể QHXD xã nông thôn mới sau khi có chủ trương của UBND tỉnh.

Trình tự thực hiện rà soát, điều chỉnh QHXD xã nông thôn mới phải trên cơ sở đề xuất của UBND cấp xã, các nội dung điều chỉnh quy hoạch phải được tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực điều chỉnh quy hoạch và khu vực xung quanh có ảnh hưởng trực tiếp, nội dung điều chỉnh quy hoạch được phòng Quản lý đô thị/phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì thẩm định, trình UBND huyện, thành phố xem xét phê duyệt. Phòng Quản lý đô thị/phòng Kinh tế và Hạ tầng hỗ trợ các xã hoàn chỉnh hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch. Nội dung điều chỉnh QHXD phải được công bố công khai theo quy định; Trường hợp thuê đơn vị tư vấn thực hiện điều chỉnh quy hoạch phải được lập dự toán trình UBND huyện, thành phố phê duyệt và được lấy từ nguồn ngân sách huyện, thành phố cân đối chi trả.

UBND các huyện, thành phố hoàn tất công tác rà soát (hoặc điều chỉnh) QHXD xã nông thôn mới đối với tất cả các xã trên địa bàn (kể cả các xã đã được công nhận xã nông thôn mới) trước ngày 30/10 hàng năm và có báo cáo gửi Sở Xây dựng trước ngày 05/11 hàng năm để Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11 hàng năm. 

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tổ chức hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện rà soát, điều chỉnh QHXD xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ, hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch các nội dung liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường, quy hoạch về sử dụng đất; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ, hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch các nội dung liên quan ngành nông nghiệp, tái cơ cấu nông nghiệp.

Linh Nguyễn

Lượt người xem:  Views:   91
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by