Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksCải Cách hành chính

 
Cải Cách hành chính
 
​Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 1942/KH-UBND ngày 16/6/2021 về ban hành kế hoạch nâng số lượng hồ sơ cá nhân, tổ chức thực hiện  qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên ...
 
​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1262/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, ...
 
​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1263/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, bao gồm: Cấp ...
 
​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1261/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, ...
 
​Theo Quyết định 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ...
 
​Sáng ngày 01/6, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021 cho thành viên tổ kiểm soát ...
 
​Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 26/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 ...
 
​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, bao gồm: Cấp tỉnh 52 TTHC.
 
​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, bao gồm: ...
 
​Nhằm mục đích thống nhất một đầu mối, một địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; giảm được tình trạng cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, nhiều cơ quan để giải ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Tây Ninh ban hành kế hoạch nâng số lượng hồ sơ cá nhân, tổ chức thực hiện  qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnhTuyên truyền CCHCTinTây Ninh ban hành kế hoạch nâng số lượng hồ sơ cá nhân, tổ chức thực hiện  qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 1942/KH-UBND ngày 16/6/2021 về ban hành kế hoạch nâng số lượng hồ sơ cá nhân, tổ chức thực hiện  qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

16/06/2021 10:00 SANoĐã ban hành

Mục đích của kế hoạch là triển khai kịp thời các nội dung của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh đến các cấp, các ngành và doanh nghiệp, người dân, nhằm khuyến khích, thu hút tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn; Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh tại địa chỉ  https://dichvucong.tayninh.gov.vn...Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ, TTHC qua môi trường mạng thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, từng bước tiến tới mục tiêu xây dựng, hoàn thiện chính quyền điện tử, chính quyền số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính các cấp và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Yêu cầu của kế hoạch là phát huy vai trò tích cực, chủ động của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện; xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị khi thực hiện đảm bảo chất lượng dịch vụ công trực tuyến trong phạm vi toàn tỉnh. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân, tổ chức phải nhanh chóng, hiệu quả, ưu tiên rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm chi phí đi lại theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa. Huy động sự tham gia, vào cuộc của tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thường xuyên rà soát đánh giá, xây dựng phương án phù hợp nhằm cải thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, đường truyền đảm bảo vận hành thông suốt, nhanh chóng Cổng dịch vụ công của tỉnh đảm bảo việc nộp hồ sơ, xử lý hồ sơ trên môi trường mạng khi có hồ sơ phát sinh nộp dịch vụ công trực tuyến.
Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan triển khai nâng cấp Cổng dịch vụ công của tỉnh đáp ứng quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông. Tiếp tục tham mưu đầu tư, cải thiện hệ thống hạ tầng CNTT đáp ứng đủ điều kiện cho việc quản lý, sử dụng và cung cấp dịch vụ công mức độ 4. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp tổ chức thực hiện tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích.
Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: chỉ đạo bộ phận có liên quan triển khai thực hiện theo các nội dung trên đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Chỉ đạo Bộ phận Một cửa của đơn vị mình chủ động tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến để nâng số lượng hồ sơ cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng các chuyên mục, tin, bài, phóng sự,... để tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp biết sử dụng và nộp hồ sơ, TTHC thông qua môi trường mạng trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh.
Văn phòng UBND tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện. Tham mưu UBND tỉnh kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt, chấn chỉnh, phê bình những cơ quan, đơn vị, cá nhân không thực hiện nghiêm hay lơ là nhiệm vụ được giao.

Trần Nhi


Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinCông bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1262/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, bao gồm: Cấp tỉnh là 81 thủ tục hành chính (TTHC); Cấp huyện là 37 thủ tục hành chính (TTHC) và Cấp xã là 07 thủ tục hành chính (TTHC).

15/06/2021 2:00 CHNoĐã ban hành

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh truy cập vào địa chỉ http://csdl.dichvcong.gov.vn để tải toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính (TTHC). Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn, Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn và cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ https://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố, công khai, chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời tham mưu vận hành, hiệu chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Phi Phụng


Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinCông bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1263/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, bao gồm: Cấp tỉnh là 04 thủ tục hành chính (TTHC)

14/06/2021 2:00 CHNoĐã ban hành

UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh truy cập vào địa chỉ http://csdl.dichvcong.gov.vn để tải toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính (TTHC). Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn, Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn và cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ https://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố, công khai, chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Ngoại vụ cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời tham mưu vận hành, hiệu chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Phi Phụng


Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinCông bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1261/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, bao gồm: Cấp tỉnh là 89 thủ tục hành chính (TTHC); Cấp huyện là 14 thủ tục hành chính (TTHC) và Cấp xã là 07 thủ tục hành chính (TTHC).

14/06/2021 2:00 CHNoĐã ban hành

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh truy cập vào địa chỉ http://csdl.dichvcong.gov.vn để tải toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính (TTHC). Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn, Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn và cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ https://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố, công khai, chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời tham mưu vận hành, hiệu chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Phi Phụng


Thực hiện thủ tục hành chính ngành Bảo hiểm xã hội trên hệ thống Một cửa điện tử tỉnhTuyên truyền CCHC; Trung tâm hành chính côngThực hiện thủ tục hành chính ngành Bảo hiểm xã hội trên hệ thống Một cửa điện tử tỉnh/PublishingImages/2021/05-06_2021/tthc-bhxh.jpg

​Theo Quyết định 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh có 7 TTHC ở cấp tỉnh và 6 TTHC ở cấp huyện thuộc lĩnh vực thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH và lĩnh vực cấp sổ, thẻ phải đưa vào tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa cấp huyện. 

12/06/2021 9:00 SANoĐã ban hành

Để triển khai Quyết định 1291/QĐ-TTg, tỉnh đã thống nhất đặt quầy của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tại BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện.


Người dân đến thực hiện TTHC tại BHXH tỉnh Tây Ninh

Từ ngày 10/6/2021, các quy trình, kết quả thực hiện 7 TTHC ở cấp tỉnh và 6 TTHC ở cấp huyện được cập nhập, khai thác trên hệ thống Một cửa điện tử tỉnh.

Được biết, theo Danh mục TTHC công thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã, Tây Ninh đã thực hiện được các thủ tục thuộc Bộ Công an, BHXH Việt Nam, riêng các thủ tục thuộc Bộ Quốc phòng đang được tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện, để hoàn thành 100% thủ tục theo danh mục được giao.

XV


Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021Tuyên truyền CCHCTinTập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021/PublishingImages/2021/05-06_2021/taphuancchc.jpg

​Sáng ngày 01/6, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021 cho thành viên tổ kiểm soát thủ tục hành chính và phòng chuyên môn có thủ tục hành chính thuộc các sở, ban, ngành tỉnh; tổ kiểm soát thủ tục hành chính và phòng chuyên môn có thủ tục hành chính, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

01/06/2021 7:00 CHNoĐã ban hành

Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các buổi tập huấn được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh đến điểm cầu các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương, trong thời gian từ nay đến ngày 10/6/2021.


Đồng chí Nguyễn Hùng Tấn - Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh triển khai nội dung tập huấn

Tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hùng Tấn - Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh triển khai những nội dung chính của Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về cải cách hành chính, giai đoạn 2021-2025; những công việc cần thực hiện để Chương trình được thực hiện hiệu quả.

Buổi tập huấn tập trung vào các nội dung tổng quan về công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC; những điểm mới về sáng kiến CCHC; công tác tuyên truyền về CCHC và triển khai những điểm mới về xác định điểm chỉ số CCHC 2021 đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

Các vấn đề về Cổng dịch vụ công (đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; Khai thác các thông tin trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; Thanh toán phí, lệ phí thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia); về Hệ thống một cửa (quy trình khai thác Hệ thống một cửa điện tử; Kiểm tra, giám sát thông tin trên một cửa điện tử; Thống kê, báo cáo trên Hệ thống một cửa điện tử).

Hướng dẫn kiểm tra trạng thái xử lý trên các Hệ thống thông tin (Cổng dịch vụ công Quốc gia; Cổng phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội; Cổng dịch vụ công tỉnh; Hệ thống Một cửa điện tử tập trung tỉnh); Hướng dẫn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Qua đó nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC và kiểm soát TTHC tiếp tục đưa công tác CCHC, kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các sở, ngành, các đơn vị, địa phương đi vào nề nếp, bảo đảm tính công khai, minh bạch các thông tin về TTHC, hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiệu quả, thúc đẩy đầu tư, tăng trưởng kinh tế, giảm chi phí cho xã hội, phòng chống tham nhũng và lãng phí, thực hành tiết kiệm.

XV


UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện số hóa các tài liệu thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnhTuyên truyền CCHCTinUBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện số hóa các tài liệu thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 26/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng hành chính công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

19/05/2021 3:00 CHNoĐã ban hành

Nhằm kịp thời hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 30%, 20%, 15% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo yêu cầu tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Ngày 19/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn 1508 yêu cầu Các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố:

Đối với việc tiếp nhận các hồ sơ TTHC: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa các cấp phải thực hiện chụp (scan) toàn bộ các thành phần hồ sơ cá nhân, tổ chức nộp và thực hiện đính kèm đầy đủ thành phần hồ sơ lên Hệ thống Một cửa điện tử theo đúng quy định tại Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh. Thực hiện kể từ ngày 20/5/2021.

Đối với một số TTHC có thành phần hồ sơ là các bản vẽ kỹ thuật, thiết kế thi công, đề án, dự án…mà loại giấy của thành phần hồ sơ đó không phải là khổ giấy A4, là giấy cũ… không scan được hoặc số lượng thành phần hồ sơ phải scan lớn ví dụ như báo cáo thành tích của TTHC khen thưởng theo ngành, bản vẽ thiết kế… làm mất nhiều thời gian của người dân, doanh nghiệp và cả đội ngũ công chức, viên chức tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp nếu không thể scan (chụp) được các hồ sơ giấy thì đề nghị tổ chức, cá nhân khi nộp thủ tục hành chính phải gửi kèm tập tin theo định dạng PDF và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ gửi kèm để Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các đính kèm, ký số và cập nhật lên Hệ thống Một cửa tập trung của tỉnh.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh dựa trên hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống thông tin hiện có của tỉnh để thống kê, lập danh sách các TTHC khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cần phải đính kèm tập tin. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thống nhất hình thức, cách thức thực hiện trong tháng 5 năm 2021. Các Sở, ban, ngành tỉnh thống kê danh mục các TTHC cần phải nộp các tập tin đính kèm gửi về UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh). Hạn cuối gửi về UBND tỉnh trước ngày 28/5/2021 để chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng này.

Đối với việc trả kết quả giải quyết TTHC: ngoài hình thức trả bằng văn bản giấy (kết quả giải quyết) cho tổ chức, cá nhân thì các văn bản này phải được số hoá và đính kèm lên Hệ thống một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Thực hiện kể từ ngày 20/5/2021.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu UBND tỉnh về mặt kỹ thuật (hạ tầng lưu trữ, trang thiết bị chụp (scan), phần mềm…) để giải quyết việc số hoá kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đáp ứng các yêu cầu tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động Cổng dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng hành chính công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đáp ứng tình hình thực tế và các quy định mới. Có văn bản thông báo số điện thoại của bộ phận hỗ trợ kỹ thuật, thao tác trong quá trình xử lý các hồ sơ TTHC trên các hệ thống liên quan đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp.

Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện số hóa TTHC trên địa bàn tỉnh. Thời gian báo cáo trước 31/12/2021. Thực hiện việc chấm điểm chỉ số CCHC năm 2021 đối với các sở, ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện đối với các nội dung số hóa kết quả giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị, địa phương đó.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc số hóa các tài liệu thực hiện TTHC ở cấp huyện và cấp xã đáp ứng quy định cụ thể tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Phi Phụng


Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCCông bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, bao gồm: Cấp tỉnh 52 TTHC.

13/05/2021 12:00 CHNoĐã ban hành

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh truy cập vào địa chỉ http://csdl.dichvcong.gov.vn để tải toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính (TTHC). Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn, Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn và cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ https://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố, công khai, chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời tham mưu vận hành, hiệu chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Phi Phụng


Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinCông bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, bao gồm: Cấp tỉnh 122 TTHC, cấp huyện 16 TTHC và cấp xã 1 TTHC

12/05/2021 11:00 SANoĐã ban hành

UBND tỉnh giao Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh truy cập vào địa chỉ http://csdl.dichvcong.gov.vn để tải toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính (TTHC). Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn, Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn và cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ https://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố, công khai, chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Công Thương cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời tham mưu vận hành, hiệu chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Phi Phụng


Đưa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương ra tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnhChỉ đạo điều hànhTinĐưa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương ra tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Nhằm mục đích thống nhất một đầu mối, một địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; giảm được tình trạng cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, nhiều cơ quan để giải quyết công việc, qua đó giảm phiền hà, chi phí thời gian, công sức cho tổ chức, công dân. Tiếp tục triển khai theo lộ trình việc thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là cơ quan ngành dọc) vào tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện và cấp xã đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

11/05/2021 5:00 CHNoĐã ban hành

Nâng cao trách nhiệm phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan ngành dọc và chính quyền các cấp. Tạo môi trường thuận lợi để người dân giám sát chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà nước ngành dọc và tham gia các hoạt động quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền công khai minh bạch hoạt động hiệu lực, hiệu quả cao.

Thực hiện cải cách TTHC, đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết TTHC của cơ quan ngành dọc tại địa phương được công khai, minh bạch kết quả việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, TTHC của các cơ quan, đơn vị ngành dọc trên địa bàn tỉnh, phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo các cấp; giảm thời gian giải quyết TTHC, nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Ngày 11/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 1392/KH-UBND Triển khai Quyết định số 1291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã.

Theo đó, các nội dung công việc cụ thể, trách nhiệm của các cơ quan cũng như thời gian phải hoàn thành (Có phụ lục cụ thể kèm theo Kế hoạch này).

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chỉ đạo bộ phận có liên quan triển khai thực hiện theo các nội dung trên đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh ngoài những TTHC được phê duyệt trong Danh mục nêu tại Quyết định số 1291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của địa phương, thủ trưởng các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh đề xuất, thống nhất với Bộ, cơ quan ngang Bộ để tiếp tục đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp thêm các TTHC khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC.

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan thực hiện đúng nội dung, tiến độ đối với các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tham mưu UBND tỉnh kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt, cũng như chấn chỉnh, phê bình những cơ quan, đơn vị, cá nhân không thực hiện nghiêm hay lơ là nhiệm vụ được giao.

Phi Phụng


Lần đầu tiên, Tây Ninh vào top 10 Chỉ số Viet Nam ICT Index 2020Tuyên truyền CCHC; Chỉ số CCHC cấp tỉnhTinLần đầu tiên, Tây Ninh vào top 10 Chỉ số Viet Nam ICT Index 2020/PublishingImages/2021/03-04_2021/ictindex.jpg

​Báo cáo Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công  nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông Việt Nam năm 2020 (Viet Nam ICT Index 2020 ) do Vụ Công nghệ thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Hội Tin học Việt Nam thực hiện vừa được công bố sáng nay 27/4 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

27/04/2021 7:00 CHNoĐã ban hành

Theo báo cáo, trong bảng xếp hạng chỉ số này của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh Đà Nẵng xếp hạng nhất, Thừa Thiên Huế đứng nhì, tỉnh Quảng Ninh đứng vị trí thứ ba (giữ nguyên vị trí so với năm 2019), Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 5. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội "cùng rủ nhau" tăng 2 bậc sau khi cùng tụt 5 bậc ở năm 2019.


Lần đầu tiên, Tây Ninh xếp thứ 9, tăng 16 bậc so với năm 2019 (xếp thứ 25), lọt vào top 10 của bảng xếp hạng cùng với tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận.

Được biết, năm 2020 cũng là năm thứ 5 Báo cáo tiếp tục đánh giá, xếp hạng các địa phương trên cả nước về Chỉ số công nghiệp CNTT, với các thành phần là sản xuất CNTT (gồm sản xuất phần cứng, điện tử, sản xuất phần mềm và nội dung số), dịch vụ CNTT và kinh doanh, phân phối CNTT, nhằm phản ánh vai trò then chốt của công nghiệp CNTT nói chung và doanh nghiệp ICT nói riêng đối với nền kinh tế số, chuyển đổi số quốc gia,hướng tới xây dựng một Việt Nam số thịnh vượng.

Theo báo cáo đánh giá, mức độ triển khai dịch vụ công trực tuyến của các bộ và các tỉnh, thành phố là khá tương đồng nhau. Tuy nhiên đối với các dịch vụ mức độ 1, 2 và 3 thì các cơ quan chính quyền địa phương triển khai tốt hơn, còn đối với các dịch vụ mức độ 4 thì các cơ quan chính quyền trung ương triển khai tốt hơn. Về tổng thể, các cơ quan chính quyền địa phương triển khai dịch vụ công trực tuyến tốt hơn các cơ quan chính quyền trung ương tuy chỉ hơn có 2 điểm phần trăm.

Đối với bảng xếp hạng chung các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công, thì trong số 17 cơ quan, Bộ Tài chính xếp đầu bảng, thứ hai là Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, thứ ba là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xếp cuối bảng là Bộ Nội vụ. Năm 2020, Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Giao thông Vận tải trở lại top 10 sau nhiều năm. Hai bộ ra khỏi top 10 là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ.

Về kết quả xếp hạng Chỉ số Công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam 2020 (VIETNAM IT INDUSTRY INDEX 2020), Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu, kế đến là Hà Nội (hai thành phố này đổi vị trí cho nhau so với năm 2019), xếp thứ ba là tỉnh Bắc Ninh. Tây Ninh xếp 45/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2019 (xếp thứ 48).

Năm 2020 là năm thứ 5 triển khai việc thu thập các số liệu chi tiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực CNTT đối với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hoàng Giang
Chỉ số PCI năm 2020: Tây Ninh xếp 24/63 tỉnh, thành, thuộc nhóm kháChỉ số CCHC cấp tỉnh; Tuyên truyền CCHCTinChỉ số PCI năm 2020: Tây Ninh xếp 24/63 tỉnh, thành, thuộc nhóm khá/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Theo báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) thực hiện, vừa được công bố sáng nay 15/4, Tây Ninh đạt 64,16 điểm, xếp hạng 24/63 tỉnh thành, thuộc nhóm khá, giảm 9 hạng so với năm 2019.

15/04/2021 4:00 CHNoĐã ban hành

​Năm 2019, Tây Ninh xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố với 67,05 điểm.

So với các tỉnh, thành trong vùng Đông Nam bộ, Tây Ninh xếp thứ 4/8 tỉnh, thành. Đứng đầu là tỉnh Bình Dương, xếp cuối là tỉnh Bình Phước.

 

Theo bảng xếp hạng PCI năm 2020, Quảng Ninh là tỉnh duy trì vị trí dẫn đầu với 75,09 điểm – đây là năm thứ 4 liên tiếp tỉnh này giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng PCI. Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng PCI 2020 là tỉnh Đồng Tháp, một lần nữa vượt qua kỷ lục của chính mình, khi đạt 72,81 điểm và xác lập năm thứ 13 liên tiếp nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố đứng đầu PCI cả nước.

Lần lượt ở vị trí thứ 3 và thứ 4 là tỉnh Long An (70,37 điểm) và tỉnh Bình Dương (70,16 điểm). Các tỉnh, thành phố tiếp theo trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu PCI 2020 bao gồm Đà Nẵng (70,12 điểm), Vĩnh Long (69,34 điểm), Hải Phòng (69,27 điểm), Bến Tre (69,08 điểm), Hà Nội (66,93 điểm) và Bắc Ninh (66,74 điểm).

Được biết, Báo cáo PCI 2020 là ấn phẩm lần thứ 16 do VCCI và USAID hợp tác xây dựng, công bố đánh giá về chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền cấp tỉnh, thành phố ở Việt Nam. PCI 2020 được 8.633 doanh nghiệp tham gia phản hồi điều tra về chất lượng điều hành và môi trường kinh doanh Việt Nam trong năm 2020.

Chỉ số PCI đo lường chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền cấp tỉnh trên 10 lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển của các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân. Theo đó, một địa phương được coi là có chất lượng điều hành tốt khi có: Chi phí gia nhập thị trường thấp; Tiếp cận đất đai dễ dàng và sử dụng đất ổn định; Môi trường kinh doanh minh bạch và thông tin kinh doanh công khai; Chi phí không chính thức thấp; Thời gian thanh tra, kiểm tra và thực hiện các quy định, thủ tục hành chính nhanh chóng; Môi trường cạnh tranh bình đẳng; Chính quyền tỉnh năng động, sáng tạo trong giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, chất lượng cao; Chính sách đào tạo lao động tốt và Thủ tục giải quyết tranh chấp công bằng, hiệu quả và an ninh trật tự được duy trì.

PCI không chỉ là bảng xếp hạng về chất lượng điều hành của các tỉnh, thành phố, là tín hiệu và động lực để nhiều tỉnh, thành phố đẩy nhanh quá trình cải cách, là kênh đối thoại hiệu quả giữa chính quyền và hàng trăm ngàn doanh nghiệp tư nhân, là “tiếng lòng” của doanh nghiệp, là biểu tượng của sự cầu thị và lắng nghe của hệ thống chính quyền… mà nó còn thể hiện sức đổi mới từ cấp cơ sở. Những mô hình tốt, những cách làm hay trong quá trình cải cách PCI có sức khơi gợi và lan tỏa rất lớn. Một trong những lực đẩy mạnh mẽ nhất của quá trình cải cách môi trường kinh doanh tại Việt Nam đến từ cấp tỉnh.

QN


Công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) năm 2020Chỉ số CCHC cấp tỉnh; Tuyên truyền CCHCCông bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) năm 2020/PublishingImages/2021/03-04_2021/congbopapi.jpg

​Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (gọi tắt là Chỉ số PAPI) năm 2020 do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức vào sáng ngày 14/4.

15/04/2021 3:00 CHNoĐã ban hành


Quang cảnh hội nghị tại UBND tỉnh Tây Ninh

Cùng tham dự hội nghị trực tuyến này, tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Chỉ số PAPI năm nay được khảo sát với 8 chỉ số nội dung, bao gồm các chỉ số: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch trong ra quyết định; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường và Quản trị điện tử.

Năm 2020, có 14.732 người dân được chọn ngẫu nhiên đã tham gia khảo sát PAPI, chia sẻ đánh giá về hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền trong năm vừa qua.

 

Bà Caitlin Wiesen - Đại diện thường trú UNDP Việt Nam phát biểu. (ảnh chụp màn hình)

Tại đây, bà Caitlin Wiesen - Đại diện thường trú UNDP Việt Nam nhấn mạnh, quản trị tốt là nền tảng quan trọng để xây dựng niềm tin người dân đối với chính quyền địa phương. Năm 2020, năm có nhiều biến động do dịch bệnh Covid-19 không chỉ với Việt Nam, mà còn với thế giới nên các nội dung khảo sát cũng liên quan chặt chẽ đến vấn đề này. Nét mới trong khảo sát năm 2020 là khảo sát đối với người có hộ khẩu thường trú và người có hộ khẩu tạm trú để có bức tranh chung về quản trị hành chính công của các tỉnh.

Bà Caitlin Wiesen đánh giá, trong giai đoạn 2016-2021, đánh dấu sự cải thiện nhất quán và tăng liên tục về quản trị hành chính công trên cả nước, ngườ dân được khảo sát đồng tình rất cao về ứng phó hiệu quả của Việt Nam đối với dịch bệnh. Tuy vậy, người dân cũng bày tỏ sự quan ngại về tình trạng nghèo đói, y tế, bảo hiểm y tế và tăng trưởng kinh tế, tham nhũng, về ô nhiễm môi trường. Việc sử dụng dịch vụ công thông qua các cổng điện tử của Chính phủ diễn ra chậm, dù chất lượng internet đã có sự cải thiện ở hầu hết các tỉnh, thành trong năm 2020 so với năm 2019. Vẫn có cách biệt rất lớn giữa tiếp cận internet với cổng thông tin điện tử để thực hiện dịch vụ công. Từ đó, co thấy cần thúc đẩy quản trị điện tử lấy người dân làm trung tâm thành một lĩnh vực mà các tỉnh, thành cần phải quan tâm nhiều hơn.

Qua khảo sát cho thấy khoảng cách giữa người dân có hộ khẩu tạm trú và hộ khẩu thường trú, đặc biệt là người nhập cư tiếp cận thông tin kém hơn. Do đó, lãnh đạo các tỉnh, thành cần quan tâm giải quyết các nhu cầu của người nhập cư. Việc xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư hiện nay là hướng đi đúng trong việc tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ công và quản trị một cách công bằng.

Bà Caitlin Wiesen cũng cho rằng từ kết quả các chỉ số của PAPI sẽ giúp địa phương xác định được ưu tiên của mình trong nhiệm kỳ mới.

 

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại hội nghị. (ảnh chụp màn hình)

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại hội nghị khẳng định, với quan điểm cải cách hành chính nhà nước là một trong những trọng tâm của ba đột phá chiến lược hoàn thiện chính trị xã hội, mà Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện, việc nghiên cứu phân tích sự đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của người dân là một kênh thông tin quan trọng không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ở cơ sở, mà còn dự báo hiệu quả hoạt động quản trị và hành chính công cấp tỉnh, giúp cho các nhà hoạch định chính sách kịp thời điều chỉnh và hoàn thiện các chính sách và phương pháp hoạt động cho phù hợp yêu cầu thực tiễn.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có cam kết trong hỗ trợ khảo sát Chỉ số PAPI vì mục tiêu của Dự án có mối quan hệ chặt chẽ với quyền và lợi ích chính của Mặt trận Tổ quốc, trong đó có việc góp phần nâng cao hiệu quả chương trình cải cách hành chính nhà nước.

Nhiều lãnh đạo Đảng, Chính phủ, bộ, ngành đã đề cập đến Chỉ số PAPI khi làm việc tại các tỉnh, thành phố hoặc các bộ, ngành có liên quan. Những phát hiện của PAPI được quan tâm, nhắc tới trong quan điểm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Chỉ số PAPI đã trở thành công cụ giám sát công bằng, khách quan, đảm bảo chất lượng, phục vụ cho việc đổi mới công tác quản lý, điều hành của nhà nước - Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng nói.

Theo kết quả Chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2020 cho thấy, không có tỉnh, thành nào có tên trong nhóm đạt điểm cao nhất ở toàn bộ 8 chỉ số nội dung. Phần lớn các tỉnh, thành phố trong nhóm đạt điểm cao nhất tập trung ở khu vực phía Bắc và miền Trung, rất ít ở phía Nam. Năm 2020, Tây Ninh thuộc nhóm thấp nhất nước, đạt 41,34 điểm, xếp hạng 51/63 tỉnh thành.

Cụ thể, ở Chỉ số Tham gia của người dân ở cấp cơ sở, các tỉnh phía Bắc và miền Trung có xu hướng đạt điểm cao hơn các tỉnh phía Nam, bởi có tới 13 tỉnh phía Bắc và 3 tỉnh miền Trung nằm trong nhóm đạt điểm cao nhất. Tây Ninh thuộc nhóm trung bình thấp ở chỉ số này.

Về Chỉ số Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định, thì tỉnh Bình Định và Thái Nguyên có mức cải thiện nhiều nhất, trong khi đó, hai tỉnh Sóc Trăng và Bình Dương lại có mức giảm sút lớn nhất. Khánh Hòa tiếp tục là 1 trong 5 địa phương đạt điểm thấp nhất toàn quốc trong 3 năm (2018,2019 và 2020). Tây Ninh thuộc nhóm thấp nhất.

Có 12 tỉnh, thành phố đạt tiến bộ đáng kể về Chỉ số Trách nhiệm giải trình với người dân so với năm 2019. Trong đó, tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang có tỷ lệ tăng điểm lớn nhất so với các tỉnh, thành khác. Ở chỉ số này, Tây Ninh thuộc nhóm có điểm trung bình cao.

Chỉ số Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công năm 2020, có 18 tỉnh, thành có tiến bộ rõ rệt so với kết quả năm 2019. Tây Ninh thuộc nhóm có số điểm thấp nhất. Riêng Chỉ số Thủ tục hành chính công, toàn bộ 63 tỉnh, thành đều đạt tiến bộ ở chỉ tiêu “Trả kết quả đúng lịch hẹn”. Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh…là những tỉnh dẫn đầu ở phía Bắc về chỉ số này. Tây Ninh thuộc nhóm các tỉnh có điểm trung bình thấp.

Theo đánh giá, chỉ có 4 tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Kon Tum và Gia Lai đạt bước tiến đáng kể trong hiệu quả (chỉ số) Cung ứng dịch vụ công năm 2020. 21 tỉnh thành giảm sút đáng kể so với năm 2019, đặc biệt là Cà Mau, Ninh Thuận, Đồng Nai và Bến Tre. Tây Ninh được đánh giá thuộc nhóm trung bình cao trong Chỉ số Cung ứng dịch vụ công. Tây Ninh đạt mức trung bình thấp ở chỉ số Quản trị môi trường cấp tỉnh năm 2020.

Ở Chỉ số Quản trị điện tử, tất cả các tỉnh, thành đều đạt điểm thấp ở chỉ số này. Đà Nẵng đạt điểm cao nhất toàn quốc, cũng chỉ với mức 3,60 điểm. Tây Ninh thuộc nhóm trung bình thấp.

Theo phân tích của các chuyên gia, trong năm 2020, nhiều người dân tương tác với cán bộ chính quyền cơ sở hơn trước đây. Nhũng nhiễu trong cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất tiếp tục gia tăng.

Bức tranh toàn cảnh từ kết quả Chỉ số PAPI gốc cho thấy hiệu quả quản trị và hành chính công ở cấp quốc gia từng bước được cải thiện qua 10 năm (2011-2020). Nhiệm kỳ chính quyền các cấp 2016-2021 có nhiều chuyển biến tích cực hơn nhiệm kỳ 2011-2016. Có tới 60 tỉnh, thành phố (trong đó có Tây Ninh) ghi nhận những thay đổi tích cực, thể hiện qua tỷ lệ tăng trưởng điểm PAPI gốc thường niên, dao động từ 0,1% đến 3,1% (Tây Ninh đạt mức 1,5%). Qua phân tích cho thấy, giữa hiểu quả quản trị công và hiệu quả ứng phó với dịch bệnh có mối tương quan với nhau. Năm 2020, cũng là năm thứ 5 liên tiếp hiệu quả kiểm soát thanh nhũng trong khu vực công tiếp tục được người dân ghi nhận có bước chuyển biến tích cực, nhờ đó niềm tin đối với các cấp cũng tăng lên.

XV


Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế tỉnh Tây NinhCải cách TTHCCông bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh bao gồm: Cấp tỉnh là 149 thủ tục hành chính (TTHC); Cấp huyện 02 thủ tục hành chính và Cấp xã 01 thủ tục hành chính.

05/02/2021 4:00 CHNoĐã ban hành

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế có trách nhiệm truy cập vào địa chỉ http://tthc.tayninh.gov.vn và địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn (ở mục Quyết định công bố) để tải toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính (TTHC). Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.tayninh.gov.vn và quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống một cửa tập trung tại địa chỉ http://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố, công khai, chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Y tế cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời tổ chức vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế  Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế tỉnh Tây Ninh. 

Lệ Hoa

Kế hoạch xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác CCHC và Đề án nâng cao các Chỉ số PCI, ICT, PAPI, PAR Index của tỉnhKế hoạch CCHCTinKế hoạch xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác CCHC và Đề án nâng cao các Chỉ số PCI, ICT, PAPI, PAR Index của tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 13/01/2021 về xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác CCHC và Đề án nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số CCHC (PAR index) thực hiện địa bàn tỉnh Tây Ninh.

14/01/2021 4:00 CHNoĐã ban hành

Theo kế hoạch mục đích nhằm phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 22/12/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhằm triển khai kịp thời, thống nhất và đồng bộ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tạo sự thống nhất cao của các cấp, các ngành trong việc quán triệt và triển khai cụ thể hoá những nội dung của Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 liên quan đến công tác CCHC và Đề án nâng cao các Chỉ số PCI, ICT, PAPI, PAR index, nhằm nâng cao năng lực điều hành, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của tỉnh giai đoạn 2015-2020, cải thiện thứ hạng và nâng cao chất lượng các chỉ số phản ánh nền hành chính của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025.

Đẩy mạnh cải cách TTHC, cải thiện nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; thiết lập môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch; tạo sự cạnh tranh lành mạnh bình đẳng giữa các doanh nghiệp và tạo dựng niềm tin vững chắc giữa nhà đầu tư, các tổ chức và Nhân dân với chính quyền, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tăng cường công tác hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận với các thông tin về cơ chế, chính sách dịch vụ hành chính công của tỉnh.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được dự toán trong tổng kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh giao Các cơ quan, địa phương chủ động tham mưu các nội dung công việc được giao tại kế hoạch này, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian đối với các nhiệm vụ được giao.

Văn phòng UBND tỉnh giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra cơ quan hành chính các cấp thực hiện đúng nội dung, tiến độ đối với các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tham mưu UBND tỉnh kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt, cũng như chấn chỉnh, phê bình những cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm hay lơ là nhiệm vụ được giao.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Hoàng Tuyên


UBND thị xã Trảng Bàng trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnhTrung tâm hành chính côngUBND thị xã Trảng Bàng trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh/PublishingImages/2021/01-02_2021/trangbang-hcc.png

Sáng ngày 14.01.2021, Đoàn công tác của UBND thị xã Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh do ông Bùi Tiến Thành, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã Trảng Bàng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Ông Nguyễn Hùng Tấn – Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh cùng tập thể công chức, viên chức Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

14/01/2021 8:00 SANoĐã ban hành

(Ảnh: Quang cảnh của buổi làm việc với Đoàn công tác UBND thị xã Trảng Bàng)

Tại buổi làm việc ông Bùi Tiến Thành, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã Trảng Bàng chia sẻ với mong muốn học tập, trao đổi kinh nghiệm về quá triển khai, cách thức bố trí các quầy, bố trí nhân sự, cách lắp đặt, sử dụng các phần mềm ứng dụng CNTT, hệ thống Camera giám sát, hệ thống máy tính bảng phục vụ khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức trong giải quyết TTHC… Đặc biệt là việc thực hiện thí điểm chuyển giao toàn bộ nhóm TTHC về đất đai, môi trường thuộc UBND thành phố Tây Ninh vào thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh hiện đang mang lại hiệu quả cao, được cá nhân, tổ chức, đặc biệt là Nhân dân đánh giá rất cao trong việc triển khai thực hiện thí điểm thời gian vừa qua rất mong lãnh đạo Trung tâm chia sẻ nhiều về các vấn đề trên. Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm thuộc UBND thị xã Trảng Bàng cũng nêu các câu hỏi liên quan đến việc triển khai Bộ phận Một cửa cấp huyện, như: Tiếp nhận hồ sơ thông qua bưu chính công ích, thu hộ phí, lệ phí thì việc ký kết với bưu điện, ngân hàng thì như thế nào, bố trí phòng xử lý tình huống nóng thì bố trí ở đâu cho hợp lý, bố trí bao nhiêu quầy cho Bộ phận Một của cấp huyện, diện tích các quầy là khoảng bao nhiêu, việc một công chức tiếp nhận cùng một lúc nhiều lĩnh vực thì việc tập huấn thế nào để cho công chức đó biết các lĩnh vực không thuộc ngành mình…

Chia sẻ tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm cho biết, từ khi đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã từng bước ổn định; Trung tâm được đầu tư máy móc, trang thiết bị đồng bộ, sử dụng phần mềm dùng chung của tỉnh. Tất cả các TTHC đưa vào Trung tâm đều được xây dựng quy trình điện tử trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh, 100% hồ sơ, TTHC được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả. Tại Trung tâm đã triển khai dịch vụ bưu chính công ích trong việc nhận hồ sơ, trả kết quả, thu hộ phí, lệ phí, nộp thuế…

Nhằm kịp thời trả kết quả đến tay cá nhân, tổ chức, Doanh nghiệp một cách nhanh chóng trong thời gian sớm nhất, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hẹn còn rất ít. Các tổ chức, công dân khi đến giao dịch tại Trung tâm được đón tiếp và hướng dẫn chu đáo, tận tình, lịch sự và tạo được môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, đây được coi như bước đột phá trong CCHC của tỉnh, tạo điều kiện tốt nhất để phục vụ người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch.

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, hiện nay tại Trung tâm đã thực hiện thí điểm chuyển giao toàn bộ nhóm TTHC liên quan về đất đai, môi trường đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố Tây Ninh về thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh kể từ ngày 15/01/2020. Từ khi thực hiện thí điểm, hiệu quả bước đầu đã thể hiện rõ đề nghị UBND thị xã Trảng Bàng nên nghiên cứu và áp dụng đối với mô hình này cho Bộ phận Một cửa của thị xã. Đối với các hệ thống phần mềm thì đề nghị khi triển khai cần lưu ý phải sử dụng hệ thống chung của tỉnh đã triển khai, nếu sử dụng các hệ thống khác thì phải có kết nối và hệ thống phải đảm bảo theo đúng quy định của tỉnh. Đối với việc bố trí nhân sự làm việc một công chức có thể tiếp nhận nhiều lĩnh vực kinh nghiệm cho thấy đối với việc này cần phải đào tạo, tập huấn trước khi bố trí, lưu ý cần chú trọng đào tạo về các kỹ năng cần thiết cho công chức này, như tập huấn kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng dụng, sử dụng các phần mềm, kỹ năng 5S…

Đại diện lãnh đạo Trung tâm cũng giải đáp một số thắc mắc, nêu ra một số kinh nghiệm thực tế, lưu ý một số vấn đề chính và đoàn công tác UBND thị xã Trảng Bàng cũng trực tiếp đi tham quan, trao đổi về cách bố trí các quầy, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống các phần mềm ứng dụng CNTT tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh… ông Bùi Tiến Thành, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã Trảng Bàng thay mặt đoàn công tác cảm ơn lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm đã tạo điều kiện giúp đỡ chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay cho thị xã Trảng Bàng; thị xã Trảng Bàng xin tiếp thu toàn bộ các chia sẻ của trung tâm để tiếp tục nghiên cứu, học tập, vận dụng vào điều kiện cụ thể của thị xã trong thời gian tới tốt hơn. Nếu tiếp tục gặp khó khăn mong lãnh đạo Trung tâm tiếp tục hỗ trợ cho thị xã Trảng Bàng trong quá trình, triển khai thực hiện.

Minh Vy

Tây Ninh ra quân thực hiện cấp căn cước công dân có gắn chip điện tửTuyên truyền CCHCTây Ninh ra quân thực hiện cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử/PublishingImages/2021/01-02_2021/raquancccd4.jpg

​Sáng ngày 04/01, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ ra quân thực hiện cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử.

05/01/2021 4:00 CHNoĐã ban hành

Quang cảnh buổi lễ


Các đại biểu tham dự lễ ra quân

Đến tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các cán bộ, chiến sĩ Công an Tây Ninh.


Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của lực lượng Công an Tây Ninh để nhanh chóng triển khai thực hiện cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử trên địa bàn.

Đồng chí cho rằng việc cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật,

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc thực hiện cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử sẽ đem lại 5 tiện ích to lớn cho người dân. Đó là bảo đảm tính bảo mật cao, thông tin về nhân thân, tránh những rủi ro; tích hợp với nhiều thông tin cơ bản của công dân như thẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,… tạo điều kiện thuận lợi khi không phải mang nhiều giấy tờ khi ra đường; tích hợp sử dụng nhiều thông tin được cơ quan nhà nước cung cấp các tiện ích xã hội; tiết giảm chi phí khi thực hiện nhiều thủ tục hành chính, giảm công chứng nhà nước và góp phần chống việc giả mạo, bảo vệ lợi ích cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới cần làm tốt việc thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân nhằm hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử này, để người dân không hoang mang; khẳng định rõ cho người dân hiểu cấp căn cước công dân có gắn chip lưu là nhắm giữ mã hóa những thông tin cơ bản nhất của công dân để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, từng bước thay thế sổ hộ khẩu trong tương lai. Trong quá trình thực hiện cần nhất quán theo phương châm “Triển khai nhanh gọn - Đầy đủ nội dung - Cấp phát nhanh nhất, tiện ích nhất”.Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện các bước theo quy trình để được cấp căn cước công dân có gắn chip

Được biết, việc cấp căn cước công dân có gắn chip hướng tới mục tiêu đến tháng 7/2021 trên toàn quốc đạt được con số 50 triệu người được cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử. Hết năm 2021, hoàn thành việc cấp cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho những công dân trong độ tuổi được cấp.

Theo các cơ quan chức năng, việc đổi sang căn cước công dân gắn chip không gây ảnh hưởng gì tới các loại giấy tờ đang dùng số căn cước công dân mã vạch trước đó. Vì thực tế, số trên căn cước công dân gắn chip với số trên căn cước công dân mã vạch là giống nhau, do đó, công dân không phải đi đổi lại các giấy tờ.

Theo quy định của Luật Căn cước công dân  và pháp luật hiện hành, công dân vẫn được sử dụng 3 loại thẻ (Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số và căn cước công dân mã vạch) đến khi thẻ hết giá trị sử dụng. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong thực hiện các giao dịch, cải cách hành chính hướng tới thực hiện Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Bộ Công an khuyến khích công dân thực hiện đổi sang sử dụng thẻ căn cước công dân  có gắn chíp điện tử.

QN


Tây Ninh ban hành kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2021 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTây Ninh ban hành kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2021 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 3316/KH-UBND ngày 29/12/2020 về ban hành kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2021 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

30/12/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

Mục tiêu của kế hoạch là rà soát một số thủ tục, nhóm TTHC nhằm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định về TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC; kiến nghị đơn giản hóa TTHC nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC.

Yêu cầu của kế hoạch là báo cáo kết quả rà soát và đề xuất Phương án đơn giản hóa TTHC kèm theo lợi ích mang lại từ các Phương án đơn giản hóa TTHC của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải có những kiến nghị cụ thể, thiết thực đối với quy định TTHC, phải kiến nghị nội dung cần bãi bỏ, hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế của TTHC, mẫu đơn, tờ khai hay yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC và kiến nghị cụ thể quy định, văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; việc tổ chức rà soát phải đúng phương pháp, cách thức rà soát, đánh giá TTHC và gửi về Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh thẩm định trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa để kiến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định.

Nội dung của kế hoạch yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện tập trung thực hiện các công việc trọng tâm: Điền biểu mẫu rà soát, đánh giá TTHC về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp...và thực hiện việc tính toán chi phí tuân thủ trước và sau khi rà soát, đánh giá TTHC; Dự thảo quyết định kèm phương án đơn giản hóa TTHC theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP  ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ. Đối với nội dung này các sở, ban, ngành tỉnh ngoài thực hiện nhiệm vụ được giao, trong trường hợp nhận được báo cáo của UBND cấp huyện về những đề xuất kiến nghị khó khăn, vướng mắc liên quan đến ngành (nội dung đề xuất, kiến nghị đúng) phải có trách nhiệm ghi nhận và kết hợp đưa vào việc trình thông qua phương án đơn giản hóa TTHC của ngành đối với nhiệm vụ được giao theo quy định (trường hợp không ghi nhận phải có văn bản phản hồi cho UBND cấp huyện biết); Đơn giản hóa các mẫu đơn, mẫu tờ khai đối với các TTHC thực hiện qua Zalo, dịch vụ công trực tuyến theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện…

Thời gian bắt đầu rà soát: Từ tháng 01/2021 đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện. Thời gian hoàn thành việc rà soát: Đối với các sở, ban, ngành tỉnh trước ngày 10/10/2021; UBND cấp huyện trước ngày 15/9/2021.

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

Không xây dựng kế hoạch rà soát quy định, TTHC của từng cơ quan, tập trung phân công đội ngũ công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện các nhiệm vụ được giao kèm theo kế hoạch này. Trường hợp trong năm 2021, Thủ tướng Chính phủ hoặc các Bộ, ngành Trung ương yêu cầu rà soát thêm các TTHC chuyên ngành hoặc trọng tâm mà chưa được phê duyệt trong kế hoạch này thì các cơ quan, đơn vị phải thực hiện rà soát thêm các TTHC nêu trên và đảm bảo thực hiện đúng theo quy định.

Tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2021 theo các nhiệm vụ đã được phân công; hoàn thành việc rà soát TTHC theo đúng thời gian quy định. Phân công cán bộ, công chức thực hiện rà soát và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xử lý, tổng hợp kết quả rà soát của đơn vị, địa phương; bảo đảm các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác rà soát TTHC của đơn vị, địa phương.  Đối với việc rà soát các TTHC ở cấp huyện, nếu UBND cấp huyện không trực tiếp trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thì phải có báo cáo kết quả rà soát TTHC theo Kế hoạch này (Trường hợp nếu thực hiện báo cáo thì không cần thực hiện việc điền các biểu mẫu rà soát nêu trên) gửi cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh quản lý TTHC đó theo đúng thời gian quy định. Đồng thời, đề xuất cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tổng hợp vào kết quả rà soát TTHC năm 2021 của ngành trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm: Hướng dẫn cách thức rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2021 của UBND tỉnh đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Phân tích, kiểm tra kết quả rà soát của các đơn vị, địa phương, tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ kết quả rà soát và thực hiện xử lý các quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; tổ chức rà soát độc lập, tham vấn ý kiến (nếu cần). Tổng hợp, đánh giá và báo cáo UBND tỉnh khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC năm 2021 (trong đó có công tác rà soát TTHC). Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh nhắc nhở, phê bình đối với những tập thể, cá nhân không thực hiện, thực hiện mang tính hình thức, thực hiện chậm so với tiến độ kế hoạch rà soát TTHC đã đề ra. Đồng thời, chấm điểm chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện đối với việc rà soát quy định, TTHC được phê duyệt tại Kế hoạch này.

 

Minh Vy


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phường An TịnhCuộc thi tìm hiểu CCHCBộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phường An Tịnh/PublishingImages/2020/Thang%2011_12-2020/bptn-ttkq-phuong-an-tinh.jpg

​Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phường An Tịnh

29/12/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

 
Sở Tư pháp: Hướng dẫn thủ tục cấp bản sao trích lục giấy tờ hộ tịch (Khai sinh, khai tử, kết hôn...)Cuộc thi tìm hiểu CCHCSở Tư pháp: Hướng dẫn thủ tục cấp bản sao trích lục giấy tờ hộ tịch (Khai sinh, khai tử, kết hôn...)/PublishingImages/2020/Thang%2011_12-2020/stp-video.jpg

​Sở Tư pháp: Hướng dẫn thủ tục cấp bản sao trích lục giấy tờ hộ tịch (Khai sinh, khai tử, kết hôn...)

28/12/2020 6:00 CHNoĐã ban hành

 
Sở Tư pháp: Hướng dẫn thủ tục Cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt NamCuộc thi tìm hiểu CCHCSở Tư pháp: Hướng dẫn thủ tục Cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam/PublishingImages/2020/Thang%2011_12-2020/5681687921608792459.jpg

​Sở Tư pháp: Hướng dẫn thủ tục Cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

28/12/2020 6:00 CHNoĐã ban hành

 
Sở Xây dựng: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻCuộc thi tìm hiểu CCHCSở Xây dựng: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ/PublishingImages/2020/Thang%2011_12-2020/sxd-cchc1.jpg

​Sở Xây dựng: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

28/12/2020 6:00 CHNoĐã ban hành

 
Sở Nội vụ: Hướng dẫn nộp hồ sơ qua mạng (đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3)Cuộc thi tìm hiểu CCHCSở Nội vụ: Hướng dẫn nộp hồ sơ qua mạng (đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3)/PublishingImages/2020/Thang%2011_12-2020/tayninh-snv-rev1.jpg

​Sở Nội vụ: Hướng dẫn nộp hồ sơ qua mạng (đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3)

28/12/2020 6:00 CHNoĐã ban hành

 
Sở Tài chính: Hướng dẫn quy trình đăng ký Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công ( thuộc thẩm quyền Sở Tài chính)Cuộc thi tìm hiểu CCHCSở Tài chính: Hướng dẫn quy trình đăng ký Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công ( thuộc thẩm quyền Sở Tài chính)/PublishingImages/2020/Thang%2011_12-2020/tthc-thanhtoanchiphi.jpg

​Sở Tài chính: Hướng dẫn quy trình đăng ký Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công ( thuộc thẩm quyền Sở Tài chính)

28/12/2020 6:00 CHNoĐã ban hành

 
Sở Xây dựng: Hướng dẫn thủ tục Cấp/nâng hạng/ điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,IIICuộc thi tìm hiểu CCHCSở Xây dựng: Hướng dẫn thủ tục Cấp/nâng hạng/ điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III/PublishingImages/2020/Thang%2011_12-2020/sxd-cchc2.jpg

​Sở Xây dựng: Hướng dẫn thủ tục Cấp/nâng hạng/ điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III

28/12/2020 6:00 CHNoĐã ban hành

 
Sở Tài chính: Hướng dẫn Quy trình đăng ký mã số quan hệ ngân sáchCuộc thi tìm hiểu CCHCSở Tài chính: Hướng dẫn Quy trình đăng ký mã số quan hệ ngân sách/PublishingImages/2020/Thang%2011_12-2020/tthc-capmsqhns.jpg

​Sở Tài chính: Hướng dẫn Quy trình đăng ký mã số quan hệ ngân sách

28/12/2020 6:00 CHNoĐã ban hành

 
Sở TT&TT: Hướng dẫn thự hiện thủ tục "Cấp giấy phép xuất bản tin (Trong nước)Cuộc thi tìm hiểu CCHCSở TT&TT: Hướng dẫn thự hiện thủ tục "Cấp giấy phép xuất bản tin (Trong nước)/PublishingImages/2020/Thang%2011_12-2020/capgpxbtintrongnuoc.jpg

​Sở TT&TT: Hướng dẫn thự hiện thủ tục "Cấp giấy phép xuất bản tin (Trong nước)

28/12/2020 6:00 CHNoĐã ban hành

 
Sở TT&TT: Hướng dẫn thực hiện thủ tục "Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh" Cuộc thi tìm hiểu CCHCSở TT&TT: Hướng dẫn thực hiện thủ tục "Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh" /PublishingImages/2020/Thang%2011_12-2020/capgpnkxb.jpg

​Sở TT&TT: Hướng dẫn thực hiện thủ tục "Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh"

28/12/2020 6:00 CHNoĐã ban hành

 
Sở KHCN: Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhậnCuộc thi tìm hiểu CCHCSở KHCN: Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận/PublishingImages/2020/Thang%2011_12-2020/clip-2cchc_so-khcn_tthc-cbhc.jpg

​Sở KHCN: Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

28/12/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

 
Sở KH&CN: Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (Cấp tỉnh)Cuộc thi tìm hiểu CCHCSở KH&CN: Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (Cấp tỉnh)/PublishingImages/2020/Thang%2011_12-2020/clip-3cchc_so-khcn_tthc-hhnk.jpg

​Sở KH&CN: Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (Cấp tỉnh)

28/12/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

 
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.