Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức

Tin Tức
Thứ 7, Ngày 15/12/2018, 10:00
Tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/12/2018 | Song Anh
Bảo hiểm xã hội tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 1943/BC-BHXH tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Theo Báo cáo, trong năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã bám sát các mảng công việc trọng tâm theo kế hoạch đề ra và chỉ tiêu, kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao; tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp cụ thể, phù hợp theo yêu cầu đặt ra của công tác BHXH, BHYT; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh nhằm chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân và người lao động, góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tổng thu BHXH, BHYT, BHTN là 3.790.000 triệu đồng, đạt 100,28% kế hoạch, tăng 11,7% so cùng kỳ; Trong đó: thu BHXH  bắt buộc 2.636.119 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 12,7% so cùng kỳ; thu BHXH tự nguyện 13.157 triệu đồng, đạt 75,3% kế hoạch, tăng 55,8% so cùng kỳ; thu BHTN 211.234 triệu đồng, đạt 100,2% kế hoạch, tăng 21,5% so cùng kỳ; thu BHYT 926.667 triệu đồng, đạt 101,1% kế hoạch, tăng 7,1% so cùng kỳ năm; thu lãi phạt chậm đóng: 2.823 triệu đồng.

Năm 2018, phát triển mới được 201 đơn vị sử dụng lao động với 2.961 lao động. Số người tham gia BHXH bắt buộc là 198.600 người, đạt 100% so với kế hoạch. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.581 người, đạt 60,74% so với kế hoạch. Số người tham gia BHYT là 915.583 người, đạt 100% so với kế hoạch, chiếm 81,3% dân số. Số người tham gia BHTN là 187.021 người, đạt 100% so với kế hoạch.

Tổng số nợ đến thời điểm chốt số liệu là 57.923 triệu đồng. Trong đó: nợ BHXH là 45.202 triệu đồng; nợ BHYT là 10.957 triệu đồng; nợ BHTN là 1.764 triệu đồng.

Tổng chi BHXH là 1.688.493 triệu đồng. Trong đó: Chi BHXH do NSNN cấp là 105.036 triệu đồng, đạt 94,41% kế hoạch; chi BHXH từ quỹ BHXH: 1.421.052 triệu đồng, đạt 101,07% kế hoạch; chi BHTN: 162.405 triệu đồng ; đạt 102,41% kế hoạch.

Ước thực hiện chi trả các chế độ BHXH, BHTN với số tiền 1.688 tỷ đồng, tăng 22,38% so với cùng kỳ. Thực hiện tạm ứng 80% chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các cơ sở khám chữa bệnh với số tiền 414.625 triệu đồng.

Số đối tượng hưởng BHXH hàng tháng đang quản lý là 13.100 đối tượng. Đã giải quyết 226.911 lượt người hưởng BHXH (tăng 22,99% so cùng kỳ), trong đó có 879 người hưởng BHXH hàng tháng (giảm 22,35% so cùng kỳ); 18.730 người hưởng BHXH một lần (tăng 9,67% so cùng kỳ); 192.616 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (tăng 28,28% so cùng kỳ); trợ cấp thất nghiệp 14.686 người (giảm 8,93% so cùng kỳ).

Công tác cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện đúng quy định; quy trình, thủ tục đơn giản, thuận tiện, quyền lợi của người tham gia được đảm bảo; tình trạng trùng thẻ BHYT cơ bản được kiểm soát; việc cấp sổ BHXH theo mẫu mới từ 01/01/2016 được thực hiện đồng bộ, không phát sinh vướng mắc lớn. Trong năm, đã cấp 73.881 sổ BHXH và 819.888 thẻ BHYT. Tổng số phôi sổ BHXH hỏng do in là 244 phôi (chiếm 0,3% so với tổng số phôi đã sử dụng).Tổng số phôi thẻ BHYT sử dụng hỏng do in là 2.850 phôi (chiếm 0,35% so với tổng số phôi đã sử dụng); hoàn thiện công tác cấp mã số BHXH, đảm bảo việc cấp, đổi thẻ cho tất cả các nhóm đối tượng tham gia BHXH, BHYT được kịp thời theo quy định (cấp 88.292 thẻ BHYT cho trẻ em, 125.993 thẻ BHYT hộ gia đình). Bàn giao 240.501 sổ BHXH cho người lao động trên toàn tỉnh đạt 100% . Hoàn thành việc rà soát thẻ trùng năm 2017.

Tuy nhiên, công tác BHXH, BHYT vẫn còn những khó khăn, hạn chế, như: Tỷ lệ bao phủ BHXH còn thấp so với tiềm năng; tình trạng trốn đóng, nợ đóng tại các đơn vị, địa phương vẫn còn phổ biến; việc phát triển đối tượng tham gia BHXH còn chậm, nhất là BHXH tự nguyện…; gia tăng chi phí khám chữa bệnh do tăng thời gian điều trị nội trú…Chi phí bình quân chi khám chữa bệnh chung toàn tỉnh là 352 ngàn/lượt điều trị, trong đó ngoại trú là 219 ngàn/lượt, nội trú là 2.199 ngàn/lượt, cao hơn nhiều tỉnh trong cùng khu vực phía Nam; trong đó, đáng chú ý là chi phí tiền thuốc 51% (bình quân chung cả nước là 36%), tăng 20 ngàn/lượt điều trị chung so với cùng kỳ.

Số nợ BHXH, BHYT tuy giảm nhiều, nhưng tình trạng nợ BHXH, BHYT dây dưa, kéo dài vẫn còn xảy ra với các mức độ khác nhau. Việc rà soát thông tin hộ gia đình trùng 4 tiêu chí chưa kịp thời.

Trong năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân; thực hiện các quy trình quản lý nghiệp vụ phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong mọi hoạt động, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, đẩy nhanh độ bao phủ BHYT; phấn đấu năm 2019 đạt 85,5% dân số tham gia BHYT. Tổ chức thực hiện tốt các Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật Vệ sinh an toàn lao động, Luật Dược và các văn bản hướng dẫn thực hiện và triển khai kịp thời hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng; thu đúng, đủ, kịp thời, chống tồn đọng; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động; ngăn ngừa hành vi trục lợi; đảm bảo cân đối quỹ. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và kế hoạch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao năm 2019.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100%; tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. Phối hợp với Sở Thông tin truyền thông, các cơ quan truyền thông tổ chức tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT tới người sử dụng lao động và người lao động; phổ biến quy định xử lý hình sự với tội gian lận BHXH, BHTN, tội gian lận BHYT, tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN tới người lao động; đồng thời, tập trung tuyên truyền nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT; BHYT hộ gia đình; người lao động làm việc tại các khu công nghiệp.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra hồ sơ, đối chiếu dữ liệu trong giải quyết chế độ chính sách, nhất là chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp thất nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, phối hợp liên ngành để thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHYT đối với các đơn vị sử dụng lao động nhằm khắc phục tình trạng trốn đóng BHXH, BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đồng thời góp phần tăng tỷ lệ người tham gia BHYT trên địa bàn. Tăng cường công tác giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử; chủ động và phối hợp với ngành Y tế kiểm soát các chi phí bất hợp lý tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT theo cảnh báo từ Hệ thống. Đặc biệt, kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định để đảm bảo kiểm soát quỹ BHYT năm 2018.

Thực hiện in, gia hạn thẻ BHYT và cấp sổ BHXH đảm bảo kịp thời quyền lợi cho người tham gia; phối hợp thực hiện việc cấp, đổi thẻ BHYT theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 và chỉ đạo của BHXH Việt Nam đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý tài chính của Ngành theo quy định mới của Chính phủ, đảm bảo hiệu quả cho hoạt động của Ngành. Tập trung nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Ngành để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của Ngành BHXH đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp.

                                                                                       Song Anh

Lượt người xem:  Views:   67
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by