Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức

Tin Tức
Thứ 4, Ngày 26/12/2018, 09:00
Chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/12/2018 | NN
Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, địa phương trong giải quyết công việc, thực hiện nhiệm vụ, Thủ tướng Chính phủ. Ngày 24/12/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành công văn số 12492/VPCP-TH, yêu cầu các cơ quan, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

imgCP_default.jpg

Ảnh minh họa

Về thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, chất lượng của nhiệm vụ, công việc; khẩn trương khắc phục tình trạng chậm triển khai văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Về việc thực hiện Chương trình công tác: Tập trung chỉ đạo chuẩn bị các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ động thực hiện các quy trình, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình các đề án theo kế hoạch.

Khi xin rút đề án khỏi Chương trình công tác hoặc điều chỉnh tiến độ đã đăng ký phải giải trình rõ lý do, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; không đăng ký lại đối với các đề án đã rút khỏi chương trình.

Yêu cầu về hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Tất cả hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (kể cả hồ sơ, tài liệu phục vụ các cuộc họp) phải: Có chữ ký của người có đủ thẩm quyền; Đóng dấu theo thể thức quy định (không đóng dấu treo); Trình đúng thời hạn yêu cầu.

Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, tài liệu trong quá trình tiếp nhận, xử lý; không trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ đối với các hồ sơ do các cơ quan, địa phương trình không bảo đảm các yêu cầu trên.

NN

Lượt người xem:  Views:   54
Chia sẻ:
Share:
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by