Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức

Tin Tức
Thứ 6, Ngày 21/12/2018, 18:00
UBND tỉnh chỉ đạo: tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/12/2018 | Mộng Tâm
Nhằm phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngày 19/12/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3143/UBND-KTTC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước căn cứ vào chương trình của Chính phủ, của UBND tỉnh, ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hằng năm kịp thời, đủ các nội dung theo quy định, có các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể gắn trách nhiệm của sở, ngành, huyện, thành phố; trong đó có chỉ tiêu tiết kiệm về chi thường xuyên; Tăng cường tuyên truyền pháp luật và thanh tra, kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị; Rà soát các tiêu chuẩn, định mức và chế độ tài chính hiện hành đang áp dụng tại cơ quan, đơn vị; xác định những công việc đã làm thời gian qua nhưng chưa có tiêu chuẩn, định mức làm cơ sở kiểm soát, để tham mưu xây dựng tiêu chuẩn, định mức trình cấp có thẩm quyền ban hành thực hiện.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống tiêu chuẩn, định mức trong sử dụng kinh phí, tài sản công; các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực sự nghiệp công; dịch vụ công, đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, phù hợp quy định của Trung ương và tình hình thực tế địa phương; Phối hợp Sở Tư pháp, các ngành liên quan tham mưu kế hoạch tuyên truyền pháp luật về thanh tra, kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện; đổi mới phương thức tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị về xây dựng Chương trình, kế hoạch về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức thực hiện; Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với sở, ngành, huyện, thành phố theo kế hoạch.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp (được ngân sách hỗ trợ kinh phí hoạt động), có giải pháp chuyển sang hỗ trợ kinh phí theo nhiệm vụ do nhà nước đặt hàng.

Sở Thông tin Truyền thông có giải pháp quản lý chặt chẽ kinh phí mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin (máy tính, máy in, chương trình phần mềm…); chịu trách nhiệm khảo sát đánh giá nhu cầu khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ thông tin theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị trước khi tham mưu UBND tỉnh quyết định việc trang bị.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai các biện pháp sắp xếp, điều chuyển hợp lý trang thiết bị thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế nhằm phát huy hiệu quả khai thác, sử dụng; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, đề xuất phương án xử lý đối với các cơ sở vật chất trường học, trạm y tế khai thác, sử dụng kém hiệu quả.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội có giải pháp nâng cao hiệu quả và đổi mới phương thức dạy nghề cho lao động nông thôn; Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan nghiên cứu giải pháp tập trung các nguồn lực hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo, xây dựng mô hình hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị tham mưu UBND tỉnh trong quyết định đầu tư công trình xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất và trang thiết bị cần khảo sát, đánh giá đúng thực trạng yêu cầu khai thác, sử dụng để xác định quy mô, kinh phí đầu tư phù hợp; Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đầu tư công, xây dựng cơ bản, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân vi phạm; Tập trung xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản theo đúng quy định, không để phát sinh nợ mới; Rà soát các dự án kéo dài nhiều năm, hiệu quả đầu tư thấp để có hướng xử lý.

Các sở, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành rà soát, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm; Trường hợp phát hiện lãng phí trong sử dụng tài sản, kinh phí ngân sách cấp phải kịp thời báo cáo cơ quan chủ quản cấp trên hoặc UBND tỉnh thông qua Sở Tài chính để có hướng khắc phục, xử lý.

UBND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tập trung rà soát, đánh giá lại công năng, hiệu suất sử dụng đối với các công trình, dự án được đầu tư theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới để có biện pháp khai thác đầy đủ, tránh lãng phí.

Mộng Tâm

Lượt người xem:  Views:   60
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by