Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải Cách hành chính

Cải Cách hành chính
Thứ 4, Ngày 30/12/2020, 17:00
Tây Ninh ban hành kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2021 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/12/2020

​Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 3316/KH-UBND ngày 29/12/2020 về ban hành kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2021 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Mục tiêu của kế hoạch là rà soát một số thủ tục, nhóm TTHC nhằm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định về TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC; kiến nghị đơn giản hóa TTHC nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC.

Yêu cầu của kế hoạch là báo cáo kết quả rà soát và đề xuất Phương án đơn giản hóa TTHC kèm theo lợi ích mang lại từ các Phương án đơn giản hóa TTHC của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải có những kiến nghị cụ thể, thiết thực đối với quy định TTHC, phải kiến nghị nội dung cần bãi bỏ, hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế của TTHC, mẫu đơn, tờ khai hay yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC và kiến nghị cụ thể quy định, văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; việc tổ chức rà soát phải đúng phương pháp, cách thức rà soát, đánh giá TTHC và gửi về Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh thẩm định trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa để kiến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định.

Nội dung của kế hoạch yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện tập trung thực hiện các công việc trọng tâm: Điền biểu mẫu rà soát, đánh giá TTHC về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp...và thực hiện việc tính toán chi phí tuân thủ trước và sau khi rà soát, đánh giá TTHC; Dự thảo quyết định kèm phương án đơn giản hóa TTHC theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP  ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ. Đối với nội dung này các sở, ban, ngành tỉnh ngoài thực hiện nhiệm vụ được giao, trong trường hợp nhận được báo cáo của UBND cấp huyện về những đề xuất kiến nghị khó khăn, vướng mắc liên quan đến ngành (nội dung đề xuất, kiến nghị đúng) phải có trách nhiệm ghi nhận và kết hợp đưa vào việc trình thông qua phương án đơn giản hóa TTHC của ngành đối với nhiệm vụ được giao theo quy định (trường hợp không ghi nhận phải có văn bản phản hồi cho UBND cấp huyện biết); Đơn giản hóa các mẫu đơn, mẫu tờ khai đối với các TTHC thực hiện qua Zalo, dịch vụ công trực tuyến theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện…

Thời gian bắt đầu rà soát: Từ tháng 01/2021 đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện. Thời gian hoàn thành việc rà soát: Đối với các sở, ban, ngành tỉnh trước ngày 10/10/2021; UBND cấp huyện trước ngày 15/9/2021.

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

Không xây dựng kế hoạch rà soát quy định, TTHC của từng cơ quan, tập trung phân công đội ngũ công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện các nhiệm vụ được giao kèm theo kế hoạch này. Trường hợp trong năm 2021, Thủ tướng Chính phủ hoặc các Bộ, ngành Trung ương yêu cầu rà soát thêm các TTHC chuyên ngành hoặc trọng tâm mà chưa được phê duyệt trong kế hoạch này thì các cơ quan, đơn vị phải thực hiện rà soát thêm các TTHC nêu trên và đảm bảo thực hiện đúng theo quy định.

Tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2021 theo các nhiệm vụ đã được phân công; hoàn thành việc rà soát TTHC theo đúng thời gian quy định. Phân công cán bộ, công chức thực hiện rà soát và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xử lý, tổng hợp kết quả rà soát của đơn vị, địa phương; bảo đảm các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác rà soát TTHC của đơn vị, địa phương.  Đối với việc rà soát các TTHC ở cấp huyện, nếu UBND cấp huyện không trực tiếp trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thì phải có báo cáo kết quả rà soát TTHC theo Kế hoạch này (Trường hợp nếu thực hiện báo cáo thì không cần thực hiện việc điền các biểu mẫu rà soát nêu trên) gửi cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh quản lý TTHC đó theo đúng thời gian quy định. Đồng thời, đề xuất cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tổng hợp vào kết quả rà soát TTHC năm 2021 của ngành trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm: Hướng dẫn cách thức rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2021 của UBND tỉnh đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Phân tích, kiểm tra kết quả rà soát của các đơn vị, địa phương, tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ kết quả rà soát và thực hiện xử lý các quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; tổ chức rà soát độc lập, tham vấn ý kiến (nếu cần). Tổng hợp, đánh giá và báo cáo UBND tỉnh khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC năm 2021 (trong đó có công tác rà soát TTHC). Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh nhắc nhở, phê bình đối với những tập thể, cá nhân không thực hiện, thực hiện mang tính hình thức, thực hiện chậm so với tiến độ kế hoạch rà soát TTHC đã đề ra. Đồng thời, chấm điểm chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện đối với việc rà soát quy định, TTHC được phê duyệt tại Kế hoạch này.

 

Minh Vy


Lượt người xem:  Views:   17
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Email

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by