Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải Cách hành chính

Cải Cách hành chính
Thứ 3, Ngày 22/09/2020, 11:00
Quý III năm 2020: Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/09/2020

Trong quý III năm 2020, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tích cực, chủ động thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh ban hành về công tác cải cách hành chính (CCHC) và đạt được một số kết quả khả quan.

Trong quý, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 16/01/2020 về tuyên truyền CCHC năm 202 sâu, rộng đến các đối tượng cụ thể trên địa bàn.

Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện cung cấp thường xuyên, liên tục tình hình, kết quả công tác CCHC đơn vị mình, của tỉnh để người dân, tổ chức theo dõi, kiến nghị về công tác CCHC của tỉnh (chuyên mục Cải cách hành chính). Đồng thời tuyên truyền, phổ biến các kênh tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị để người dân biết và có phản ánh khi có nhu cầu như địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn, http://doanhnghiep.chinhphu.vn, Cổng Hành chính công Tây Ninh (Zalo); kênh "Hỏi đáp trực tuyến" tại địa chỉ: https://hoidap.tayninh.gov.vn hay số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Hành chính công tỉnh,...

Kết quả công tác cải cách hành chính

Trong quý, UBND tỉnh thẩm định 22 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (6 dự thảo nghị quyết và 16 dự thảo quyết định). HĐND tỉnh đã thông qua 9 nghị quyết và UBND tỉnh ban hành 14 quyết định.

Lũy kế đến ngày 10/9/2020, đã thẩm định 62 văn bản quy phạm pháp luật (2 nghị quyết chính sách, 10 Nghị quyết, 50 Quyết định) và HĐND tỉnh đã thông qua 20 nghị quyết và UBND tỉnh ban hành 43 quyết định.

Trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tất cả các lĩnh vực đều được thường xuyên rà soát, đơn giản hóa TTHC nhằm đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện giao dịch hành chính. Trong quý, UBND tỉnh đã công bố danh mục TTHC của 3 sở ngành (gồm Sở Tư pháp, Công an tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ). Lũy kế từ  đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã công bố danh mục TTHC của 10 sở, ngành.

Các TTHC sau khi công bố đều được nhập dữ liệu và công khai đầy đủ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, niêm yết công khai tại trụ sở của các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC, công khai trên Cổng, trang thông tin điện tử của tỉnh, cơ quan, đơn vị. Tổng số lượng TTHC của toàn tỉnh hiện nay gồm 1.904 thủ tục, trong đó, cấp tỉnh 1.502 thủ tục, cấp huyện 260 thủ tục, cấp xã 142 thủ tục.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện công tác tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đối với cá nhân, tổ chức theo đúng quy định. Trong kỳ báo cáo, UBND đã tiếp nhận 70 phản ánh của người dân, tổ chức qua các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tỉnh. Lũy kế, đến nay đã tiếp nhận được 132 phản ánh của người dân, tổ chức. Trong đó, đã chuyển cho các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, giải quyết theo quy định 37 phản ánh và trả lời trực tuyến 95 phản ánh.

Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Hiện nay, Trung tâm Hành chính công và UBND cấp huyện và 94/94 xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp nhận TTHC theo cơ chế một của tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Riêng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, ngoài việc tiếp nhận và trả kết quả đối với các TTHC của 18 sở, ban, ngành cấp tỉnh, nhóm TTHC căn cước công dân của Công an tỉnh thì Trung tâm còn thí điểm việc tiếp nhận và trả kết quả đối với toàn bộ nhóm TTHC của ngành Tài nguyên và Môi trường từ Bộ phận Một cửa Thành phố Tây Ninh.


Hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh

Đáng chú ý, tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và hầu hết các Bộ phận Một cửa cấp huyện đã thực hiện việc đưa TTHC của ngành công an ra tiếp nhận, trả cho người dân. Đồng thời, ngành Thuế cũng cử công chức Thuế ra Bộ phận Một cửa để tiến hành hướng dẫn, trả kết quả các thủ tục về Thuế cho người dân, tổ chức. Riêng Bưu điện tỉnh cũng đã ký quy chế phối hợp với cơ quan Thuế, Văn phòng đăng ký đất đai, Ngân hàng để thực hiện việc thu hộ Thuế tại Bộ phận Một cửa để người dân không phải đi lại nhiều lần.

Các cơ quan hành chính cùng cấp thực hiện cơ chế một cửa liên thông ở lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - đăng ký Mã số thuế cho doanh nghiệp; cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất.

Hệ thống một cửa điện tử đã được đưa vào sử dụng tại 100% sở, ban, ngành tỉnh, 100% UBND cấp huyện và 100% UBND cấp xã để thực hiện tiếp nhận và quản lý tất cả các hồ sơ theo thủ tục hành chính thuộc tất cả các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Kết quả giải quyết TTHC trong quý 3 năm 2020 (của các sở ngành và UBND cấp huyện) trích xuất từ địa chỉ https://motcua.tayninh.gov.vn (từ ngày 11/6/2020 đến 09/9/2020): Số hồ sơ tiếp nhận phải giải quyết là 51.158 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết là 46.709 hồ sơ (đạt tỷ lệ 91,3%), quá hạn chưa giải quyết là 218 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,43%); còn lại là hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

Số hồ sơ trễ hạn chủ yếu là lĩnh vực đất đai, giao thông vận tải và tư pháp, còn lại là hồ sơ ở một số cơ quan mặc dù đã giao trả hồ sơ cho người dân nhưng công chức không thực hiện thao tác kết thúc trên phần mềm, nên phần mềm báo giải quyết trễ hạn.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Trong Quý III năm 2020, UBND tỉnh kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2. Đồng thời sắp xếp lại số lượng đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, đã giảm 12 đơn vị, chủ yếu là sáp nhập các trường học trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Trong đó, Sở Y tế giảm 1 đơn vị do thực hiện việc sáp nhập Trạm Y tế xã Phước Lưu và Bình Thạnh thành Trạm Y tế xã Phước Bình. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giảm 1 đơn vị do hợp nhất Trường Trung cấp nghề Khu vực Nam Tây Ninh và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh thành Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh. Tổng số lượng đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến hiện nay là 96/741 đơn vị, đạt tỷ lệ 12,95%.

Về thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến thời điểm hiện nay so với năm 2015, đạt được một số kết quả. Cụ thể, giảm được 1 cơ quan thuộc UBND tỉnh; giảm 35 phòng chuyên môn và 7 Chi cục trực thuộc cơ quan thuộc UBND tỉnh; giảm 31 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và giảm 65 đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện.

Trong quý, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các lĩnh vực được Chính phủ và UBND tỉnh phân cấp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý hành chính của cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt theo đúng thẩm quyền phân cấp.

Hiện đại hóa hành chính nhà nước

Trên cơ sở Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0, UBND tỉnh đã cụ thể hóa các nội dung có liên quan theo chỉ đạo vào trong Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2020; đồng thời cũng đã tiến hành xây dựng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; phê duyệt hồ sơ yêu cầu Gói thầu "Nâng cấp khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh lên phiên bản 2.0"; ban hành Kế hoạch Phát động thi đua xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Hệ thống văn phòng điện tử đã được nâng cấp đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hệ thống hành chính nhà nước. Đồng thời, được triển khai cho 100% cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, 100% UBND cấp huyện và 100% UBND cấp xã. Đến nay, các văn bản điện tử được trao đổi và xử lý trên môi trường mạng được liên thông từ cấp tỉnh đến cấp huyện thực hiện nhanh chóng, thông tin chỉ đạo kịp thời, chính xác, nâng cao hiệu quả công tác quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đạt tỉ lệ 100% văn bản liên thông trên hệ thống văn phòng điện tử. Đồng thời hệ thống Văn phòng điện tử cũng đã được kết nối trên Trục liên thông Văn bản Quốc gia (VBQG). Trong 6 tháng đầu năm 2020, số lượng văn bản nhận trên Trục liên thông VBQG là 3049 văn bản, số lượng văn bản gửi trên Trục liên thông VBQG là 1.326 văn bản.

Hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ được tích hợp lên hệ thống văn phòng điện tử và được triển khai cho 100% sở, ban, ngành, 100% UBND cấp huyện và 100% UBND cấp xã để giao dịch điện tử. Đến nay, UBND tỉnh phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp hơn 2.000 chứng thư số cho đơn vị, cá nhân để thực hiện các giao dịch điện tử theo Nghị định 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.


Giao diện của Cổng thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến

Cổng thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến được xây dựng và đưa vào vận hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng tại một địa chỉ truy cập duy nhất https://dichvucong.tayninh.gov.vn. Đến nay, đã thực hiện triển khai nâng cấp Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo quy định.

Đến nay, Cổng thông tin điện tử tỉnh đã cung cấp 100% thủ tục hành chính đạt mức độ 2 (1.904 TTHC). Trong đó, có 442 TTHC đạt mức độ 3 và 193 TTHC đạt mức độ 4 được triển khai, ứng dụng trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã tiếp nhận và giải quyết 94.023 TTHC mức độ 3 và 144.142 TTHC mức độ 2.

XV

Lượt người xem:  Views:   37
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822469 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.