Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksCải Cách hành chính

 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xãhidden
 
​Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, ngày 13/5/2020, UBND tỉnh ...
 
​Thực hiện quy định tại Chương V Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Chương III của Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 800/QĐ-UBND về tổ chức đánh giá giải quyết TTHC ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh                               Tuyên truyền CCHCTinTiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh                               /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Thực hiện Công văn số 7616/VPCP-KSTT ngày 12/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai một số công việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sau khi xem xét Báo cáo số 7192/BC-VP ngày 29/9/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về kết quả tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2020 và căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC và kiểm soát TTHC 3 tháng cuối năm 2020. Ngày 19/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2532/UBND-HCC yêu cầu sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh, với các nội dung chính như sau

21/10/2020 9:00 CHNoĐã ban hành

Yêu cầu 100% CBCCVC và người lao động thuộc quyền quản lý tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong việc rà soát, đánh giá TTHC và trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC của ngành, lĩnh vực, cơ quan được giao tại Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh về việc rà soát quy định, TTHC năm 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 7616/VPCP-KSTT.

Trên cơ sở các Quyết định công bố danh mục TTHC, quy trình nội bộ, quy trình điện tử của Chủ tịch UBND tỉnh và các Quyết định công bố của các Bộ ngành Trung ương trong việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc bãi bỏ đối với ngành, lĩnh vực. Các sở, ban ngành tỉnh khẩn trương hoàn thành việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC, quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC đối với các TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc bãi bỏ (nếu có) theo quy định của pháp luật. Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và cập nhật quy trình điện tử TTHC lên Hệ thống Một cửa điện tử tập trung và Cổng Dịch vụ công của tỉnh (xóa tất cả dữ liệu TTHC bị trùng lắp, dư thừa trên cả 02 hệ thống nêu trên). Hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/11/2020.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng, tiến độ, thời gian, nội dung xây dựng và cập nhật quy trình điện tử TTHC lên Hệ thống Một cửa điện tử tập trung và Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại 03 cấp chính quyền (Tỉnh, huyện, xã) đối với ngành, lĩnh vực do mình phụ trách trong trường hợp cập nhật bị sai, chưa đầy đủ, thiếu thông tin nếu bị Bộ Nội vụ trừ điểm khi xác định chỉ số CCHC đối với tỉnh Tây Ninh.

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh đối với toàn bộ việc sử dụng các Hệ thống Một cửa điện tử tập trung và Cổng Dịch vụ công của tỉnh đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại cấp huyện, cấp xã do các sở, ban, ngành tỉnh xây dựng và cập nhật khi thực hiện mà không phát hiện sai, thiếu, dư hoặc phát hiện sai, thiếu, dư nhưng không kiến nghị cơ quan cấp trên xóa các dữ liệu TTHC bị trùng lắp, dư thừa hoặc bổ sung đối với TTHC bị thiếu nếu bị Bộ Nội vụ trừ điểm khi xác định chỉ số CCHC đối với tỉnh Tây Ninh.

Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, CBCCVC thuộc quyền quản lý đảm bảo việc thực hiện, tiếp nhận giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo đúng quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành. Không để xảy ra các hành vi bị nghiêm cấm trong giải quyết TTHC theo Điều 6 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC. Đặc biệt, là nội dung nghiêm cấm việc từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện hoặc tự ý yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định; hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, gây khó khăn cho đối tượng thực hiện TTHC; lợi dụng các quy định, các vướng mắc về TTHC để trục lợi…

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng dưới nhiều hình thức về cách thức, quy trình, số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về giải quyết TTHC được quy định tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đặc biệt, là việc gửi phản ánh, kiến nghị qua Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên ứng dụng Zalo đến người dân, doanh nghiệp biết để thực hiện phản ánh, kiến nghị theo quy định.

Chú trọng tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn, thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra hồ sơ trễ hẹn, tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong Nhân dân.

Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành về CCHC và kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC của từng ngành, địa phương.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục tên TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 4 tại 03 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh và hoàn thành trong tháng 10/2020.

Tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã. Thường xuyên tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của đội ngũ CBCCVC các cơ quan tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ công tác của UBND tỉnh trong đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao (Có nội dung liên quan đến công tác CCHC và kiểm soát TTHC).

Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch CCHC và kiểm soát TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 tại Quyết định số 2602/QĐ-UBND ngày 02/12/2019.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện việc thu, phát phiếu điều tra xã hội học do Bưu điện tỉnh thực hiện trong việc khảo sát, đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu của Bộ Nội vụ trong năm 2020.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thẩm định, xác định công bố Chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện trong năm 2020. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của tỉnh Tây Ninh đảm bảo theo yêu cầu của Bộ Nội vụ và các Bộ ngành Trung ương quy định.

Giao Sở Nội vụ tập trung tham mưu đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, trong đó, công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức phải đúng với năng lực, tiêu chuẩn của vị trí việc làm đã được phê duyệt. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ CBCCVC; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển CBCCVC tại cơ quan hành chính các cấp.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Tiếp tục tăng cường xây dựng, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm quản lý thống nhất, đồng bộ và  kết nối thông suốt giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, giải pháp kết nối, liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia; ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát trong gửi, nhận văn bản điện tử để bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Có giải pháp tham mưu UBND tỉnh xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc mà các cơ quan, địa phương nêu ra trong quá trình tập huấn công tác CCHC và kiểm soát TTHC mà Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã tổng hợp tại Báo cáo số 7192/BC-VP ngày 29/9/2020.

Căn cứ quy trình nội bộ giải quyết TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh công bố cho các sở, ban, ngành tỉnh, chủ trì hướng dẫn và phối hợp với sở, ban, ngành tỉnh cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên Hệ thống một cửa điện tử tập trung. Đồng thời, tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về hạ tầng kỹ thuật CNTT trong việc triển khai nâng 100% TTHC tại 03 cấp chính quyền tỉnh lên thực hiện dịch vụ công mức độ 4 đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc triển khai, thực hiện.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu hoàn thành việc cập nhật, xây dựng hoàn chỉnh quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành tại 03 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.tayninh.gov.vn và quy trình điện tử giải quyết TTHC lên Hệ thống một cửa tập trung tại địa chỉ http://motcua.tayninh.gov.vn. Hoàn thành chậm nhất là trước ngày 10/11/2020.

Minh Vy

Giai đoạn 2021- 2025, cải cách hành chính sẽ gắn với cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tưTổng kết 10 năm CCHCTinGiai đoạn 2021- 2025, cải cách hành chính sẽ gắn với cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư/PublishingImages/2020/9_10-2020/3_cchcgiaidoan2021-2025.jpg

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp xác định là một trong những nhiệm vụ hàng đầu và phải thực hiện thường xuyên, liên tục. UBND tỉnh luôn chú trọng chỉ đạo và lấy hiệu quả công tác CCHC là thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp. Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC được tổ chức thường xuyên với nhiều nội dung đa dạng, phong phú đã góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBCCVC và Nhân dân trong việc chung tay thực hiện CCHC.

01/10/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

Những kết quả nổi bật

Một trong những điểm nổi bật của công tác CCHC thời gian qua là Trung tâm Hành chính công tỉnh đi vào hoạt động vào ngày 15/3/2018, đến nay đã đạt nhiều kết quả phấn khởi. Trung tâm đã công bố quy trình nội bộ chi tiết của toàn bộ 1.904 thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh (trong đó, cấp tỉnh là 1.502 TTHC, cấp huyện là 260 TTHC, cấp xã là 142 TTHC). Tất cả các quy trình này đều được số hóa trên phần mềm Hệ thống 1 cửa điện tử 3 cấp - điều mà trước đây chưa được thực hiện làm triệt để.


Hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh

Việc đưa vào vận hành Trung tâm Hành chính công tỉnh đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn của toàn tỉnh năm 2018 từ 7,80% xuống còn 5,21% năm 2019. Riêng tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, nếu tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn của năm 2018 là 5,05%  thì đến năm 2019 xuống còn 1,61%, hướng đến xây dựng một nền hành chính tập trung, thống nhất, thông suốt, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả…


Trung tâm Giám sát điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh khai trương từ tháng 7/2020

Ngoài ra, tỉnh đã thực hiện thí điểm sau đó đưa vào triển khai chính thức nhiều mô hình mới như: Thí điểm thành lập Trung tâm Giám sát điều hành kinh tế, xã hội tập trung của tỉnh; Thí điểm chuyển giao toàn bộ nhóm TTHC liên quan về đất đai đang thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố Tây Ninh về thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; là tỉnh đầu tiên trên cả nước triển khai việc nộp hồ sơ TTHC qua mạng xã hội Zalo; triển khai việc thu hộ phí, lệ phí thông qua hệ thống Bưu điện; thu thuế trực tiếp tại Trung tâm HCC… Đây là những giải pháp sáng tạo, được người dân, doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt, hiện nay môi trường kinh doanh của tỉnh đã khởi sắc rõ nét (chỉ số PCI xếp hạng 15/63 tỉnh, thành năm 2019).

Các cơ quan đã rà soát, kiến nghị bãi bỏ những TTHC, những quy định gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện công việc của mình nhất là lĩnh vực xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng thực…bãi bỏ một số loại giấy tờ không có trong quy định của pháp luật (như giấy xác nhận tình trạng độc thân trong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rút ngắn thời gian giải quyết của nhiều TTHC, nhất là trong lĩnh vực cấp giấy phép đăng ký kinh doanh…). Tất cả TTHC đều được số hóa, xây dựng quy trình điện tử trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh. 100% hồ sơ, TTHC được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả tại Bộ phận Một cửa ở cả 03 cấp chính quyền. Không còn tình trạng tiếp nhận hồ sơ giấy hoặc thủ công như trước đây.

Từ năm 2019, tỉnh đã phối hợp với Bưu điện triển khai mạnh mẽ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích với 1.108 TTHC (trong đó cấp tỉnh 924 TTHC, cấp huyện 136 TTHC, cấp xã 48 TTHC) tăng so với năm 2018 là 1010.

Với kinh nghiệm và quyết tâm chính trị của Lãnh đạo tỉnh, với các điều kiện về hạ tầng mạng đã được trang bị, trong năm 2020 với sự hỗ trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông thông qua thỏa thuận hợp tác, tỉnh đặt mục tiêu sẽ nâng 100% TTHC đủ điều kiện lên thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đây là một mục tiêu rất cao, cần sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp của nhân dân mới thực hiện được.

Công tác tiếp nhận xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính được thực hiện nghiêm túc và ngày càng chặt chẽ hơn. Tỉnh đã triển khai thêm nhiều kênh giao tiếp giữa chính quyền và Nhân dân như Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh trên ứng dụng Zalo, kênh "Hỏi đáp trực tuyến", số điện thoại đường dây nóng, Tổng đài 1022, đặc biệt là qua Trung tâm điều hành kinh tế xã hội… nên số lượng phản ánh kiến nghị của người dân cũng tăng lên nhiều so với trước đây. Nhiều vấn đề cụ thể, các quy định, chính sách, TTHC cũng được các cá nhân, tổ chức hỏi và được các cơ quan có thẩm quyền trả lời trực tiếp công khai, đầy đủ chất lượng tại đây. Đây cũng là các kênh thông tin quan trọng góp phần vào công tác cải cách TTHC của tỉnh.

Qua đó cho thấy, công tác CCHC của tỉnh thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều mục tiêu tỉnh đề ra trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X về CCHC giai đoạn 2016-2020 đạt và vượt mục tiêu đề ra. Đây là những kết quả rất khả quan làm tiền đề cho tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tạo bước đột phá trong triển khai xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số trong giai đoạn tiếp theo.

Hiệu quả từ việc thực hiện cải cách hành chính đối với sự phát triển của tỉnh

CCHC cùng với hạ tầng giao thông và phát triển nguồn nhân lực là 3 khâu đột phá quan trọng mà Đại hội X của Đảng bộ tỉnh đã xác định và triển khai thực hiện quyết liệt trong suốt nhiệm kỳ. Chính 3 khâu đột phá này, cùng với sự quyết tâm của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp và sự ủng hộ, đồng thuận của Nhân dân đã tạo ra nhiều kết quả nổi bật của đời sống và kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Thông qua nỗ lực CCHC, Nhân dân đã nâng mức đánh giá đối với chính quyền của tỉnh lên một mức cao hơn. Thể hiện qua Chỉ số SIPAS (đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước), trong nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh đặt ra chỉ tiêu là trên 80% và đã đạt mức 83,45% (theo khảo sát được tổ chức đánh giá công bố năm 2019). Điều này cho thấy sự quyết tâm, nỗ lực của cả Hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, đã tăng cường niềm tin của Nhân dân với chính quyền, nâng cao uy tín lãnh đạo của Đảng bộ và Chính quyền tỉnh.

Mặc dù năm 2020, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh tăng trưởng chậm lại song mức tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 2016 – 2020 vẫn đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước, đạt 7,2%. Quy mô nền kinh tế tăng lên gấp 1,68 lần so với giai đoạn trước. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.135 USD, cao gấp 1,51 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm 76,9% trong GRDP. Thu ngân sách có mức tăng trưởng hàng năm khá cao, bền vững hơn. Tốc độ thu ngân sách hàng năm tăng bình quân 9,9%/năm, tổng thu ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 tăng gần 2 lần so với giai đoạn 2010 - 2015. Năm 2020 mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, thu ngân sách cơ bản đạt dự toán, tiệm cận 10.000 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo kéo giảm còn dưới 1%, không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương.

Với nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, Tây Ninh luôn được Trung ương đánh giá là một trong những tỉnh đi đầu về công tác cải cách thủ tục hành chính. Tác động của cải cách thủ tục hành chính đã làm cho môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh thuận lợi hơn, được các nhà đầu tư đánh giá qua chỉ số PCI được xếp hạng nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu (năm 2018 xếp thứ 14/63, năm 2019 xếp thứ 15/63). Đây cũng là giai đoạn mà nhiều dự án đầu tư lớn thực hiện nhanh như Nhà máy Tanifood, Trang trại bò sữa trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh, Hệ thống cáp treo Núi Bà Đen, Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1,2,3… Đến 2020, toàn tỉnh có 552 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký 77.943,06 tỷ đồng và 350 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 7,77 tỷ USD.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh, bước đầu cũng tạo ra phương thức quản lý xã hội, quản lý kinh tế mới mới. Với việc thành lập được Trung tâm giám sát điều hành của tỉnh đã giám sát bằng camera đối với hoạt động khai thác cát để chống "cát tặc", camera giao thông để hỗ trợ công tác xác định tai nạn giao thông, an toàn giao thông, giám sát bộ phận một cửa 3 cấp bằng camera để phòng ngừa nhũng nhiễu, quản lý thời gian làm việc của đội ngũ công chức, viên chức ở bộ phận một cửa…góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Những hạn chế cần khắc phục

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của tỉnh còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số CCHC (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh vẫn còn đứng ở vị trí thấp, chưa có sự đột phá trong thời gian vừa qua. Việc phân cấp, ủy quyền trong cơ quan hành chính các cấp hiện nay còn khá khiêm tốn, chưa có sự đột phá (Hiện nay việc giải quyết TTHC chưa thực hiện được 4 tại chỗ như: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại chỗ ở).

Thái độ và nhận thức của một bộ phận CBCCVC trong việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp đôi lúc còn chưa thể hiện hết tinh thần trách nhiệm được giao. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân, tổ chức đặc biệt là Nhân dân tham gia và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở một số cơ quan vẫn còn thụ động, hạn chế.

Đồng thời, tâm lý của người dân vẫn còn ngại tham gia và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến nên hồ sơ dịch vụ công mức trực tuyến mức độ 3,4 phát sinh không nhiều. Công tác tự kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội về CCHC tại cơ quan các cấp chưa thật sự hiệu quả.

Các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính

Trong giai đoạn 2021- 2025, CCHC vẫn là một trong các lĩnh vực đột phá của tỉnh nhằm nâng cao tính cạnh tranh về môi trường đầu tư, về hiệu quản lý hành chính của cơ quan nhà nước. Cải cách hành chính sẽ được thực hiện một cách toàn diện gắn với cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, có tính cạnh tranh cao; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết TTHC, nhất là TTHC về đất đai trên địa bàn tỉnh.


Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, xây dựng Chính quyền điện tử. Công khai minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhất là trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường. Nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý hành chính của cơ quan nhà nước như:  PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI, ICT; phấn đấu 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công ở mức độ 4; hỗ trợ, tạo điều kiện tổ chức, cá nhân thực hiện nhanh chóng các thủ tục về đất đai, đăng ký kinh doanh, đầu tư. Đến năm 2025, mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh là từ 90% trở lên.

Để thực hiện được mục tiêu trên, tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền CCHC liên quan đến thẩm quyền giải quyết TTHC do tỉnh thực hiện, đưa công tác tuyên truyền đi vào thực chất, tuyên truyền trước hết đội ngũ CBCCVC phải hiểu, sau đó mới tuyên truyền cho dân; tuyên truyền phải gắn với lợi ích cụ thể của đối tượng được tuyên truyền.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung rà soát, đơn giản hóa các TTHC, giảm thành phần hồ sơ không cần thiết, giảm thời gian xử lý và giảm tối đa chi phí thực hiện TTHC, nhất là các loại phí, lệ phí để thúc đẩy thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; hoàn thành việc kiện toàn, nâng cấp mô hình tiếp nhận, giải quyết TTHC tập trung, hiện đại tại Bộ phận Một cửa 3 cấp; thực hiện phương châm 04 tại chỗ (Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại chỗ) đối với một số TTHC. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, trong tổ chức hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Tăng cường các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước (như một cửa điện tử, họp không giấy,..), thực hiện chính quyền số đảm bảo các dịch vụ công tiếp tục được cung cấp trực tuyến trên môi trường mạng mọi lúc, mọi nơi. Có chính sách ưu tiên cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC trực tuyến.

Tiếp đó, tỉnh sẽ kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí biên chế của các cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương mới ban hành. Rà soát, kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện để thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Thực hiện phân cấp hợp lý giữa các ngành, các cấp chính quyền; thực hiện thanh tra, kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ đã phân cấp cho cấp huyện.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tập trung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí công tác, đảm bảo sát thực tế, nội dung bồi dưỡng liên quan trực tiếp tới quá trình thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc, đặc biệt là giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cho tổ chức và cá nhân.

Ngoài ra, tỉnh sẽ đầu tư, nâng cấp, bổ sung cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để tăng cường khả năng xử lý chuyên môn, nghiệp vụ và phục vụ người dân; bổ sung các trang thiết bị chuyên dùng cho các ngành, đặc biệt là các bộ phận liên quan đến giải quyết hồ sơ, thủ tục của người dân và doanh nghiệp. Trang bị Hệ thống đánh giá, khảo sát sự hài lòng của người dân trên hệ thống máy tính bảng tại Bộ phận Một cửa cấp huyện gắn công tác CCHC với công tác thi đua khen thưởng để động viên, khích lệ CBCCVC hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC; đồng thời, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có biểu hiện tiêu cực, trì trệ trong công tác CCHC.

TRƯƠNG VĂN HÙNG

Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nướcTuyên truyền CCHC; Tổng kết 10 năm CCHCThông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Nhằm thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, Ngày 28/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 2339/UBND-HCC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

29/09/2020 8:00 SANoĐã ban hành

Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trước, trong và sau Hội nghị của Chính phủ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP, tập trung nhấn mạnh những nội dung nổi bật về kết quả cải cách hành chính trên từng lĩnh vực cụ thể, những hoạt động, sáng kiến, các mô hình, điển hình tốt, cách làm hay,… trong cải cách hành chính tại địa phương, cơ quan, đơn vị giai đoạn 2011 – 2020.

Tăng cường tuyên truyền các sáng kiến (hơn 15 sáng kiến) đã được Bộ, ngành Trung ương công nhận và đã được triển khai thực hiện và mang lại hiệu ứng tích cực trên địa bàn tỉnh như: (1) Thí điểm đánh giá chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện trên phần mềm xác định chỉ số CCHC điện tử; (2) thành lập Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh; (3) Thực hiện cấp Giấy phép lái xe ngay tại nơi sát hạch sau khi đạt kết quả thi; (4) Triển khai kênh “Hỏi đáp trực tuyến” tại địa chỉ https://hoidap.tayninh.gov.vn để giao tiếp giữa chính quyền và Nhân dân; (5) Triển khai trang bị 100% hệ thống Camera giám sát tại Bộ phận Một cửa các cấp,....

Theo đó, tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng đến người dân, doanh nghiệp về Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; kênh “Hỏi đáp trực tuyến” tại địa chỉ https://hoidap.tayninh.gov.vn và Cổng hành chính công trên ứng dụng Zalo về các vấn đề khó khăn, vướng mắc về chính sách, quy định hành chính, TTHC…trong tất cả các lĩnh vực; về quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018.

Đồng thời, hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp sử dụng các hệ thống thông tin phục vụ truy cập, theo dõi quy trình xử lý hồ sơ tại Bộ phận một cửa các cấp; tuyên truyền về việc ứng dụng các hệ thống thông tin phục vụ giải quyết công việc của công chức, viên chức, trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về việc tổ chức các buổi hỏi đáp trực tuyến qua cổng hành chính công trên mạng xã hội Zalo về các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng, tài nguyên môi trường, về các hội thi có nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Thủy Triều

Quý III năm 2020: Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quảTuyên truyền CCHCTinQuý III năm 2020: Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả/PublishingImages/2020/9_10-2020/cchcquy3.jpg

Trong quý III năm 2020, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tích cực, chủ động thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh ban hành về công tác cải cách hành chính (CCHC) và đạt được một số kết quả khả quan.

22/09/2020 11:00 SANoĐã ban hành

Trong quý, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 16/01/2020 về tuyên truyền CCHC năm 202 sâu, rộng đến các đối tượng cụ thể trên địa bàn.

Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện cung cấp thường xuyên, liên tục tình hình, kết quả công tác CCHC đơn vị mình, của tỉnh để người dân, tổ chức theo dõi, kiến nghị về công tác CCHC của tỉnh (chuyên mục Cải cách hành chính). Đồng thời tuyên truyền, phổ biến các kênh tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị để người dân biết và có phản ánh khi có nhu cầu như địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn, http://doanhnghiep.chinhphu.vn, Cổng Hành chính công Tây Ninh (Zalo); kênh "Hỏi đáp trực tuyến" tại địa chỉ: https://hoidap.tayninh.gov.vn hay số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Hành chính công tỉnh,...

Kết quả công tác cải cách hành chính

Trong quý, UBND tỉnh thẩm định 22 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (6 dự thảo nghị quyết và 16 dự thảo quyết định). HĐND tỉnh đã thông qua 9 nghị quyết và UBND tỉnh ban hành 14 quyết định.

Lũy kế đến ngày 10/9/2020, đã thẩm định 62 văn bản quy phạm pháp luật (2 nghị quyết chính sách, 10 Nghị quyết, 50 Quyết định) và HĐND tỉnh đã thông qua 20 nghị quyết và UBND tỉnh ban hành 43 quyết định.

Trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tất cả các lĩnh vực đều được thường xuyên rà soát, đơn giản hóa TTHC nhằm đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện giao dịch hành chính. Trong quý, UBND tỉnh đã công bố danh mục TTHC của 3 sở ngành (gồm Sở Tư pháp, Công an tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ). Lũy kế từ  đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã công bố danh mục TTHC của 10 sở, ngành.

Các TTHC sau khi công bố đều được nhập dữ liệu và công khai đầy đủ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, niêm yết công khai tại trụ sở của các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC, công khai trên Cổng, trang thông tin điện tử của tỉnh, cơ quan, đơn vị. Tổng số lượng TTHC của toàn tỉnh hiện nay gồm 1.904 thủ tục, trong đó, cấp tỉnh 1.502 thủ tục, cấp huyện 260 thủ tục, cấp xã 142 thủ tục.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện công tác tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đối với cá nhân, tổ chức theo đúng quy định. Trong kỳ báo cáo, UBND đã tiếp nhận 70 phản ánh của người dân, tổ chức qua các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tỉnh. Lũy kế, đến nay đã tiếp nhận được 132 phản ánh của người dân, tổ chức. Trong đó, đã chuyển cho các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, giải quyết theo quy định 37 phản ánh và trả lời trực tuyến 95 phản ánh.

Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Hiện nay, Trung tâm Hành chính công và UBND cấp huyện và 94/94 xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp nhận TTHC theo cơ chế một của tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Riêng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, ngoài việc tiếp nhận và trả kết quả đối với các TTHC của 18 sở, ban, ngành cấp tỉnh, nhóm TTHC căn cước công dân của Công an tỉnh thì Trung tâm còn thí điểm việc tiếp nhận và trả kết quả đối với toàn bộ nhóm TTHC của ngành Tài nguyên và Môi trường từ Bộ phận Một cửa Thành phố Tây Ninh.


Hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh

Đáng chú ý, tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và hầu hết các Bộ phận Một cửa cấp huyện đã thực hiện việc đưa TTHC của ngành công an ra tiếp nhận, trả cho người dân. Đồng thời, ngành Thuế cũng cử công chức Thuế ra Bộ phận Một cửa để tiến hành hướng dẫn, trả kết quả các thủ tục về Thuế cho người dân, tổ chức. Riêng Bưu điện tỉnh cũng đã ký quy chế phối hợp với cơ quan Thuế, Văn phòng đăng ký đất đai, Ngân hàng để thực hiện việc thu hộ Thuế tại Bộ phận Một cửa để người dân không phải đi lại nhiều lần.

Các cơ quan hành chính cùng cấp thực hiện cơ chế một cửa liên thông ở lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - đăng ký Mã số thuế cho doanh nghiệp; cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất.

Hệ thống một cửa điện tử đã được đưa vào sử dụng tại 100% sở, ban, ngành tỉnh, 100% UBND cấp huyện và 100% UBND cấp xã để thực hiện tiếp nhận và quản lý tất cả các hồ sơ theo thủ tục hành chính thuộc tất cả các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Kết quả giải quyết TTHC trong quý 3 năm 2020 (của các sở ngành và UBND cấp huyện) trích xuất từ địa chỉ https://motcua.tayninh.gov.vn (từ ngày 11/6/2020 đến 09/9/2020): Số hồ sơ tiếp nhận phải giải quyết là 51.158 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết là 46.709 hồ sơ (đạt tỷ lệ 91,3%), quá hạn chưa giải quyết là 218 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,43%); còn lại là hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

Số hồ sơ trễ hạn chủ yếu là lĩnh vực đất đai, giao thông vận tải và tư pháp, còn lại là hồ sơ ở một số cơ quan mặc dù đã giao trả hồ sơ cho người dân nhưng công chức không thực hiện thao tác kết thúc trên phần mềm, nên phần mềm báo giải quyết trễ hạn.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Trong Quý III năm 2020, UBND tỉnh kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2. Đồng thời sắp xếp lại số lượng đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, đã giảm 12 đơn vị, chủ yếu là sáp nhập các trường học trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Trong đó, Sở Y tế giảm 1 đơn vị do thực hiện việc sáp nhập Trạm Y tế xã Phước Lưu và Bình Thạnh thành Trạm Y tế xã Phước Bình. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giảm 1 đơn vị do hợp nhất Trường Trung cấp nghề Khu vực Nam Tây Ninh và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh thành Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh. Tổng số lượng đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến hiện nay là 96/741 đơn vị, đạt tỷ lệ 12,95%.

Về thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến thời điểm hiện nay so với năm 2015, đạt được một số kết quả. Cụ thể, giảm được 1 cơ quan thuộc UBND tỉnh; giảm 35 phòng chuyên môn và 7 Chi cục trực thuộc cơ quan thuộc UBND tỉnh; giảm 31 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và giảm 65 đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện.

Trong quý, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các lĩnh vực được Chính phủ và UBND tỉnh phân cấp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý hành chính của cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt theo đúng thẩm quyền phân cấp.

Hiện đại hóa hành chính nhà nước

Trên cơ sở Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0, UBND tỉnh đã cụ thể hóa các nội dung có liên quan theo chỉ đạo vào trong Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2020; đồng thời cũng đã tiến hành xây dựng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; phê duyệt hồ sơ yêu cầu Gói thầu "Nâng cấp khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh lên phiên bản 2.0"; ban hành Kế hoạch Phát động thi đua xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Hệ thống văn phòng điện tử đã được nâng cấp đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hệ thống hành chính nhà nước. Đồng thời, được triển khai cho 100% cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, 100% UBND cấp huyện và 100% UBND cấp xã. Đến nay, các văn bản điện tử được trao đổi và xử lý trên môi trường mạng được liên thông từ cấp tỉnh đến cấp huyện thực hiện nhanh chóng, thông tin chỉ đạo kịp thời, chính xác, nâng cao hiệu quả công tác quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đạt tỉ lệ 100% văn bản liên thông trên hệ thống văn phòng điện tử. Đồng thời hệ thống Văn phòng điện tử cũng đã được kết nối trên Trục liên thông Văn bản Quốc gia (VBQG). Trong 6 tháng đầu năm 2020, số lượng văn bản nhận trên Trục liên thông VBQG là 3049 văn bản, số lượng văn bản gửi trên Trục liên thông VBQG là 1.326 văn bản.

Hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ được tích hợp lên hệ thống văn phòng điện tử và được triển khai cho 100% sở, ban, ngành, 100% UBND cấp huyện và 100% UBND cấp xã để giao dịch điện tử. Đến nay, UBND tỉnh phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp hơn 2.000 chứng thư số cho đơn vị, cá nhân để thực hiện các giao dịch điện tử theo Nghị định 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.


Giao diện của Cổng thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến

Cổng thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến được xây dựng và đưa vào vận hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng tại một địa chỉ truy cập duy nhất https://dichvucong.tayninh.gov.vn. Đến nay, đã thực hiện triển khai nâng cấp Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo quy định.

Đến nay, Cổng thông tin điện tử tỉnh đã cung cấp 100% thủ tục hành chính đạt mức độ 2 (1.904 TTHC). Trong đó, có 442 TTHC đạt mức độ 3 và 193 TTHC đạt mức độ 4 được triển khai, ứng dụng trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã tiếp nhận và giải quyết 94.023 TTHC mức độ 3 và 144.142 TTHC mức độ 2.

XV

Công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây NinhCải cách TTHCCông bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1991/QĐ-UBND, công bố kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh.

15/09/2020 6:00 CHNoĐã ban hành

UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và cập nhật quy trình điện tử thủ tục hành chính lên Hệ thống Một cửa tập trung; Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã công bố, chủ trì hướng dẫn và phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cập nhật quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lên Hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời, tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính theo quy định.

Giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.   

Minh Vy

Tập huấn công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính ở Thành phố Tây NinhTuyên truyền CCHCTinTập huấn công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính ở Thành phố Tây Ninh/PublishingImages/2020/8-2020/tthcc-taphuan-tptn.jpg

Sáng ngày 14-9, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với UBND Thành phố Tây Ninh tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 cho các thành viên Tổ Kiểm soát thủ tục hành chính Thành phố, lãnh đạo và công chức phụ trách công tác cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn Thành phố; lãnh đạo UBND và công chức phụ trách công tác cải cách hành chính phường, xã; công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Thành phố, các phường, xã.

15/09/2020 10:00 SANoĐã ban hành

Quang cảnh của buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Hùng Tấn – Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh thông tin về các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn về sáng kiến cải cách hành chính, các sáng kiến nổi bật trong cải cách hành chính của tỉnh năm 2019; phân biệt, nhận diện sáng kiến cải cách hành chính với những sáng kiến trong lĩnh vực khác, các bước quy trình để công nhận sáng kiến cải cách hành chính, một số vấn đề cần lưu ý đối với sáng kiến cải cách hành chính …nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của địa phương, của tỉnh.

Đồng thời, triển khai về chấm điểm đánh giá giải quyết thủ tục hành chính gồm: các chỉ số đánh giá cải cách hành chính và hướng dẫn cách tính điểm các chỉ số; điểm mới trong rà soát thủ tục hành chính năm 2020.

Các đại biểu dự hội nghị cũng đặt các câu hỏi tìm hiểu về đánh giá thủ tục hành chính như các chỉ số đánh giá, việc thực hiện phiếu đánh giá,… và được trả lời, hướng dẫn thực hiện.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính như: qui trình Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính tại Tây Ninh; hướng dẫn sử dụng Cổng hành chính công Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo, việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh; tra cứu và thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh;… để nắm vững và triển khai thực hiện, tuyên truyền đến nhân dân, tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao chất lượng cải cách hành chính, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn./.

Quế Hương

Tập huấn công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2020 tại huyện Gò DầuTuyên truyền CCHCTập huấn công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2020 tại huyện Gò Dầu/PublishingImages/2020/8-2020/tthcc-taphuan-gd.jpg

Sáng 15.9, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2020 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Gò Dầu.

15/09/2020 10:00 SANoĐã ban hành

Quang cảnh của buổi tập huấn

Tham dự buổi tập huấn có trên 50 cán bộ, công chức, viên chức của tổ kiểm soát TTHC; Công chức trực tiếp phụ trách CCHC và kiểm soát TTHC các phòng chuyên môn có TTHC; Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trên địa bàn huyện Gò Dầu.

Tại buổi tập huấn, các học viên được báo cáo viên của Trung tâm Hành chính công thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh giới thiệu, hướng dẫn những nội dung chủ yếu, gồm: Về sử dụng, khai thác các tính năng của Hệ thống một cửa điện tử; Sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh, gồm các nội dung như: Cách tạo tài khoản, nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến, kiểm soát quá trình luân chuyển hồ sơ...hướng dẫn việc rà soát TTHC theo kế hoạch rà soát TTHC của tỉnh phê duyệt năm 2020 gắn với việc xác định điểm chỉ số CCHC; hướng dẫn cách thức đăng ký các sáng kiến về cải cách hành chính để được tỉnh công nhận, cách thức triển khai để được công nhận sáng kiến, cách thức để nhận diện, nhận biết được sáng kiến về CCHC; hướng dẫn cách thức đánh giá Bộ phận Một cửa các cấp theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP và Quyết định số 800/QĐ-UBND; về triển khai một số nội dung liên quan đến Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện TTHC điện tử; Cách thức tra cứu thông tin hồ sơ trên các hệ thống mà tỉnh đã triển khai, như: Hệ thống Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Hành chính công trên mạng xã hội Zalo, SMS…

Thông qua buổi tập huấn, các học viên được trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và biện pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc tập huấn giúp nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác CCHC, kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện Gò Dầu, góp phần tổ chức thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới.

Minh Vy

Công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Tây NinhCải cách TTHCCông bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 11/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1992/QĐ-UBND công bố kèm theo Quyết định này danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh.

11/09/2020 7:00 CHNoĐã ban hành
UBND tỉnh giao Sở Công Thương có trách nhiệm truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ (ở mục Quyết định công bố) để tải toàn bộ nội dung các TTHC. Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc cập nhật, xây dựng hoàn chỉnh quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.tayninh.gov.vn và quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống một cửa tập trung tại địa chỉ http://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố, công khai. Chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Công Thương cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời, tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các TTHC lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định của pháp luật.

Minh Vy

Công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây NinhCải cách TTHCCông bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 11/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1991/QĐ-UBND công bố kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết TTHC của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh

11/09/2020 7:00 CHNoĐã ban hành

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và cập nhật quy trình điện tử TTHC lên hệ thống một cửa tập trung và Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ quy trình nội bộ TTHC đã công bố, công khai. Chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cập nhật quy trình nội bộ TTHC lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời, tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh.

Minh Vy

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Chỉ đạo điều hànhTinBan hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Nhằm tạo sự chuyển biến về tư duy của đội ngũ CBCCVC đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết; từng bước thay đổi nhận thức của người dân, doanh nghiệp về giá trị pháp lý của văn bản điện tử, lựa chọn phương thức giao dịch TTHC trực tuyến bằng văn bản điện tử thay cho phương thức giao dịch trực tiếp tại các cơ quan Nhà nước bằng văn bản giấy; 
11/09/2020 3:00 CHNoĐã ban hành

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với những nội dung cụ thể như sau:

Một là CBCCVC phải thông tin, tuyên truyền các quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Tổ chức thực hiện quy trình phát hành văn bản điện tử theo quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; quy định về công tác văn thư đảm bảo thống nhất, đồng bộ tại các cơ quan, đơn vị thuộc các cấp hành chính trên địa bàn tỉnh.

Đối với người dân và doanh nghiệp thực hiện thông tin, tuyên truyền các nội dung cơ bản liên quan đến chữ ký số và giá trị pháp lý của văn bản điện tử. Khuyến khích doanh nghiệp đăng ký và sử dụng chữ ký số công cộng trong giao dịch thủ tục hành chính phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh đảm bảo theo quy định hiện hành của pháp luật.

Hai là các cơ quan, đơn vị triển khai cho CBCCVC được phân công giải quyết các TTHC trên lĩnh vực chứng thực tiến hành đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để triển khai thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao từ bản chính hoặc kiểm tra, xác thực kết quả chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định. Đầu tư mua sắm đầy đủ trang thiết bị (máy scan, máy tính) và nâng cấp đường truyền để đảm bảo cho việc cấp bản sao điện tử, chứng thực bản sao điện tử, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Barà soát, đánh giá về nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, nhu cầu sử dụng để phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc triển khai phân cấp, ủy quyền một số dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; việc cấp và sử dụng chữ ký số chuyên dùng đáp ứng các yêu cầu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Bốn là Hoàn thiện tính năng, chức năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử; trong đó phải đánh giá, rà soát và hoàn thiện các chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh theo quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tiêu chí, chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh để phục vụ tốt cho công tác giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Xây dựng hoàn thiện và triển khai hướng dẫn việc thực hiện chức năng cung cấp văn bản giấy được chuyển đổi từ kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (văn bản chuyển đổi) theo quy định.

Năm là các cơ quan, đơn vị tiến hành đánh giá tình hình thực trạng và xây dựng Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ văn bản giấy (còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình) sang dữ liệu điện tử để xây dựng, hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh phục vụ cho công tác giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Xây dựng kế hoạch số hóa phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi cơ quan, đơn vị; khuyến khích việc hoàn thành sớm hơn lộ trình được xác định tại Kế hoạch này; đảm bảo hoàn thành dứt điểm công tác số hóa trên địa bàn toàn tỉnh trước ngày 31/12/2025.

Giao các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, gửi Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/9/2020 để theo dõi, tổng hợp (Ủy ban nhân dân cấp xã gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện để theo dõi, chỉ đạo, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh).

Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cấp hội, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan triển khai có hiệu quả các nội dung của công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Kế hoạch này.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo Kế hoạch này; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Sầm Vân

Rà soát TTHC nâng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thực hiện qua mạng xã hội Zalo và thực hiện 4 tại chỗ trên địa bàn tỉnh năm 2020 Cải cách TTHCRà soát TTHC nâng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thực hiện qua mạng xã hội Zalo và thực hiện 4 tại chỗ trên địa bàn tỉnh năm 2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2096/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 Rà soát TTHC nâng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thực hiện qua mạng xã hội Zalo và thực hiện 4 tại chỗ trên địa bàn tỉnh năm 2020.

04/09/2020 8:00 CHNoĐã ban hành

Mục đích là rà soát các thủ tục, nhóm TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã để nâng lên thực hiện 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; thực hiện qua mạng xã hội Zalo và thực hiện 4 tại chỗ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện TTHC khi có nhu cầu, tiết kiệm chi phí, thời gian, đồng thời giúp tổ chức, công dân có thể nắm bắt tình hình, tiến độ giải quyết hồ sơ, hạn chế phát sinh tiêu cực; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nội dung thực hiện là tiến hành rà soát và báo cáo cụ thể số lượng TTHC đang triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, qua mạng xã hội Zalo, 4 tại chỗ và thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính công ích của các sở, ban, ngành tỉnh tại 03 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh. Tiến hành rà soát và báo cáo tên danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các sở, ban, ngành tỉnh tại 03 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh. Tiến hành rà soát và báo cáo tên danh mục TTHC thực hiện qua mạng xã hội Zalo của các sở, ban, ngành tỉnh tại 03 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh. Tiến hành rà soát và báo cáo tên danh mục TTHC thực hiện 4 tại chỗ của các sở, ban, ngành tỉnh tại 03 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành tỉnh, chủ trì việc rà soát và báo cáo theo yêu cầu của kế hoạch này đối với toàn bộ TTHC của ngành tại 3 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh (tỉnh, huyện, xã). Đối với TTHC của cấp huyện, cấp xã khi rà soát phải lấy ý kiến các cơ quan có liên quan ở cấp huyện, cấp xã, trước khi báo cáo UBND tỉnh theo đúng kế hoạch này. Đề xuất phương án để tăng số lượng hồ sơ nộp trực tuyến dịch vụ công mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích đối với các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành. Đối với danh mục tên TTHC các cơ quan đề nghị không nâng lên thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thì khi giải trình đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh nêu thêm việc tham khảo với các tỉnh, thành phố trên cả nước xem các TTHC này thì các tỉnh thực hiện dịch vụ công ở mức độ mấy và các Bộ ngành Trung ương đã công bố như thế nào. Nghiêm túc thực hiện tất cả các nội dung được UBND tỉnh giao thực hiện tại Kế hoạch này, trong quá trình triển khai nếu có gặp khó khăn, vướng mắc liên hệ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh để được hướng dẫn thực hiện.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổng hợp toàn bộ danh mục TTHC của các sở, ban, ngành tỉnh gửi về, tiến hành thẩm định, cho ý kiến, đề xuất cụ thể đối với tên danh mục TTHC của các sở, ban, ngành tỉnh đề nghị không nâng lên thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Thực hiện theo lịch và thời gian làm việc cụ thể kế hoạch này và phát hành giấy mời, mời các cơ quan liên quan dự họp thống nhất và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. Dự thảo quyết định công bố tên danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 4 trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh công bố.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì và cho ý kiến đề xuất cuối cùng đối với tên danh mục TTHC của các sở, ban, ngành tỉnh đề nghị không nâng lên thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.  Chủ trì, đề xuất toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và hệ thống phục vụ việc nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Cử đại diện lãnh đạo và công chức chuyên môn tham dự đầy đủ các cuộc họp liên quan theo thành phần mời của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc cho ý kiến đối với tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã khi các sở, ban, ngành tỉnh gửi lấy ý kiến đối với tên danh mục TTHC nâng lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thực hiện qua mạng xã hội Zalo và thực hiện 4 tại chỗ. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh báo cáo tên TTHC nâng lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thực hiện qua mạng xã hội Zalo và thực hiện 4 tại chỗ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã.

Minh Vy

Tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2020Tuyên truyền CCHC; Cải cách TTHCTổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2097/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2020.

04/09/2020 8:00 CHNoĐã ban hành

Mục đích của kế hoạch là phổ biến, quán triệt những điểm mới quy định pháp luật liên quan đến Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, nội dung tập huấn, gồm 10 chuyên đề: Chuyên đề về sử dụng, khai thác các tính năng của Hệ thống một cửa điện tử; Sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh, gồm các nội dung như: Cách tạo tài khoản, nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến, kiểm soát quá trình luân chuyển hồ sơ...Chuyên đề về hướng dẫn việc rà soát TTHC theo kế hoạch rà soát TTHC của tỉnh phê duyệt năm 2020 gắn với việc xác định điểm chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện. Chuyên đề về triển khai một số nội dung liên quan đến Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện TTHC điện tử; Cách thức tra cứu thông tin hồ sơ trên các hệ thống mà tỉnh đã triển khai, như: Hệ thống Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Hành chính công trên mạng xã hội Zalo, SMS…Chuyên đề về giới thiệu tổng quan về quyết định của UBND tỉnh quy định xác định chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, hướng dẫn cách chấm điểm xác định chỉ số CCHC đối với một số nội dung cơ bản về TTHC, tuyên truyền CCHC, thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao liên quan đến công tác CCHC…là chủ yếu.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm: Xây dựng nội dung, chương trình tập huấn, biên soạn bài giảng, tài liệu tập huấn; in ấn và phát tài liệu cho lớp tập huấn, bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị tập huấn và chủ trì toàn bộ nội dung kế hoạch này. Phân công báo cáo viên là công chức của Trung tâm Hành chính công – Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh trình bày các nội dung, chuyên đề. Đồng thời bố trí cán bộ, công chức để quản lý, hỗ trợ tham dự lớp tập huấn. Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, cấp phát bảo đảm cho Hội nghị tập huấn. Phát hành Giấy mời đến các cơ quan, đơn vị liên quan sau khi lựa chọn được thời gian cụ thể để tiến hành tổ chức hội nghị tập huấn.

Sở Tài chính có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thẩm định và cấp kinh phí phục vụ cho Hội nghị tập huấn.

Ngoài ra, các cơ quan, địa phương tham dự tập huấn có trách nhiệm, cử công chức tham gia lớp tập huấn đầy đủ theo từng đối tượng cụ thể và mỗi đơn vị mang theo ít nhất 01 máy tính xách tay để phục vụ học tập. Sau đợt tập huấn triển khai, tập huấn lại cho cán bộ, công chức của các cơ quan, địa phương.

Minh Vy

Hơn 15.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020Cuộc thi tìm hiểu CCHCTinHơn 15.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020/PublishingImages/2020/cuocthi.jpg

Thực hiện Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về tổ chức Hội thi tìm hiểu về CCHC trong CBCCVC trên địa bàn tỉnh năm 2020 và chính thức phát động cuộc thi từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 30/9/2020. Theo thống kê của Ban Tổ chức cuộc thi cho thấy tính từ ngày 01.8 đến 16 giờ ngày 25.8 có 15.200 lượt cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tham gia cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020.

28/08/2020 4:00 CHNoĐã ban hành

(Ảnh: Trang thông tin điện tử chính thức của cuộc thi)

 

Theo thể lệ cuộc thi mỗi người dự thi thực hiện bài thi trắc nghiệm với 30 câu hỏi, thời gian tham gia là 15 phút. Người dự thi được phép thi tối đa (03 lần), công nhận kết quả của lần thi có câu trả lời đúng cao nhất trong 3 lần thi. Theo thống kê từ ban tổ chức cuộc thi cho thấy cơ quan có số lượng CBCCVC tham gia nhiều nhất tính đến thời điểm thống kê ở cấp tỉnh là Sở Giáo dục và Đào tạo với 946 lượt tham gia, ở cấp huyện là huyện Gò Dầu với 3761 lượt tham gia.

Mục tiêu của cuộc thi là nhằm nâng cao nhận thức cho CBCCVC về chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; khơi dậy ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng, đề cao tinh thần trách nhiệm, xung kích hăng hái tham gia vào công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị nơi công tác. Tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong CBCCVC phát huy sáng kiến, hiến kế, cải cách quy trình, TTHC, giúp CBCCVC nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và học hỏi kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh với nhau.

Về cơ cấu giải thưởng dự kiến Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng như sau: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba với cơ cấu tiền thưởng lần lượt là 10.000.000 đồng/giải, 7.000.000 đồng/giải, 5.000.000 đồng/giải. Ngoài ra còn có 03 giải khuyến khích và 03 giải phụ. Tổ chức đạt giải được tặng tiền thưởng và kèm theo bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thành Chung

Công bố quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Tài chính tỉnh Tây NinhCải cách TTHC; Kế hoạch CCHCCông bố quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký ban hành quyết định số 1753/QĐ-UBND Công bố quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

28/08/2020 3:00 CHNoĐã ban hành

Tổng số quy trình điện tử được công bố lần này của ngành Tài chính là 50 quy trình thủ tục hành chính, trong đó cấp tỉnh: 34 quy trình thủ tục hành chính và cấp huyện là 16 quy trình thủ tục hành chính.

Sở Tài chính, UBND cấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm giải quyết các TTHC cho cá nhân, tổ chức đúng với quy trình điện tử đã công bố tại Quyết định này. Chủ trì phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung các quy trình nêu trên khi có thay đổi theo quy định pháp luật hiện hành. 

Giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Tài chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thành Chung

Tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả Căn cước công dân vào ngày thứ bảy, chủ nhật Tuyên truyền CCHCTạm dừng tiếp nhận và trả kết quả Căn cước công dân vào ngày thứ bảy, chủ nhật /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 26/8/2020, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh ban hành thông báo số 6196/TB-VP về việc tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả Căn cước công dân (CCCD) ngày thứ bảy, chủ nhật tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

27/08/2020 4:00 CHNoĐã ban hành

Theo Công an tỉnh, do Bộ Công an đang thực hiện dự án cấp CCCD có gắn chip (dự kiến triển khai từ tháng 11.2020) nhằm giảm chi phí cho công dân khi chuyển từ Chứng minh nhân dân và thẻ CCCD đang sử dụng sang thẻ CCCD có gắn chip nên sẽ tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả CCCD vào ngày thứ bảy, chủ nhật tại Trung tâm Hành chính công, kể từ ngày 1.9 (Các ngày còn lại trong tuần vẫn tiếp nhận và trả kết quả CCCD theo quy định).

Được biết trước đó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến CCCD, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh phối hợp Công an tỉnh tổ chức tiếp nhận và trả kết quả CCCD tại Trung tâm Hành chính công tỉnh vào ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, thời gian thực hiện từ ngày 25.7.2020 đến 15.10.2020.

Minh Vy

Điều chỉnh một số nội dung Thể lệ Hội thi tìm hiểu CCHC trong CBCCVC tỉnh Tây Ninh năm 2020Cuộc thi tìm hiểu CCHCĐiều chỉnh một số nội dung Thể lệ Hội thi tìm hiểu CCHC trong CBCCVC tỉnh Tây Ninh năm 2020/PublishingImages/2020/cuocthi.jpg

Theo đó, ngày 30/7/2020, Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính ban hành Thể lệ số 5373/TL-BTC về Hội thi tìm hiểu CCHC trong CBCCVC năm 2020. Trong thời gian diễn ra Hội thi, căn cứ đánh giá tình hình tham dự và ý kiến góp ý của các đơn vị, địa phương, để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia thi, Ban Tổ chức Hội thi điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Thể lệ Hội thi, cụ thể như sau:

Thời gian dự thi cho cả 2 nội dung thi kiến thức chung và thi tuyên truyền: Thời gian thi: Từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/8/2020. Thời gian thi điều chỉnh: Từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 30/9/2020. Về cách dự thi và tính điểm:

27/08/2020 4:00 CHNoĐã ban hành

 

STTThể lệ số 5373/TL-BTCĐiều chỉnh, bổ sung
1Mỗi người dự thi thực hiện bài thi trắc nghiệm với 30 câu hỏi, thời gian tham gia là 15 phút.Mỗi người dự thi thực hiện bài thi trắc nghiệm với 30 câu hỏi, thời gian tham gia là 15 phút. Người dự thi được phép thi tối đa (03 lần), công nhận kết quả của lần thi có câu trả lời đúng cao nhất trong 3 lần thi.
2

Căn cứ số người dự thi có số câu trả lời đúng 100%/ tổng số biên chế của đơn vị, địa phương (tính trên tổng số biên chế hiện có đến 31/12/2019):

+ Đạt trên 90%          : 30 điểm;

+ Đạt từ 70% - 90%  : 20 điểm;

+ Đạt từ 50% - 70%  : 10 điểm;

+ Dưới 50%               : 0 điểm.

Căn cứ số người dự thi có kết quả trả lời đúng từ 25 câu trở lên/ tổng số biên chế của đơn vị, địa phương theo số lượng thông báo kèm:

+ Đạt trên 90%          : 30 điểm;

+ Đạt từ 70% - 90%  : 20 điểm;

+ Đạt từ 50% - 70%  : 10 điểm;

+ Dưới 50%               : 0 điểm.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông bổ sung một số nội dung trong phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến: Phần đăng ký: Bổ sung thêm trường thông tin về đơn vị công tác. Phần thi của từng cá nhân: Bổ sung đồng hồ đếm ngược thời gian thi. Hiển thị kết quả sau mỗi lần thi gồm:

Kết quả thi: số câu đúng, sai. Đáp án của các câu trả lời sai. Số lần thi, kết quả của lần thi có câu trả lời đúng cao nhất. Phần thống kê kết quả:  Thống kê theo sở, ngành và theo cấp huyện. Thống kê số lượt dự thi, số người thi có kết quả đúng từ 25 câu trở lên, tổng số biên chế và tỉ lệ tính điểm.

Minh Vy

UBND thị xã Hòa Thành trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tuyên truyền CCHC; Cải cách TTHCTinUBND thị xã Hòa Thành trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Hành chính công tỉnh /PublishingImages/ttchcht.jpg

Chiều ngày 20.8, Đoàn công tác của UBND thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh do ông Trương Văn Hoàn, Chủ tịch UBND thị xã Hòa Thành làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trung tâm Hành chính công tỉnh. Bà Huỳnh Thị Hồng Nhung- Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh – Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh cùng tập thể công chức, viên chức Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

21/08/2020 11:00 SANoĐã ban hành

ttchcht.jpg

(Ảnh: Quang cảnh của buổi làm việc với Đoàn công tác UBND thị xã Hòa Thành)

 

Tại buổi làm việc ông Trương Văn Hoàn -Chủ tịch UBND thị xã Hòa Thành chia sẻ với mong muốn học tập, trao đổi kinh nghiệm về quá triển khai, cách thức bố trí các quầy, bố trí nhân sự, cách lắp đặt, sử dụng các phần mềm ứng dụng CNTT, hệ thống Camera giám sát, hệ thống máy tính bảng phục vụ khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức trong giải quyết TTHC…Đặc biệt là việc thực hiện thí điểm chuyển giao toàn bộ nhóm TTHC về đất đai, môi trường thuộc UBND thành phố Tây Ninh vào thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hiện đang mang lại hiệu quả cao, được cá nhân, tổ chức, đặc biệt là Nhân dân đánh giá rất cao trong việc triển khai thực hiện thí điểm thời gian vừa qua rất mong lãnh đạo Trung tâm chia sẻ nhiều về các vấn đề trên. Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm thuộc UBND thị xã Hòa Thành cũng nêu các câu hỏi liên quan đến việc triển khai Bộ phận Một cửa cấp huyện, như: Tiếp nhận hồ sơ thông qua bưu chính công ích, thu hộ phí, lệ phí thì việc ký kết với bưu điện, ngân hàng thì như thế nào, bố trí phòng xử lý tình huống nóng thì bố trí ở đâu cho hợp lý, bố trí bao nhiêu quầy cho Bộ phận Một của cấp huyện, diện tích các quầy là khoảng bao nhiêu, việc một công chức tiếp nhận cùng một lúc nhiều lĩnh vực thì việc tập huấn thế nào để cho công chức đó biết các lĩnh vực không thuộc ngành mình…

Chia sẻ tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm cho biết, từ khi đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm hành chính công tỉnh đã từng bước ổn định; Trung tâm được đầu tư máy móc, trang thiết bị đồng bộ, sử dụng phần mềm dùng chung của tỉnh. Tất cả các TTHC đưa vào Trung tâm đều được xây dựng quy trình điện tử trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh, 100% hồ sơ, TTHC được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả. Tại Trung tâm đã triển khai dịch vụ bưu chính công ích trong việc nhận hồ sơ, trả kết quả, thu hộ phí, lệ phí, nộp thuế…Nhằm kịp thời trả kết quả đến tay cá nhân, tổ chức, Doanh nghiệp một cách nhanh chóng trong thời gian sớm nhất, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hẹn còn rất ít. Các tổ chức, công dân khi đến giao dịch tại Trung tâm được đón tiếp và hướng dẫn chu đáo, tận tình, lịch sự và tạo được môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, đây được coi như bước đột phá trong CCHC của tỉnh, tạo điều kiện tốt nhất để phục vụ người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch.

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, hiện nay tại Trung tâm đã thực hiện thí điểm chuyển giao toàn bộ nhóm TTHC liên quan về đất đai, môi trường đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố Tây Ninh về thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh kể từ ngày 15/01/2020. Từ khi thực hiện thí điểm, hiệu quả bước đầu đã thể hiện rõ đề nghị UBND thị xã Hòa Thành nên nghiên cứu và áp dụng đối với mô hình này cho Bộ phận Một cửa của thị xã. Đối với các hệ thống phần mềm thì đề nghị khi triển khai cần lưu ý phải sử dụng hệ thống chung của tỉnh đã triển khai, nếu sử dụng các hệ thống khác thì phải có kết nối và hệ thống phải đảm bảo theo đúng quy định của tỉnh. Đối với việc bố trí nhân sự làm việc một công chức có thể tiếp nhận nhiều lĩnh vực kinh nghiệm cho thấy đối với việc này cần phải đào tạo, tập huấn trước khi bố trí, lưu ý cần chú trọng đào tạo về các kỹ năng cần thiết cho công chức này, như tập huấn kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng dụng, sử dụng các phần mềm, kỹ năng 5S…

Đại diện lãnh đạo Trung tâm cũng giải đáp một số thắc mắc, nêu ra một số kinh nghiệm thực tế, lưu ý một số vấn đề chính và đoàn công tác UBND thị xã Hòa Thành cũng trực tiếp đi tham quan, trao đổi về cách bố trí các quầy, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống các phần mềm ứng dụng CNTT tại Trung tâm Hành chính công tỉnh… Ông Trương Văn Hoàn -Chủ tịch UBND thị xã Hòa Thành thay mặt đoàn công tác cảm ơn lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Trung tâm đã tạo điều kiện giúp đỡ chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay cho thị xã Hòa Thành; thị xã Hòa Thành xin tiếp thu toàn bộ các chia sẻ của trung tâm để tiếp tục nghiên cứu, học tập, vận dụng vào điều kiện cụ thể của thị xã trong thời gian tới tốt hơn. Nếu tiếp tục gặp khó khăn mong lãnh đạo Trung tâm tiếp tục hỗ trợ cho thị xã Hòa Thành trong quá trình, triển khai thực hiện.

Thành Chung

Thủ tục làm căn cước công dânCải cách TTHCTinThủ tục làm căn cước công dân/PublishingImages/CCCD.png

​Thủ tục làm căn cước công dân

12/08/2020 6:00 CHNoĐã ban hành
 


Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây NinhTrung tâm hành chính côngTinTrung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/tvc-hcc-tinh.jpg

​Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh

12/08/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

 
Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chínhKế hoạch CCHCTinKế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính/PublishingImages/KehoachCCHC.png

​Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính

12/08/2020 5:00 CHNoĐã ban hành
 


Trung tâm hành chính công hướng dẫn đăng ký tài khoảnTrung tâm hành chính côngTinTrung tâm hành chính công hướng dẫn đăng ký tài khoản/PublishingImages/DangKyTaiKhoan.png

​Trung tâm hành chính công hướng dẫn đăng ký tài khoản

12/08/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

 Công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHC; Cải cách TTHCTinCông bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 6/8/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1695/QĐ-UBND Công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

12/08/2020 11:00 SANoĐã ban hành

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.gov.vn (ở mục Quyết định công bố) để tải toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính. Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được công bố, công khai, chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cập nhật quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Danh mục thủ tục hành chính của ngành Tư pháp được công bố lần này là 08 thủ tục hành chính (trong đó: 04 TTHC công bố sửa đổi, bổ sung và 04 TTHC công bố bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ).

 

Thành Chung

Công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Tây NinhCải cách TTHCTinCông bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 5/8/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1687/QĐ-UBND Công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

12/08/2020 11:00 SANoĐã ban hành

Sở Tư pháp có trách nhiệm truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.gov.vn (ở mục Quyết định công bố) để tải toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính. Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được công bố, công khai, chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Tư pháp cập nhật quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Danh mục thủ tục hành chính của ngành Tư pháp được công bố lần này là 66 thủ tục hành chính cấp tỉnh: 24 thủ tục (trong đó: 02 TTHC mới ban hành, 08 TTHC sửa đổi, bổ sung và 14 TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ); cấp huyện 42 thủ tục (trong đó: 02 TTHC mới ban hành, 37 TTHC sửa đổi, bổ sung và 03 TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ).

Thành Chung

Cải cách TTHC giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Tây Ninh chuyển biến rõ nét, toàn diện trên nhiều lĩnh vựcTuyên truyền CCHC; Cải cách TTHCTinCải cách TTHC giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Tây Ninh chuyển biến rõ nét, toàn diện trên nhiều lĩnh vực/PublishingImages/2020/8-2020/ttcch-2011-2020-1.png

Đổi mới lề lối làm việc, cắt giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, hạn chế tối đa việc giải quyết hồ sơ quá hạn và không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ…là những ưu tiên hàng đầu, chuyển biến rõ nét, toàn diện trên nhiều lĩnh vực trong công tác cải cách TTHC của tỉnh giai đoạn 2011-2020 và đây cũng là điểm nhấn quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp quyết tâm thực hiện trong thời gian vừa qua, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

12/08/2020 11:00 SANoĐã ban hành

(Ảnh: Người dân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công)

 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC như: Kế hoạch hoạt động kiểm soát, rà soát TTHC hàng năm, các Quy chế phối hợp trong triển khai giải quyết TTHC, công bố công khai TTHC, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; cũng như kiện toàn lại bộ máy hoạt động và đầu mối kiểm soát TTHC, nhằm từng bước chuẩn hóa, rà soát, đơn giản hóa TTHC, tạo thuận lợi hơn cho tổ chức và công dân biết, thực hiện TTHC và giám sát việc giải quyết TTHC.

Thực hiện quy định về rà soát, đơn giản hóa TTHC tại các văn bản của Chính phủ, bộ ngành Trung ương, hàng năm, Chủ tịch UBND tỉnh đều ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC, giao trách nhiệm cho các sở, ban ngành và UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện và chủ động quyết định việc rà soát các TTHC thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan, địa phương mình…

Thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, chuyển và xử lý dứt điểm các phản ánh về quy định hành chính trong các lĩnh vực: đất đai, tư pháp, chứng thực, xây dựng… Những trường hợp chậm giải quyết đều bị nhắc nhở, đôn đốc kịp thời. Bên cạnh xử lý bằng văn bản, nhiều phản ánh, kiến nghị của công dân, được chủ động xử lý nhanh thông qua đường dây nóng kết nối với người làm đầu mối kiểm soát TTHC tại các cơ quan. Người đứng đầu cơ quan giải quyết ngay nhiều phản ánh về hành vi, thái độ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết phản ánh và hạn chế phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, tỉnh đã kiện toàn và thành lập xong Bộ phận Một cửa tại 09/09 UBND cấp huyện và 94/94 UBND cấp xã theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Qua thống kê tỷ lệ hồ sơ giải quyết của toàn tỉnh cho thấy, tính đến nay, toàn tỉnh đã kéo giảm được tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn của năm 2018 là 7,807% xuống còn 5,213% của năm 2019. Đồng thời, tỉnh đã thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh vào tháng 10/2017, chính thức hoạt động từ ngày 15/3/2018. Hiện nay, Trung tâm tiếp tục được quan tâm và hoạt động rất hiệu quả, tất cả các TTHC đưa vào Trung tâm đều được xây dựng quy trình điện tử trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh, 100% hồ sơ, TTHC được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả, tỉnh đã triển khai qua dịch vụ bưu chính công ích trong việc nhận hồ sơ, trả kết quả, thu hộ phí, lệ phí, nộp thuế…Nhằm kịp thời trả kết quả đến tay cá nhân, tổ chức, Doanh nghiệp một cách nhanh chóng trong thời gian sớm nhất, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hẹn còn rất ít (Kéo giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn năm 2018 là 5,046%. Năm 2019, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn tại Trung tâm chỉ còn 1,614%). Các tổ chức, công dân khi đến giao dịch tại Trung tâm được đón tiếp và hướng dẫn chu đáo, tận tình, lịch sự và tạo được môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, đây được coi như bước đột phá trong CCHC của tỉnh, tạo điều kiện tốt nhất để phục vụ người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch. Đồng thời, tại Trung tâm hiện nay đã triển khai sử dụng mạng xã hội Zalo để tiếp nhận, tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của nhiều lĩnh vực.

Việc triển khai, thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Một số kết quả bước đầu thực hiện như sau: Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố danh mục 924 TTHC thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, 136  TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện và 48  TTHC thuộc thẩm quyền UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Số lượng hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích tăng lên mỗi năm. Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã đặt một quầy của Bưu điện tỉnh để trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu. Thực hiện thu hộ các loại phí, lệ phí khi người dân thực hiện TTHC mà phải đóng phí, lệ phí. Ngoài ra, đã giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh trong việc vận chuyển các loại hồ sơ, tài liệu về TTHC từ Trung tâm Hành chính công tỉnh đến các sở, ban ngành tỉnh và ngược lại để tạo điều kiện nhanh chóng trong việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Tỉnh đã thực hiện thí điểm chuyển giao toàn bộ Bộ phận Một cửa của huyện Châu Thành sang trụ sở làm việc của Bưu điện huyện Châu Thành để kết hợp khai thác và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính công ích (Thực hiện từ 11/2019). Đối với cấp xã thì tháng 9/2019 đã chuyển giao Bộ phận Một cửa xã Long Thành Nam thuộc thị xã Hòa Thành và UBND xã An Cơ thuộc huyện Châu Thành sang bưu điện cấp xã. Sắp tới, tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện mô hình này tại huyện Trảng Bàng. Đối với cấp xã tỉnh chỉ đạo giao UBND cấp huyện chủ động thí điểm chuyển giao Bộ phận Một cửa cấp xã sang Bưu điện cấp xã.


(Ảnh: Nhiều hoạt động tuyên truyền tại Trung tâm Hành chính công)

 

Hiện nay, tỉnh đã triển khai hệ thống một cửa điện tử tập trung và cập nhật đầy đủ TTHC từ cấp tỉnh đến cấp xã (1.904 TTHC) và cập nhật trình tự thực hiện giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh tại địa chỉ http://motcua.tayninh.gov.vn. Đây là hệ thống phục vụ cho đội ngũ CBCCVC tham gia vào quá trình giải quyết TTHC. Đồng thời, đã triển khai Cổng dịch vụ công tỉnh Tây Ninh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn. Các tổ chức, cá nhân có thể tìm kiếm thông tin về TTHC cần thực hiện, tra cứu tình trạng giải quyết TTHC từng đơn vị trên địa bàn tỉnh, tra cứu trạng thái giải quyết TTHC và nộp hồ sơ dịch vụ công mức độ 3,4. Hiện nay, Cổng thông tin điện tử của tỉnh cung cấp 100% TTHC đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 (1.904 thủ tục), trong đó, có 442 TTHC đạt mức độ 3 và 193 TTHC đạt mức độ 4 được triển khai, ứng dụng trên địa bàn tỉnh.

Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân, tỉnh đã có nhiều giải pháp, sáng kiến trong triển khai thực hiện, như: Tỉnh đã triển khai thí điểm chuyển giao toàn bộ nhóm TTHC liên quan về đất đai đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố Tây Ninh về thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; Trang bị 100% hệ thống Camera giám sát tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, 09/09 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và 94/94 xã/phường/thị trấn; Thực hiện thu hộ các loại phí, lệ phí khi người dân thực hiện TTHC mà phải đóng phí, lệ phí thông qua hệ thống bưu điện; Thực hiện thí điểm chuyển giao toàn bộ Bộ phận Một cửa của huyện Châu Thành sang trụ sở làm việc của Bưu điện huyện Châu Thành để kết hợp khai thác và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính công ích; yêu cầu Cục Thuế tỉnh Tây Ninh chỉ đạo cử công chức ngành Thuế tham gia Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện… giúp cho người dân chỉ đến một nơi duy nhất, không phải đi lại nhiều nơi như trước đây. Các giải pháp này giúp tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho người dân, được người dân rất hài lòng, đánh giá cao.

Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp và nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, chuyển biến rõ nét, toàn diện trên nhiều lĩnh vực trong công tác công tác cải cách TTHC, phục vụ doanh nghiệp ngày một tốt hơn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và hiện nay môi trường kinh doanh của tỉnh đã khởi sắc rõ nét (xếp hạng 15/63 tỉnh, thành năm 2019). Điều này, chứng tỏ các ngành, các cấp của tỉnh đã có sự thay đổi cố gắng cải thiện rõ nét điểm số của các tiêu chí thành phần trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). TTHC được công khai minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết gắn với quá trình hoạt động hiệu quả của Bộ phận Một cửa các cấp nhất là Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Trần Thị Bé Nhi

Nhìn lại 10 năm thực hiện công tác CCHC của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2020: Nhiều kết quả đáng ghi nhậnTuyên truyền CCHCTinNhìn lại 10 năm thực hiện công tác CCHC của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2020: Nhiều kết quả đáng ghi nhận/PublishingImages/tthcc1.png

​Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình tổng thể đến các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đến nay, nhiều kết quả đạt được đáng ghi nhận, tạo nền tảng trong xây dựng chính quyền điện tử tại Tây Ninh.

05/08/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

tthcc2.png

(Ảnh: Người dân liên hệ nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)

Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 – những kết quả nổi bật

Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong 10 năm qua, công tác CCHC được cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm và chỉ đạo sâu sát. Các cấp, các ngành luôn xem công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong quản lý, điều hành; công tác triển khai, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC theo chương trình, kế hoạch của Trung ương và địa phương luôn được đặt lên hàng đầu… Tỉnh đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ về trong công tác CCHC, kiểm soát TTHC, tổ chức triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chú trọng chỉ đạo và lấy hiệu quả công tác CCHC là thước đo, công cụ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC được tổ chức thường xuyên với nội dung đa dạng, phong phú, thông qua các kênh thông tin khác nhau, như phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, băng rôn, tờ rơi, pano, áp phích... đã góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong việc chung tay thực hiện CCHC.

UBND tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp mang tính đột phá trong tổ chức triển khai công tác CCHC gắn với điều kiện và tình hình thực tế địa phương. Điểm nổi bật trong CCHC giai đoạn 2011-2020 là việc xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Hành chính công tỉnh, hướng đến xây dựng một nền hành chính tập trung, thống nhất, thông suốt, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả…Bên cạnh đó, là việc thí điểm nhiều mô hình như: Chuyển giao Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã sang Bưu điện cấp huyện, cấp xã; Chuyển giao toàn bộ nhóm TTHC liên quan về đất đai đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố Tây Ninh về thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; thí điểm triển khai thực hiện quy trình liên thông điện tử trong giải quyết TTHC giữa ngành Thuế và ngành Tài nguyên và Môi trường trong khâu tính thuế, xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất; triển khai việc thu hộ phí, lệ phí thông qua hệ thống Bưu điện…đã có những giải pháp, sáng tạo, được người dân, doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.

Tỉnh đã hoàn thành việc công bố toàn bộ danh mục TTHC, quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC tại 03 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Các TTHC sau khi công bố đều được nhập dữ liệu và công khai đầy đủ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng thông tin điện tử của tỉnh; niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Tính đến nay, toàn tỉnh có 1.904 TTHC, trong đó: cấp tỉnh là 1.502 TTHC, cấp huyện là 260 TTHC, cấp xã là 142 TTHC.

Đối với công tác cải cách TTHC khi xác định chỉ số CCHC của Bộ Nội vụ, theo kết quả công bố Chỉ số CCHC của tỉnh hàng năm thì Chỉ số thành phần về công tác cải cách TTHC từ năm 2011-2019 của Tây Ninh luôn được Bộ Nội vụ công bố và Văn phòng Chính phủ đánh giá cao (Tây Ninh luôn đạt trên 90% của điểm tối đa theo quy định) trong xác định Chỉ số CCHC. Ngoài ra, tính đến nay tỉnh đã trang bị 100% hệ thống Camera giám sát tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, 09/09 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và 94/94 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Theo đó, các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ được giám sát tập trung tại Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh nhằm giám sát toàn bộ quá trình hoạt động, thực hiện của Bộ phận Một cửa các cấp, đồng thời đây là cơ sở quan trọng giúp cho tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp, đặc biệt là công tác CCHC trong thời gian tới.

Hệ thống văn phòng điện tử đã được triển khai cho 100% cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, 100% UBND cấp huyện và 100% UBND cấp xã. Các văn bản điện tử được trao đổi và xử lý trên môi trường mạng được liên thông từ cấp tỉnh đến cấp huyện thực hiện nhanh chóng, thông tin chỉ đạo kịp thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đạt tỉ lệ 100% văn bản liên thông trên hệ thống văn phòng điện tử. Hệ thống đã kết nối với trục liên thông Quốc gia thực hiện gửi, nhận văn bản từ Văn phòng Chính phủ đến 03 cấp chính quyền của tỉnh Tây Ninh. Hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng được triển khai cho 100% Sở, ban, ngành, 100% UBND cấp huyện và 100% UBND cấp xã và được thực hiện ký số trên 07 loại văn bản quy định (Công văn, Báo cáo, Kế hoạch, Thông báo, Giấy mời, Lịch công tác, Văn bản sao gửi) để luân chuyển văn bản điện tử trên môi trường mạng đã góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí của các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, cả tỉnh đã thực hiện thành công, đúng tiến độ và vượt chỉ tiêu Chính phủ giao cho trong việc thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (gọi tắt là Đề án 30 của Chính phủ). Sau khi Đề án 30 kết thúc, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo nên công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thực hiện quyết liệt, liên tục được Thủ tướng Chính phủ biểu dương trong các năm 2011, 2012. Tỉnh đã thành lập và kiện toàn Bộ phận Một cửa các cấp theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Trong công tác CCHC, UBND tỉnh đã ban hành những văn bản phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình cụ thể của tỉnh trên cơ sở hệ thống pháp luật và những quy định của Trung ương; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC nhằm giải quyết tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp theo hướng nhanh gọn, thuận lợi, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. UBND tỉnh cũng thực hiện tốt công tác cải cách thể chế, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ và khả thi, ban hành các chính sách phù hợp, đúng chủ trương, đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế để pháp luật đi vào cuộc sống trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cải cách TTHC luôn được tỉnh chú trọng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã sử dụng mạng xã hội Zalo để tiếp nhận cho 53 TTHC (cấp tỉnh: 50, cấp huyện 01, cấp xã 02). Với cách thực hiện này, người dân chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh có kết nối mạng, truy cập vào Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo. Chọn chức năng quan tâm, tìm đến loại TTHC mà mình cần thực hiện. Dùng chức năng chụp ảnh chụp lại các thành phần hồ sơ bản chính của mình gửi đến cơ quan giải quyết TTHC. Khi có kết quả, hệ thống sẽ tự động nhắn tin trên mạng xã hội Zalo để cá nhân/tổ chức đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích cho người nhận theo địa chỉ đã khai báo trước đó. Người dân không phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước để nộp hồ sơ như trước đây nữa. Ngoài chức năng trên, thông qua Cổng Hành chính công tỉnh trên ứng dụng Zalo, người dân có thể tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ và gửi phản ánh, kiến nghị qua ứng dụng Zalo. Đây cũng là một kênh thông tin quan trọng góp phần vào công tác CCHC của tỉnh.

 tthcc1.png

(Ảnh: Các hình thức tuyên truyền thông qua băng rôn, tranh ảnh...tại Trung tâm HCC tỉnh)

Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp và nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương đã làm tốt công tác cải cách TTHC, phục vụ doanh nghiệp ngày một tốt hơn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp nên hiện nay môi trường kinh doanh của tỉnh đã khởi sắc rõ nét (xếp hạng 15/63 tỉnh, thành năm 2019). Điều này, chứng tỏ các ngành, các cấp của tỉnh đã có sự thay đổi cố gắng cải thiện rõ nét điểm số của các tiêu chí thành phần trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). TTHC được công khai minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết gắn với quá trình hoạt động hiệu quả của Bộ phận Một cửa các cấp nhất là Trung tâm Hành chính công tỉnh.

UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, huyện, thị, thành phố triển khai quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch về CCHC hàng năm của tỉnh; việc thực hiện thi đua các cụm, khối thi đua, các cơ quan, địa phương, xây dựng quy chế thi đua khen thưởng, lấy tiêu chí hoàn thành các nhiệm vụ CCHC để đánh giá và bình xét. Đồng thời, hiện nay, việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh đã có những bước tiến đột phá quan trọng, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới lề lối, phương thức làm việc, nâng cao tính công khai, minh bạch, chất lượng phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Đây là là yếu tố góp phần vào thành công chung trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2020 của tỉnh, tạo tiền đề để Tây Ninh tiếp tục triển khai xây dựng chính quyền điện tử đạt nhiều kết quả hơn trong thời gian tới.

Trần Thị Bé Nhi

Kết quả đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnhTuyên truyền CCHCTinKết quả đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh/PublishingImages/tthcc.png
​Thực hiện quy định tại Chương V Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Chương III của Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 800/QĐ-UBND về tổ chức đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh thì sẽ thực hiện đánh giá đối với Bộ phận Một cửa của 17 sở, ban, ngành tỉnh (Trung tâm Hành chính công), 09 UBND cấp huyện và 94 UBND cấp xã.

05/08/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

tthcc.png

(Ảnh: Người dân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)

 

Việc đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được đánh giá thông qua 09 Chỉ số và đây là một trong những nội dung quan trọng để xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

Tại cấp tỉnh (Trung tâm Hành chính công) việc đánh giá giải quyết TTHC được thực hiện trên hệ thống máy tính bảng khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC của công chức tại các quầy của Trung tâm. Tại cấp huyện và cấp xã thực hiện đánh giá thông qua phiếu khảo sát trực tiếp cá nhân, tổ chức đến làm TTHC. Kết quả đánh giá được công khai tại cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC. Đồng thời, kết quả đánh giá này được xem là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, kết quả đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đối với Bộ phận Một cửa của các sở, ban, ngành tỉnh (Trung tâm Hành chính công) và UBND cấp huyện, cấp xã cho thấy: Đối với cấp tỉnh có 13/17 cơ quan được đánh giá đạt loại tốt và có 04 cơ quan được đánh giá đạt loại khá, gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế. Đối với cấp huyện có 6/9 cơ quan được đánh giá đạt loại tốt và có 03 cơ quan được đánh giá đạt loại khá, gồm: Thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành, huyện Châu Thành. Đối với cấp xã có 78/94 cơ quan được đánh giá đạt loại tốt và có 16 cơ quan được đánh giá đạt loại khá, gồm: UBND xã Đồng Khởi thuộc huyện Châu Thành, UBND các xã: Ninh Điền, Phước Vinh, Thái Bình, Thanh Điền, Thành Long, An Bình, Trí Bình, Long Vĩnh thuộc huyện Châu Thành, UBND xã Tân Bình thuộc huyện Tân Biên, UBND các phường: 2, 4, Hiệp Ninh, Ninh Thạnh, Ninh Sơn, UBND xã Truông Mít thuộc huyện Dương Minh Châu.

Đối với đánh giá CBCCVC đang tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2020 cho thấy cơ bản hoàn thành 100% nhiệm vụ theo các tiêu chí đánh giá quy định và được biết kết quả đánh giá này được xem là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật CBCCVC trong thời gian tới.

                                      

            Thành Chung

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm quan điểm “chống dịch như chống giặc”, tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đề caoTuyên truyền CCHCTinTheo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm quan điểm “chống dịch như chống giặc”, tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đề cao/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Nhằm tăng cường đối thoại với người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính, kiểm tra xử lý vi phạm thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Ngày 3/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1762/KH-UBND về tổ chức đối thoại trực tuyến chủ đề "Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của 03 ngành Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh với một số nội dung chủ yếu như sau:

04/08/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

Về nội dung đối thoại trực tuyến, tiếp nhận và trả lời trực tuyến các câu hỏi của người dân và tổ chức với Chủ đề công tác quản lý nhà nước, kiểm tra xử lý vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm, cụ thể: Nội dung, quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính  lĩnh vực an toàn thực phẩm. Công tác kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm. Giải đáp vướng mắc liên quan khác về hoạt động quản lý nhà nước đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Thời gian và địa điểm tổ chức đối thoại trực tuyến: dự kiến tổ chức đối thoại trực tuyến trong 01 buổi sáng, thứ ba, ngày 18/8/2020. Địa điểm: Tại Hội trường Sở Công Thương.

Sở Công Thương phối hợp các đơn vị xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tuyến. Chủ trì tiếp nhận, tổng hợp, phân phối câu hỏi từ người dân và tổ chức trước, trong thời gian đối thoại; thống kê câu trả lời từ các đơn vị, bộ phận chuyên môn, thực hiện cập nhật lên các kênh thông tin sau khi có kết quả trả lời câu hỏi. Chuẩn bị tốt công tác hậu cần phục vụ đối thoại trực tuyến (bao gồm: hội trường, phông nền, đường truyền, thiết bị, hậu cần khác). Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị kỹ thuật trên trang Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh, đảm bảo phục vụ đối thoại trực tuyến. Phối hợp Báo Tây Ninh, Đài phát thanh - Truyền hình Tây Ninh thông báo cho người dân và tổ chức về chương trình, kết quả đối thoại trực tuyến.  Phối hợp thông báo chương trình, kết quả đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, Trang thông tin điện tử của các đơn vị có liên quan, Zalo Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh. Tổng hợp, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh khi hoàn thành tổ chức đối thoại trực tuyến.

Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường phân công lãnh đạo, công chức có liên quan, phụ trách lĩnh vực An toàn thực phẩm tham gia đối thoại trực tuyến. Cử đầu mối phối hợp với Sở Công Thương trong việc tổ chức đối thoại trực tuyến. Chuẩn bị các tài liệu, văn bản pháp lý liên quan (dạng tập tin điện tử) để trả lời các câu hỏi đối thoại thuộc lĩnh vực phụ trách được kịp thời, nhanh chóng. Phối hợp tuyên truyền, đưa tin về chương trình đối thoại trực tuyến trên các kênh thông tin của đơn vị.

Sở Thông tin và Truyền thông cử đại diện tham dự đối thoại trực tuyến. Cử cán bộ hỗ trợ thiết lập Zalo Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh, tư vấn các điều kiện cần thiết về hạ tầng, thiết bị để đảm bảo chất lượng đối thoại trực tuyến.

Báo Tây Ninh, Đài phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp đăng tin tuyên truyền, giới thiệu chương trình đối thoại trực tuyến đến người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận và trả lời trực tuyến các câu hỏi của người dân và tổ chức với Chủ đề công tác quản lý nhà nước, kiểm tra xử lý vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm, cụ thể: Nội dung, quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính  lĩnh vực an toàn thực phẩm. Công tác kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm. Giải đáp vướng mắc liên quan khác về hoạt động quản lý nhà nước đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Minh Vy

Tổ chức đối thoại trực tuyến chủ đề “Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của 03 ngành Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinTổ chức đối thoại trực tuyến chủ đề “Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của 03 ngành Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 3/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1762/KH-UBND về tổ chức đối thoại trực tuyến chủ đề "Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của 03 ngành Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh.

04/08/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

Về nội dung đối thoại trực tuyến, tiếp nhận và trả lời trực tuyến các câu hỏi của người dân và tổ chức với Chủ đề công tác quản lý nhà nước, kiểm tra xử lý vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm, cụ thể: Nội dung, quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính  lĩnh vực an toàn thực phẩm. Công tác kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm. Giải đáp vướng mắc liên quan khác về hoạt động quản lý nhà nước đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Thời gian và địa điểm tổ chức đối thoại trực tuyến: dự kiến tổ chức đối thoại trực tuyến trong 01 buổi sáng, thứ ba, ngày 18/8/2020. Địa điểm: Tại Hội trường Sở Công Thương.

Sở Công Thương được giao chủ trì tiếp nhận, tổng hợp, phân phối câu hỏi từ người dân và tổ chức trước, trong thời gian đối thoại; thống kê câu trả lời từ các đơn vị, bộ phận chuyên môn, thực hiện cập nhật lên các kênh thông tin sau khi có kết quả trả lời câu hỏi. Chuẩn bị tốt công tác hậu cần phục vụ đối thoại trực tuyến. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị kỹ thuật trên trang Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh, đảm bảo phục vụ đối thoại trực tuyến. Phối hợp Báo Tây Ninh, Đài phát thanh - Truyền hình Tây Ninh thông báo cho người dân và tổ chức về chương trình, kết quả đối thoại trực tuyến. Phối hợp thông báo chương trình, kết quả đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, Trang thông tin điện tử của các đơn vị có liên quan, Zalo Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh. Tổng hợp, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh khi hoàn thành tổ chức đối thoại trực tuyến.

Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường được giao phân công lãnh đạo, công chức có liên quan, phụ trách lĩnh vực An toàn thực phẩm tham gia đối thoại trực tuyến. Cử đầu mối phối hợp với Sở Công Thương trong việc tổ chức đối thoại trực tuyến. Chuẩn bị các tài liệu, văn bản pháp lý liên quan (dạng tập tin điện tử) để trả lời các câu hỏi đối thoại thuộc lĩnh vực phụ trách được kịp thời, nhanh chóng. Phối hợp tuyên truyền, đưa tin về chương trình đối thoại trực tuyến trên các kênh thông tin của đơn vị.

Sở Thông tin và Truyền thông được giao cử đại diện tham dự đối thoại trực tuyến. Cử cán bộ hỗ trợ thiết lập Zalo Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh, tư vấn các điều kiện cần thiết về hạ tầng, thiết bị để đảm bảo chất lượng đối thoại trực tuyến.

Báo Tây Ninh, Đài phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp đăng tin tuyên truyền, giới thiệu chương trình đối thoại trực tuyến đến người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận và trả lời trực tuyến các câu hỏi của người dân và tổ chức với Chủ đề công tác quản lý nhà nước, kiểm tra xử lý vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm, cụ thể: Nội dung, quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính  lĩnh vực an toàn thực phẩm. Công tác kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm. Giải đáp vướng mắc liên quan khác về hoạt động quản lý nhà nước đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Thành Chung

Thể lệ Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2020Tuyên truyền CCHC; Cuộc thi tìm hiểu CCHCTinThể lệ Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2020/PublishingImages/Lists/caicachhanhchinh/Tatca/cuoc%20thi%20CCHC.png

​Căn cứ Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về tổ chức Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

30/07/2020 3:00 CHNoĐã ban hành

Theo đó, đối tượng tham gia dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.

Đối tượng không tham gia dự thi: thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký và các Tổ giúp việc, nhân viên phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trực tuyến và công chức, viên chức, người lao động phục vụ cuộc thi.

Thi trắc nghiệm trực tuyến: https://caicachhanhchinh.tayninh.gov.vn, Nội dung về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh liên quan đến công tác cải cách hành chính.

Người dự thi điền đầy đủ, chính xác thông tin. Ban Tổ chức Hội thi không công nhận kết quả đối với người dự thi có thông tin đăng ký không chính xác. Mỗi người dự thi thực hiện bài thi với 30 câu hỏi, thời gian tối đa 15 phút. Thời gian Từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/8/2020.

Thi tuyên truyền: Nội dung về tuyên truyền về bộ phận 1 cửa các cấp và các thủ tục hành chính. Hình thức: Mỗi sở, ban, ngành tỉnh xây dựng ít nhất 1 clip hướng dẫn hoàn chỉnh về 01 (một) thủ tục hành chính (Mỗi clip 1 thủ tục). UBND cấp huyện xây dựng  ít nhất 1 clip giới thiệu về bộ phận 1 cửa cấp huyện hoặc cấp xã trực thuộc. Thời gian trước ngày 31/8/2020.

Cách tính điểm:

TT

Tiêu chí

Điểm tối đa

Các tính điểm

Cấp tỉnh

Cấp huyện

1

Thi trắc nghiệm online

30

Tỉ lệ người dự thi có câu trả lời đúng 100%/ tổng số biên chế của đơn vị, địa phương (tính trên tổng số biên chế hiện có đến 31/12/2019):

+ đạt trên 90%          : 30 điểm;

+ đạt từ 70% - 90%  : 20 điểm;

+ đạt từ 50% - 70%  : 10 điểm;

+ dưới 50%               : 0 điểm.

2

Clip tuyên truyền

70

 

 

Số lượng clip dự thi

10

- 01 clip: 5 điểm

- Từ 02 clip trở lên: 10 điểm

 

Nội dung clip

30

- TTHC phát sinh nhiều hồ sơ (số lượng hồ sơ phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2020, đứng từ thứ 1-5 trong số các TTHC của sở): 10 điểm

- TTHC có DVC mức độ 3,4: 10 điểm

- TTHC đã rà soát đơn giản hóa: 10 điểm

- Giới thiệu về bộ phận 1 cửa cấp huyện: 30 điểm

- Giới thiệu về bộ phận 1 cửa cấp xã: 10 điểm/ clip

 

Chất lượng clip

30

Thời gian:

+ Từ 05 phút trở xuống: 10  điểm

+ Trên 05 phút: 05 điểm

Đầy đủ nội dung: 10 điểm

Chất lượng hình ảnh, âm thanh,… : 10 điểm

 

Tài liệu tham khảo Hội thi Cải cách hành chính năm 2020 xem chi tiết tại đây 5373 vp.signed.pdf.

Triển khai việc thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinTriển khai việc thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020/6-2020/img-minhhoadvc.png

Thực hiện Công văn số 3170/VPCP-KSTT ngày 21/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc phối hợp tích hợp thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Tây Ninh là 1 trong 5 tỉnh được Văn phòng Chính phủ chọn thực hiện thí điểm triển khai việc thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia nhằm đẩy mạnh việc thanh toán nghĩa vụ tài chính trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Tính đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc kết nối, tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia với Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

28/07/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

Ảnh minh họa

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là cán bộ công chức viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết được quy trình, cách thức của việc triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh, đẩy mạnh việc thanh toán nghĩa vụ tài chính trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Ngày 27/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 1635/UBND-HCC yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến sâu, rộng dưới nhiều hình thức đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về quy trình, cách thức triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh để cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết và sử dụng được toàn bộ quy trình thanh toán nghĩa vụ tài chính trong giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai, thực hiện quy trình triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh và người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện nhanh, quyết liệt, thực chất hơn việc rà soát kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh đang gây khó khăn, rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân. Triển khai mạnh mẽ việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

UBND tỉnh giao Báo Tây Ninh, Đài phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh dành chuyên trang, chuyên mục và thời lượng phù hợp để thông tin, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội biết được toàn bộ quy trình hướng dẫn thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh. Đẩy mạnh việc giới thiệu về Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Quy trình hướng dẫn chi tiết xem tại đây.

Phi Phụng

1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.