Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức

Tin Tức
Thứ 2, Ngày 17/12/2018, 11:00
Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/12/2018 | NN
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 5539/KL-BNV ngày 09/11/2018 của Bộ Nội vụ về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực nội vụ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành năm 2017; Ngày 17/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 3119/UBND-NC yêu cầu các đơn vị quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

Công báo tỉnh Tây Ninh

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Sau khi HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan chuyên môn chủ trì tham mưu ban hành văn bản thực hiện việc gửi văn bản quy phạm pháp luật cho cơ quan có thẩm quyền sau khi ban hành để kiểm tra theo quy định tại Điều 121 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.

Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo, quán triệt công tác phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ công chức làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao vai trò tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đội ngũ công chức này tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Nội vụ nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những hạn chế trong việc tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ mà Bộ Nội vụ nêu tại Kết luận số 5539/KL-BNV ngày 09/11/2018.

Rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định mức hỗ trợ trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thay thế Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định.

NN

Lượt người xem:  Views:   64
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by