Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải Cách hành chính

Cải Cách hành chính
Thứ 4, Ngày 06/07/2022, 18:00
Khắc phục hạn chế các Chỉ số phản ánh nền hành chính của tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/07/2022

​Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung công việc sau:

1. Việc tiếp tục cải thiện các chỉ số được xem là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu trong chỉ đạo và điều hành. Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương xác định rõ việc nâng cao các Chỉ số là nhiệm vụ chung, không phải chỉ là công việc của cơ quan được giao chủ trì tham mưu. Người đứng đầu sở, ngành, địa phương thường xuyên chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý quan tâm đến các Chỉ số, nhất là những tiêu chí thành phần có liên quan đến ngành, lĩnh vực mình quản lý. Quán triệt, chỉ đạo để các Chỉ số phản ánh hành chính của tỉnh đi vào nhận thức của tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

2. Giao các sở, ngành, địa phương

- Theo chức năng, nhiệm vụ phải có kế hoạch, giải pháp cụ thể để cải thiện các chỉ số.

- Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ nâng cao điểm số các chỉ số.

- Tập trung triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND tỉnh ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh về Phê duyệt Đề án "Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện điểm số và nâng cao vị trí xếp hạng các chỉ số: PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025".

- Yêu cầu các cá nhân, đơn vị thuộc quyền quản lý báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế về các Chỉ số đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 25/6/2021. Tổng hợp và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 30/10/2022.

- Quan tâm chỉ đạo các giải pháp cụ thể để chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý kỷ luật nghiêm đối với những trường hợp cán bộ, công chức lợi dụng vị trí việc làm về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để gây khó dễ cho cá nhân, tổ chức.

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội để thường xuyên tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp về công tác CCHC; khảo sát quá trình thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính của các ngành theo Kế hoạch số 340/KH-UBND ngày 24/01/2022 về việc rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2022 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

- Rà soát, cập nhật và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục TTHC, quy trình nội bộ, quy trình điện tử các TTHC để kiểm soát khi có thay đổi. Cập nhật đầy đủ các quy trình TTHC lên Hệ thống một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh;

- Tổ chức tập huấn công tác tiếp nhận/trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) cho nhân viên Bưu điện, xây dựng quy chế phối hợp với Bưu điện trong tiếp nhận/trả hồ sơ. Thông báo rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ (nếu hồ sơ nộp qua dịch vụ Bưu chính công ích) và đề xuất cấp thẩm quyền miễn, giảm phí cho người dân, tổ chức khi tiếp nhận/trả kết quả qua dịch vụ BCCI.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì tham mưu các nội dung liên quan và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh đối với Chỉ số PCI của tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh các giải pháp để cải thiện điểm số và vị trí xếp hạng đối với Chỉ số PCI trong thời gian tới.

- Tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn về quy trình đầu tư thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh. Trong đó lưu ý cần làm rõ các cơ chế đặc thù đối với việc ưu đãi đầu tư.

- Theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

4. Giao Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh; thực hiện đánh giá tác động của văn bản QPPL đến đối tượng có liên quan.

- Đối với các văn bản QPPL do tỉnh ban hành có tác động, ảnh hưởng đến đa số người dân, tổ chức thì cơ quan, đơn vị tham mưu soạn thảo phải thực hiện lấy ý kiến góp ý đúng quy trình ban hành văn bản QPPL.

5. Giao Sở Nội vụ

- Chủ trì tham mưu các nội dung liên quan và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh đối với Chỉ số PAPI, Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số SIPAS của tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh các giải pháp để cải thiện điểm số và vị trí xếp hạng đối với Chỉ số PAPI, Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số SIPAS trong thời gian tới.

- Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để duy trì kết quả đạt được trong năm 2022 đối với các nội dung: Quản lý biên chế; phân cấp quản lý; tuyển dụng công chức, viên chức; cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm….

- Chủ trì phối hợp với cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức cuộc khảo sát, lấy ý kiến người dân, tổ chức liên quan đến công tác tổ chức bộ máy hành chính và quản lý cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh để có điều chỉnh, hoàn thiện hơn trong gian đoạn tới.

- Chủ trì tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, địa phương hiểu được đầy đủ các tiêu chí thành phần của từng chỉ số. Qua đó, nhận định rõ các hạn chế để đề ra giải pháp khắc phục.

- Tham mưu triển khai Thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (DDCI); Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Qua đó để cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh đưa các nội dung thực hiện các chỉ số vào Quy chế thi đua khen thưởng của sở, ngành, địa phương.

6. Giao Sở Tài chính

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công tại các đơn vị theo quy định. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện các kiến nghị kiểm toán còn tồn đọng, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án tự chủ để thực hiện giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo quy định Nghị định số 60/2021/NĐ-CP;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức lấy ý kiến khảo sát đối với kết quả đánh giá tác động của cải cách đến quản lý tài chính công như việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị; tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công,....để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

- Quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh trong công tác xây dựng cơ bản; cam kết thực hiện giải ngân vốn xây dựng cơ bản được giao, đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công quý III đạt 75% và trong năm 2022 đạt 100%.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng những giải pháp để tăng tỷ lệ người dân nộp và chuyển trả hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho các sở, ngành, địa phương khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

- Phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá lại các dịch vụ công mức độ 4 để tham mưu UBND tỉnh quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế. Đảm bảo 100% dịch vụ công đáp ứng đủ điều kiện đưa lên mức độ 4 và đáp ứng các yêu cầu của Văn phòng Chính phủ thì cung cấp ở mức độ 4, các dịch vụ công không đáp ứng thì đưa về mức độ thấp hơn để đảm bảo 100% dịch vụ công mức độ 4 được tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, nâng cao năng lực hiệu quả hệ thống phục vụ chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Ngoài ra, cần phải tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền thông qua môi trường số.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để duy trì kết quả đạt được và cải thiện các hạn chế tại tiêu chí đánh giá về: Triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và khắc phục hạn chế qua công tác kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

9. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tập trung chỉ đạo rà soát, có giải pháp để cải thiện tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn, tồn đọng trên lĩnh vực đất đai trong thời gian qua; khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn, tồn đọng do không cập nhật kịp thời kết quả giải quyết trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử thuộc phạm vi giải quyết của ngành mình.

- Cơ sở dữ liệu đất đai là dữ liệu quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của tỉnh, là lớp dữ liệu nền cơ bản cho các dữ liệu khác phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh và phát triển kinh tế xã hội. Do đó. đề nghị Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo toàn ngành phải thực hiện nghiêm quy trình, trình tự thực hiện thao tác trên các hệ thống liên quan.

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành thực hiện giải quyết, cập nhật hồ sơ, số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính lên Hệ thống một cửa điện tử tập trung của tỉnh đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai để cung cấp công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ sở dữ liệu giá đất và các dữ liệu về đất theo quy định được cung cấp công khai cho người dân doanh nghiệp trên môi trường điện tử (Lưu ý: Có dữ liệu đến đâu công khai dữ liệu đến đó). Hoàn thiện trong năm 2022.

10. Giao Văn phòng UBND tỉnh

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để duy trì kết quả đạt được và cải thiện các tiêu chí đánh giá  hạn chế về: Thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022; công bố TTHC và danh mục TTHC; công tác giải quyết các hồ sơ TTHC cho người dân, tổ chức ở 03 cấp; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; dịch vụ bưu chính công ích ….

- Tham mưu UBND tỉnh nhắc nhở các cơ quan, đơn vị chưa cập nhật kịp thời các văn bản của Trung ương quy định về TTHC thuộc thẩm quyền tham mưu, giải quyết.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện tuyên truyền công tác CCHC đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực bằng nhiều hình thức khác nhau gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin.

- Theo dõi, nhắc nhở khắc phục việc giải quyết hồ sơ trễ hạn tại các cơ quan, địa phương. Trường hợp trễ hạn phải có thư xin lỗi người dân và phải có báo cáo giải trình cụ thể nội dung giải quyết trễ hạn.

- Theo dõi và đôn đốc các sở, ngành liên quan thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao các Chỉ số phản ánh nền hành chính của tỉnh như Chỉ số PAPI, PCI, ICT, DTI giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 25/6/2021.

11. Giao Bưu điện tỉnh

- Trước thời gian thực hiện công tác điều tra xã hội học, Bưu điện tỉnh lựa chọn những điều tra viên có trình độ, kinh nghiệm, khả năng giao tiếp với người dân, tổ chức tốt; nắm bắt được những yêu cầu, nhiệm vụ cũng như hiểu đúng ý nghĩa của điều tra xã hội học để truyền đạt đến người dân một cách đầy đủ nhất.

- Hằng năm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức các buổi tập huấn nghiệp vụ điều tra xã hội học, hướng dẫn điều tra viên nắm chắc quy trình phát, thu phiếu cũng như các nguyên tắc khi điều tra và tiếp xúc đối tượng điều tra.

- Xây dựng những phương pháp mới để thu hút người dân thực hiện việc nộp, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Hằng quý xây dựng báo cáo kết quả việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Cải thiện chất lượng phục vụ người dân thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông kết nối, chia sẻ dữ liệu Hệ thống quản lý bưu chính chuyển phát với Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tập trung của tỉnh.

12. Giao Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh

- Dành chuyên trang, chuyên mục, thời lượng phát sóng để tuyên truyền, phố biến các nội dung liên quan các chỉ số.

- Xây dựng các nội dung, chương trình khảo sát ý kiến của người dân phản ánh thực tế quá trình phục vụ của cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh. Qua đó có biện pháp chấn chỉnh, điều chỉnh các hệ thống thông tin, tinh thần và thái độ phục vụ người dân doanh nghiệp của cán bộ công chức và các đơn vị liên quan.


Lượt người xem:  Views:   35
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822.233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.