Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải Cách hành chính

Cải Cách hành chính
Thứ 4, Ngày 21/10/2020, 21:00
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/10/2020

​Thực hiện Công văn số 7616/VPCP-KSTT ngày 12/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai một số công việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sau khi xem xét Báo cáo số 7192/BC-VP ngày 29/9/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về kết quả tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2020 và căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC và kiểm soát TTHC 3 tháng cuối năm 2020. Ngày 19/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2532/UBND-HCC yêu cầu sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh, với các nội dung chính như sau

Yêu cầu 100% CBCCVC và người lao động thuộc quyền quản lý tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong việc rà soát, đánh giá TTHC và trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC của ngành, lĩnh vực, cơ quan được giao tại Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh về việc rà soát quy định, TTHC năm 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 7616/VPCP-KSTT.

Trên cơ sở các Quyết định công bố danh mục TTHC, quy trình nội bộ, quy trình điện tử của Chủ tịch UBND tỉnh và các Quyết định công bố của các Bộ ngành Trung ương trong việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc bãi bỏ đối với ngành, lĩnh vực. Các sở, ban ngành tỉnh khẩn trương hoàn thành việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC, quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC đối với các TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc bãi bỏ (nếu có) theo quy định của pháp luật. Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và cập nhật quy trình điện tử TTHC lên Hệ thống Một cửa điện tử tập trung và Cổng Dịch vụ công của tỉnh (xóa tất cả dữ liệu TTHC bị trùng lắp, dư thừa trên cả 02 hệ thống nêu trên). Hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/11/2020.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng, tiến độ, thời gian, nội dung xây dựng và cập nhật quy trình điện tử TTHC lên Hệ thống Một cửa điện tử tập trung và Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại 03 cấp chính quyền (Tỉnh, huyện, xã) đối với ngành, lĩnh vực do mình phụ trách trong trường hợp cập nhật bị sai, chưa đầy đủ, thiếu thông tin nếu bị Bộ Nội vụ trừ điểm khi xác định chỉ số CCHC đối với tỉnh Tây Ninh.

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh đối với toàn bộ việc sử dụng các Hệ thống Một cửa điện tử tập trung và Cổng Dịch vụ công của tỉnh đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại cấp huyện, cấp xã do các sở, ban, ngành tỉnh xây dựng và cập nhật khi thực hiện mà không phát hiện sai, thiếu, dư hoặc phát hiện sai, thiếu, dư nhưng không kiến nghị cơ quan cấp trên xóa các dữ liệu TTHC bị trùng lắp, dư thừa hoặc bổ sung đối với TTHC bị thiếu nếu bị Bộ Nội vụ trừ điểm khi xác định chỉ số CCHC đối với tỉnh Tây Ninh.

Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, CBCCVC thuộc quyền quản lý đảm bảo việc thực hiện, tiếp nhận giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo đúng quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành. Không để xảy ra các hành vi bị nghiêm cấm trong giải quyết TTHC theo Điều 6 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC. Đặc biệt, là nội dung nghiêm cấm việc từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện hoặc tự ý yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định; hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, gây khó khăn cho đối tượng thực hiện TTHC; lợi dụng các quy định, các vướng mắc về TTHC để trục lợi…

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng dưới nhiều hình thức về cách thức, quy trình, số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về giải quyết TTHC được quy định tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đặc biệt, là việc gửi phản ánh, kiến nghị qua Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên ứng dụng Zalo đến người dân, doanh nghiệp biết để thực hiện phản ánh, kiến nghị theo quy định.

Chú trọng tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn, thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra hồ sơ trễ hẹn, tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong Nhân dân.

Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành về CCHC và kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC của từng ngành, địa phương.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục tên TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 4 tại 03 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh và hoàn thành trong tháng 10/2020.

Tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã. Thường xuyên tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của đội ngũ CBCCVC các cơ quan tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ công tác của UBND tỉnh trong đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao (Có nội dung liên quan đến công tác CCHC và kiểm soát TTHC).

Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch CCHC và kiểm soát TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 tại Quyết định số 2602/QĐ-UBND ngày 02/12/2019.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện việc thu, phát phiếu điều tra xã hội học do Bưu điện tỉnh thực hiện trong việc khảo sát, đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu của Bộ Nội vụ trong năm 2020.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thẩm định, xác định công bố Chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện trong năm 2020. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của tỉnh Tây Ninh đảm bảo theo yêu cầu của Bộ Nội vụ và các Bộ ngành Trung ương quy định.

Giao Sở Nội vụ tập trung tham mưu đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, trong đó, công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức phải đúng với năng lực, tiêu chuẩn của vị trí việc làm đã được phê duyệt. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ CBCCVC; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển CBCCVC tại cơ quan hành chính các cấp.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Tiếp tục tăng cường xây dựng, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm quản lý thống nhất, đồng bộ và  kết nối thông suốt giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, giải pháp kết nối, liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia; ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát trong gửi, nhận văn bản điện tử để bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Có giải pháp tham mưu UBND tỉnh xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc mà các cơ quan, địa phương nêu ra trong quá trình tập huấn công tác CCHC và kiểm soát TTHC mà Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã tổng hợp tại Báo cáo số 7192/BC-VP ngày 29/9/2020.

Căn cứ quy trình nội bộ giải quyết TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh công bố cho các sở, ban, ngành tỉnh, chủ trì hướng dẫn và phối hợp với sở, ban, ngành tỉnh cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên Hệ thống một cửa điện tử tập trung. Đồng thời, tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về hạ tầng kỹ thuật CNTT trong việc triển khai nâng 100% TTHC tại 03 cấp chính quyền tỉnh lên thực hiện dịch vụ công mức độ 4 đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc triển khai, thực hiện.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu hoàn thành việc cập nhật, xây dựng hoàn chỉnh quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành tại 03 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.tayninh.gov.vn và quy trình điện tử giải quyết TTHC lên Hệ thống một cửa tập trung tại địa chỉ http://motcua.tayninh.gov.vn. Hoàn thành chậm nhất là trước ngày 10/11/2020.

Minh Vy

Lượt người xem:  Views:   38
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822469 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.