Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksCải Cách hành chính

 
Cải Cách hành chính
 
Ngày 4/11/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2704/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ, bãi bỏ hoặc thay thế thuộc thẩm ...
 
Ngày 22/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2597/QĐ-UBND công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và ...
 
​Ngày 23/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2608/UBND-HCC yêu cầu sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khắc phục các hạn chế sau kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm ...
 
​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 2133/QĐ-UBND, công bố kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh.
 
​Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên ...
 
​Trong quý III năm 2020, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện theo chiều hướng tích cực để từng bước cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. ...
 
​Trong quý III năm 2020, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện theo chiều hướng tích cực để từng bước cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. ...
 
​Thực hiện Công văn số 7616/VPCP-KSTT ngày 12/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai một số công việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sau khi ...
 
Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp xác định là một trong những nhiệm vụ hàng đầu và phải thực hiện thường xuyên, liên tục. UBND tỉnh ...
 
Nhằm thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, Ngày 28/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Kết nối các hệ thống liên quan triển khai thanh toán trục tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đaiTuyên truyền CCHCKết nối các hệ thống liên quan triển khai thanh toán trục tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai/PublishingImages/2020/Thang%2011_12-2020/dicvucongimg.png

Nhằm đảm bảo mọi hoạt động thông suốt, thống nhất về mặt dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho cán bộ, công chức cũng như tổ chức cá nhân thực hiện thủ tục này trên địa bàn tỉnh thông qua việc kết nối, chia sẻ dữ liệu các hệ thống phần mềm liên quan. Ngày 23/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 2924/UBND-HCC yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

24/11/2020 10:00 SANoĐã ban hành

(Ảnh: Minh họa)

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì về mặt kỹ thuật, kết nối hệ thống Một cửa điện tử với Hệ thống quản lý đất đai VNPT-iLis (triển khai thí điểm tại huyện Tân Châu) và Hệ thống Thuế của Tổng Cục thuế. Hoàn thành trước ngày 30/11/2020.

Cục Thuế tỉnh có Văn bản báo cáo Tổng Cục thuế, cử nhân sự phối hợp các đơn vị liên quan triển khai việc kết nối, chia sẻ dữ liệu Hệ thống quản lý đất đai VNPT-iLis với Hệ thống Thuế do Tổng Cục thuế quản lý.

VNPT Tây Ninh tập trung nhân sự triển khai đầy đủ các vấn đề liên quan đảm bảo việc kết nối thông suốt các Hệ thống. Hoàn thành các công việc liên quan và triển khai tại huyện Tân Châu trước ngày 30/11/2020.

Sở Tài Nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện khi các Hệ thống đã kết nối thông suốt. Chủ trì báo cáo kết quả triển khai việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục về đất đai về UBND tỉnh trước ngày 03/12/2020 (thời điểm dự kiến Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng Cục thuế hướng dẫn điểm tại Tây Ninh).

Minh Vy

Công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinCông bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 18/11/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2837/QĐ-UBND công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh bao gồm: Cấp tỉnh là 60 thủ tục hành chính; Cấp huyện 34 thủ tục hành chính và cấp xã 05 thủ tục hành chính.

20/11/2020 1:00 CHNoĐã ban hành

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và cập nhật quy trình điện tử TTHC lên hệ thống một cửa tập trung và Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã công bố, chủ trì hướng dẫn và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có) và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố tại Quyết định này.

Giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh.

 

Minh Vy

Công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tư pháp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinCông bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tư pháp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 18/11/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2836/QĐ-UBND công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tư pháp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, bao gồm: Cấp tỉnh là 54 thủ tục hành chính (TTHC); Cấp huyện 28 thủ tục hành chính và Cấp xã 43 thủ tục hành chính.

20/11/2020 1:00 CHNoĐã ban hành

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và cập nhật quy trình điện tử TTHC lên hệ thống một cửa tập trung và Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã công bố, chủ trì hướng dẫn và phối hợp với Sở Tư pháp cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống một cửa điện tử tập trung. Đồng thời tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có) và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố tại Quyết định này.

Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

 

Minh Vy

Công bố quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinCông bố quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 20/11/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2845/QĐ-UBND công bố quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh bao gồm: Cấp tỉnh là 124 thủ tục hành chính; Cấp huyện 16 thủ tục hành chính và cấp xã 01 thủ tục hành chính.

20/11/2020 1:00 CHNoĐã ban hành

UBND tỉnh giao Sở Công Thương, UBND cấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm giải quyết các TTHC cho cá nhân, tổ chức đúng với quy trình điện tử đã công bố tại Quyết định này. Chủ trì phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung các quy trình nêu trên khi có thay đổi theo quy định pháp luật hiện hành. 

Giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 

Minh Vy

Công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinCông bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 17/11/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2820/QĐ-UBND công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh bao gồm: Cấp tỉnh là 31 thủ tục hành chính (TTHC); Cấp huyện 05 thủ tục hành chính và Cấp xã 19 thủ tục hành chính.

18/11/2020 3:00 CHNoĐã ban hành

UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ (ở mục Quyết định công bố) để tải toàn bộ nội dung các TTHC. Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc cập nhật, xây dựng hoàn chỉnh quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.tayninh.gov.vn và quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống một cửa tập trung tại địa chỉ http://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố, công khai. Chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời, tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

 

Minh Vy

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCCông bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 12/11/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2780/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh bao gồm: Cấp tỉnh là 42 thủ tục hành chính (TTHC); Cấp huyện 08 thủ tục hành chính.

13/11/2020 8:00 SANoĐã ban hành

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng có trách nhiệm truy cập vào địa chỉ: http://tthc.tayninh.gov.vn và địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn (ở mục Quyết định công bố) để tải toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính. Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn và quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ https://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được công bố, công khai. Chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Xây dựng cập nhật quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời, tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính theo quy định.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

 

Minh Vy

Công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ, bãi bỏ hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCCông bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ, bãi bỏ hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 12/11/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2781/QĐ-UBND Công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ, bãi bỏ hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh, với  46 TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và 04 TTHC hủy bỏ, bãi bỏ.

13/11/2020 8:00 SANoĐã ban hành

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ (ở mục Quyết định công bố) để tải toàn bộ nội dung các TTHC. Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc cập nhật, xây dựng hoàn chỉnh quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.tayninh.gov.vn và quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống một cửa tập trung tại địa chỉ http://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố, công khai. Chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Giao thông vận tải cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời, tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Minh Vy

Công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh Tuyên truyền CCHCTinCông bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 9/11/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2747/QĐ-UBND Công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh bao gồm: Cấp tỉnh là 06 thủ tục hành chính (TTHC); Cấp huyện 14 thủ tục hành chính.

10/11/2020 9:00 CHNoĐã ban hành

UBND tỉnh giao Sở Tài chính có trách nhiệm truy cập vào địa chỉ: http://tthc.tayninh.gov.vn và địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn (ở mục Quyết định công bố) để tải toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính. Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn và quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ https://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được công bố, công khai. Chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Tài chính cập nhật quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời, tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính theo quy định.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các TTHC được công bố tại Quyết định này sẽ thay thế các TTHC được công bố tại Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Minh Vy

Công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCCông bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 4/11/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2703/QĐ-UBND Công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh bao gồm: Cấp tỉnh là 07 thủ tục hành chính (TTHC); Cấp huyện 21 thủ tục hành chính, Cấp xã 05 TTHC.

06/11/2020 3:00 CHNoĐã ban hành

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm truy cập vào địa chỉ: http://tthc.tayninh.gov.vn và địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn (ở mục Quyết định công bố) để tải toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính. Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn và quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ https://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được công bố, công khai. Chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cập nhật quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời, tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính theo quy định.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Minh Vy

Công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinCông bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 3/11/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2691/QĐ-UBND Công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh bao gồm: Cấp tỉnh là 79 TTHC; Cấp huyện 37 TTHC; Cấp xã 07 TTHC.

06/11/2020 3:00 CHNoĐã ban hành

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và cập nhật quy trình điện tử TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung và Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã công bố, chủ trì hướng dẫn và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2548/UBND ngày 25/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 

Minh Vy

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ, bãi bỏ hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCTinCông bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ, bãi bỏ hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 4/11/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2704/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ, bãi bỏ hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh bao gồm: Cấp tỉnh là 110 thủ tục hành chính (TTHC); Cấp huyện 45 thủ tục hành chính, Cấp xã 45 TTHC.

06/11/2020 3:00 CHNoĐã ban hành

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp có trách nhiệm truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ (ở mục Quyết định công bố) để tải toàn bộ nội dung các TTHC. Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc cập nhật, xây dựng hoàn chỉnh quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.tayninh.gov.vn và quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống một cửa tập trung tại địa chỉ http://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố, công khai. Chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Tư pháp cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời, tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1687/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh.

 

Minh Vy

Công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây NinhTuyên truyền CCHCCông bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 22/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2597/QĐ-UBND công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh bao gồm: Cấp tỉnh là 57 thủ tục hành chính (TTHC); Cấp huyện 13 thủ tục hành chính, Cấp xã 01 TTHC.

27/10/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm truy cập vào địa chỉ: http://tthc.tayninh.gov.vn và địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn (ở mục Quyết định công bố) để tải toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính. Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn và quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ https://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được công bố, công khai. Chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cập nhật quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời, tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính theo quy định.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Minh Vy

Khắc phục các hạn chế sau kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chínhTuyên truyền CCHCKhắc phục các hạn chế sau kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 23/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2608/UBND-HCC yêu cầu sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khắc phục các hạn chế sau kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, với các nội dung chính như sau:

27/10/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

Rà soát, thực hiện đúng tiến độ và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC và kiểm soát TTHC năm 2020.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật về CCHC, những kết quả CCHC của địa phương tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp để giúp họ nâng cao nhận thức, tin tưởng và đưa ra những đánh giá, ghi nhận chính xác về những nỗ lực của chính quyền địa phương trong công tác CCHC; chú trọng tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo và dịch vụ bưu chính công ích.

Rà soát, kéo giảm tối đa tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn trong giải quyết TTHC, thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn, tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong nhân dân; cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận Một cửa các cấp theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra công vụ, nhất là thanh, kiểm tra việc chấp hành thời gian làm việc tại Bộ phận Một cửa, việc chậm trễ trong giải quyết TTHC, về tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, kịp thời xác minh, làm rõ những vụ việc người dân bức xúc phản ánh để có biện pháp xử lý thỏa đáng và phản hồi kết quả cho người dân.

Thực hiện có hiệu quả các phần mềm công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị, như: Hệ thống Văn phòng điện tử (eGov) để gửi liên thông văn bản trên hệ thống, hạn chế tối đa gửi văn bản giấy; sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Riêng Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện phần mềm Một cửa điện tử tại UBND cấp xã thuộc quyền quản lý.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC, kiểm soát TTHC của tỉnh. Tham mưu việc đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC của tỉnh, của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện theo quy định.

Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn và tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, tổ chức triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cấp chính quyền và đảm bảo hoạt động của Trung tâm hành chính tỉnh. Đôn đốc tham mưu hoàn thành việc công bố, công khai danh mục, quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC, quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC; danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra công vụ, công chức tại cơ quan hành chính chính các cấp đảm bảm theo quy định. Đồng thời, tham mưu việc kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã đối với công tác CCHC. Đánh giá việc triển khai Đề án vị trí việc làm, đảm bảo bố trí đúng đề án đã được phê duyệt; thường xuyên rà soát Đề án để điều chỉnh biên chế và giao chỉ tiêu tinh giản biên chế phù hợp tình hình thực tế, tránh cào bằng; đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc của các sở, ban, ngành, địa phương. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 và đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng dẫn, quy định của Bộ Nội vụ.

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu đẩy mạnh thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là tăng cường xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử và ứng dụng phần mềm trong xử lý công việc chuyên ngành; nâng cấp hệ thống một cửa điện tử đảm bảo hoạt động ổn định, liên thông đến cấp huyện và xã, tích hợp được các phần mềm chuyên ngành khác để giải quyết TTHC nhanh chóng, chất lượng. Hoàn chỉnh điều kiện kỹ thuật đảm bảo việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Hướng dẫn các đơn vị khai thác có hiệu quả các hệ thống thông tin đã triển khai: Văn phòng điện tử, cổng thông tin điện tử, chữ ký số, hệ thống một cửa điện tử, cổng dịch vụ công của tỉnh. Phối hợp với các đơn vị kiểm tra, khắc phục kịp thời các lỗi trên phần mềm một cửa điện tử. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh thường xuyên cập nhật đầy đủ các quy trình điện tử cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa tập trung của tỉnh.

Giao Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị, đảm bảo từng bước hiện đại hóa và đồng bộ nhằm phát huy tối đa hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục chủ động phối hợp, hướng dẫn các ngành Y tế, ngành Giáo dục và Đào tạo trong thực hiện việc đẩy mạnh xã hội hóa, tính chi phí đối với các dịch vụ công theo Chương trình hành động về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 mà UBND tỉnh đã đề ra.

Giao Sở Tư pháp tăng cường công tác kiểm tra theo thẩm quyền đối với các văn bản QPPL của HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Rà soát và hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách thể chế được giao phục vụ tốt việc xác định chỉ số CCHC của tỉnh trong năm 2020.

Ngoài ra, đề nghị Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh dành chuyên trang, chuyên mục và nhiều thời lượng để thông tin, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp về cách thức tiếp nhận, tra cứu, phản ánh kiến nghị về TTHC của người dân và doanh nghiệp qua mạng xã hội Zalo, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia,...

Minh Vy

Công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của ngành Công Thương tỉnh Tây NinhKế hoạch CCHC; Cải cách TTHCCông bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 2133/QĐ-UBND, công bố kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh.

23/10/2020 9:00 CHNoĐã ban hành

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và cập nhật quy trình điện tử TTHC lên hệ thống một cửa tập trung và Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã công bố, chủ trì hướng dẫn và phối hợp với Sở Công Thương cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống một cửa điện tử tập trung. Đồng thời tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Sở Công Thương, UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có) và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố tại Quyết định này.

Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thành Chung

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh Cải cách TTHC; Kế hoạch CCHCCông bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, bao gồm: cấp tỉnh là 79 TTHC; Cấp huyện 37 TTHC và Cấp xã 07 TTHC. 

23/10/2020 9:00 CHNoĐã ban hành

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ (ở mục Quyết định công bố) để tải toàn bộ nội dung các TTHC. Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc cập nhật, xây dựng hoàn chỉnh quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.tayninh.gov.vn và quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống một cửa tập trung tại địa chỉ http://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố, công khai. Chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời, tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các TTHC lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 

Thành Chung

Quý III năm 2020: Công tác kiểm soát TTHC được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ Kế hoạch đề raCải cách TTHC; Kế hoạch CCHCQuý III năm 2020: Công tác kiểm soát TTHC được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ Kế hoạch đề ra/PublishingImages/2020/Thang%2011_12-2020/duthaobcq3.png

Trong quý III năm 2020, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện theo chiều hướng tích cực để từng bước cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh cùng với việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh đã góp phần làm thay đổi mối quan hệ giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp theo hướng hành chính phục vụ, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại cơ quan hành chính, giảm được tình trạng công dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, phải gặp nhiều cơ quan, nhiều cấp hành chính để giải quyết công việc.

23/10/2020 9:00 CHNoĐã ban hành

(Ảnh: Tập huấn triển khai công tác kiểm soát TTHC tại huyện Tân Châu)

 

Trong quý, tỉnh đã triển khai việc đánh giá hiệu quả làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã theo đúng Nghị định số 61/2018/NĐ-NĐ ngày 23/4/2018 của Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2020, thông qua việc đánh giá, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo cơ quan hành chính các cấp tiếp tục cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một của các cấp nhằm tạo điều kiện tốt nhất để phục vụ người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch.

Hiện nay hệ thống văn phòng điện tử đã được nâng cấp đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hệ thống hành chính nhà nước. Đồng thời, được triển khai cho 100% cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, 100% UBND cấp huyện và 100% UBND cấp xã. Đến nay, các văn bản điện tử được trao đổi và xử lý trên môi trường mạng được liên thông từ cấp tỉnh đến cấp huyện thực hiện nhanh chóng, thông tin chỉ đạo kịp thời, chính xác, nâng cao hiệu quả công tác quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đạt tỉ lệ 100% văn bản liên thông trên hệ thống văn phòng điện tử. Đồng thời hệ thống Văn phòng điện tử cũng đã được kết nối trên Trục liên thông Văn bản Quốc gia (VBQG).

Trong quý, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 08 quyết định công bố danh mục, quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC của các Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tư pháp, Ngoại vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các TTHC sau khi công bố đều được nhập dữ liệu và công khai đầy đủ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của tỉnh; niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Tính đến nay, toàn tỉnh có 1.904 TTHC, trong đó: cấp tỉnh là 1.502 TTHC, cấp huyện là 260 TTHC, cấp xã là 142 TTHC.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kênh "Hỏi đáp trực tuyến" tại địa chỉ https://hoidap.tayninh.gov.vn và Cổng hành chính công trên ứng dụng Zalo đã trở nên quen thuộc cho mọi đối tượng, cá nhân, tổ chức khi gặp các vấn đề khó khăn, vướng mắc về chính sách, quy định hành chính, TTHC…trong tất cả các lĩnh vực. Nhiều vấn đề, các quy định, chính sách, TTHC cũng được các cá nhân, tổ chức hỏi và được các cơ quan có thẩm quyền trả lời trực tiếp công khai, đầy đủ chất lượng tại đây.

Hệ thống một cửa điện tử tập trung tỉnh đã cập nhật đầy đủ thủ tục hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã (1.904 TTHC) và cập nhật trình tự thực hiện giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh tại địa chỉ http://motcua.tayninh.gov.vn. Đây là hệ thống phục vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào quá trình giải quyết TTHC. Đồng thời, đối với việc tích hợp, chia sẽ dữ liệu TTHC và một cửa điện tử tập trung tại địa phương. Bộ phận quản trị một cửa điện tử cập nhật các quy trình trên một cửa thì hệ thống tự động tích hợp lên cổng dịch vụ công tỉnh nhằm công khai toàn bộ quy trình giải quyết, các hình thức tiếp nhận, trả kết quả TTHC của địa phương. Các thống kê, báo cáo việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh được cập nhật liên tục lên Hệ thống dịch vụ công tỉnh.

Đối với Cổng dịch vụ công tỉnh Tây Ninh theo địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn. Các tổ chức, cá nhân có thể tìm kiếm thông tin về thủ tục hành chính cần thực hiện, tra cứu tình trạng giải quyết thủ thục hành chính từng đơn vị trên địa bàn tỉnh, tra cứu trạng thái giải quyết thủ tục hành chính và nộp hồ sơ dịch vụ công mức độ 3,4. Hiện nay, Cổng thông tin điện tử của tỉnh cung cấp 100% TTHC đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 (1.904 thủ tục), trong đó, có 442 TTHC đạt mức độ 3 và 193 TTHC đạt mức độ 4 được triển khai, ứng dụng trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ được tích hợp lên hệ thống văn phòng điện tử và được triển khai cho 100% Sở, ban, ngành, 100% UBND cấp huyện và 100% UBND cấp xã để giao dịch điện tử. Đến nay, UBND tỉnh phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp hơn 2.000 chứng thư số cho đơn vị, cá nhân để thực hiện các giao dịch điện tử theo Nghị định 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Hiện nay, Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp tục được quan tâm và hoạt động rất hiệu quả, tất cả các TTHC đưa vào Trung tâm đều được xây dựng quy trình điện tử trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh, 100% hồ sơ, TTHC được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả, tỉnh đã triển khai qua dịch vụ bưu chính công ích trong việc nhận hồ sơ, trả kết quả, thu hộ phí, lệ phí, nộp thuế…nhằm kịp thời trả kết quả đến tay cá nhân, tổ chức, Doanh nghiệp một cách nhanh chóng trong thời gian sớm nhất, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hẹn còn rất ít. Các tổ chức, công dân khi đến giao dịch tại Trung tâm được đón tiếp và hướng dẫn chu đáo, tận tình, lịch sự và tạo được môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, đây được coi như bước đột phá trong CCHC của tỉnh, tạo điều kiện tốt nhất để phục vụ người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch. Đồng thời, đã hoàn thành việc thành lập và kiện toàn Bộ phận Một cửa tại 09/09 UBND cấp huyện và 94/94 UBND cấp xã theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.


(Ảnh: Người dân liên hệ nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)

 

Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện cải cách TTHC luôn được tỉnh chú trọng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã sử dụng mạng xã hội Zalo để tiếp nhận cho 53 TTHC (cấp tỉnh: 50, cấp huyện 01, cấp xã 02). Với cách thực hiện này, người dân chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh có kết nối mạng, truy cập vào Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo. Chọn chức năng quan tâm, tìm đến loại TTHC mà mình cần thực hiện. Dùng chức năng chụp ảnh chụp lại các thành phần hồ sơ bản chính của mình gửi đến cơ quan giải quyết TTHC. Khi có kết quả, hệ thống sẽ tự động nhắn tin trên mạng xã hội Zalo để cá nhân/tổ chức đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích cho người nhận theo địa chỉ đã khai báo trước đó. Người dân không phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước để nộp hồ sơ như trước đây nữa. Ngoài chức năng trên, thông qua Cổng Hành chính công tỉnh trên ứng dụng Zalo, người dân có thể tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ và gửi phản ánh, kiến nghị qua ứng dụng Zalo. Đây cũng là một kênh thông tin quan trọng góp phần vào công tác CCHC của tỉnh. Đồng thời, cơ chế một cửa, một cửa liên thông được đẩy mạnh thực hiện, gắn kết chặt chẽ về quy trình, thủ tục hành chính, phân chia thời gian cụ thể, chi tiết của các cá nhân, đơn vị tham gia vào quá trình xử lý các hồ sơ liên thông.

Ngoài ra, tỉnh đã ban hành Đề án Xây dựng Chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu của đề án, phấn đấu đến năm 2025, đưa Tây Ninh vào nhóm 15 tỉnh nhóm đầu về sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông (ICT Index) hoặc có điểm số trung bình tối thiểu là 0,500 vào năm 2025 (năm 2019 đạt 0,4582 điểm, xếp hạng thứ 25); hoàn thiện khung kiến trúc CQĐT tỉnh 2.0.

Trần Thị Bé Nhi

Kết quả đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Cải cách TTHC; Tuyên truyền CCHCKết quả đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh /PublishingImages/2020/Thang%2011_12-2020/danhgiacchcq3.png

Trong quý III năm 2020, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện theo chiều hướng tích cực để từng bước cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh cùng với việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh đã góp phần làm thay đổi mối quan hệ giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp theo hướng hành chính phục vụ, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại cơ quan hành chính, giảm được tình trạng công dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, phải gặp nhiều cơ quan, nhiều cấp hành chính để giải quyết công việc.

23/10/2020 9:00 CHNoĐã ban hành

(Ảnh: Tập huấn việc đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế Một cửa Một cửa liên thông tại huyện Gò Dầu)

 

Theo quy định tại Chương V Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Chương III Thông tư số 01/2018/TT-VPCP và Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 4/4/2019 của UBND tỉnh về tổ chức đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Việc đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được đánh giá thông qua 09 Chỉ số và đây là một trong những nội dung quan trọng để xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

 

(Ảnh: Người dân liên hệ nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh)

 

Việc chấm điểm, đánh giá từng cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh được tính theo các chỉ số 1, 2, 3, 4, 7. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương thì tính theo tất cả 09 Chỉ số trên, cụ thể: Tại cấp tỉnh (Trung tâm Hành chính công) việc đánh giá giải quyết TTHC được thực hiện trên hệ thống máy tính bảng khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC của công chức tại các quầy của Trung tâm. Tại cấp huyện và cấp xã thực hiện đánh giá thông qua phiếu khảo sát trực tiếp cá nhân, tổ chức đến làm TTHC. Kết quả đánh giá được công khai tại cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC. Đồng thời, kết quả đánh giá này được xem là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Về kết quả đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý III năm 2020 đối với Trung tâm Hành chính công tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã cho thấy: Có 14/17 cơ quan cấp tỉnh được đánh giá đạt loại tốt và có 03 cơ quan được đánh giá đạt loại khá, gồm: Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường. Đối với cấp huyện có 5/8 cơ quan được đánh giá đạt loại tốt và có 03 cơ quan được đánh giá đạt loại khá, gồm: Huyện Gò Dầu, huyện Dương Minh Châu và huyện Châu Thành. Riêng đối với UBND thị xã Trảng Bàng và UBND cấp xã thuộc thị xã Trảng Bàng đề nghị đánh giá xếp loại yếu (Do không gửi Báo cáo theo quy định). Đối với cấp xã có 81/84 cơ quan được đánh giá đạt loại tốt và có 03 cơ quan được đánh giá đạt loại khá (UBND xã Chà Là thuộc huyện Dương Minh Châu, UBND các xã: Thanh Điền, Thành Long thuộc huyện Châu Thành).

Đối với đánh giá CBCCVC đang tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã cho thấy trong quý III năm 2020 cho thấy cơ bản hoàn thành 100% nhiệm vụ theo các tiêu chí đánh giá quy định và được biết kết quả đánh giá này được xem là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật CBCCVC trong thời gian tới.

Ngoài ra, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh quý III năm 2020 còn những khó khăn, vướng mắc, như: Công tác tuyên truyền về công tác đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa một cửa liên thông mặc dù đã triển khai thực hiện nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả cao như kỳ vọng của chính quyền các cấp; có nơi vẫn còn xem nhẹ công tác này, chưa triển khai đồng bộ và đi vào đánh giá thực chất. Việc đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là nội dung mới được quy định tại Chương V của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Chương III của Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, trong đó quy định nhiều chỉ số rất khó khăn trong quá trình thống kê số liệu báo cáo, tính điểm các chỉ số, nhất là các chỉ số 2, 3, 4 và 7...

Trần Thị Bé Nhi

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh                               Tuyên truyền CCHCTinTiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh                               /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Thực hiện Công văn số 7616/VPCP-KSTT ngày 12/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai một số công việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sau khi xem xét Báo cáo số 7192/BC-VP ngày 29/9/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về kết quả tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2020 và căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC và kiểm soát TTHC 3 tháng cuối năm 2020. Ngày 19/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2532/UBND-HCC yêu cầu sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh, với các nội dung chính như sau

21/10/2020 9:00 CHNoĐã ban hành

Yêu cầu 100% CBCCVC và người lao động thuộc quyền quản lý tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong việc rà soát, đánh giá TTHC và trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC của ngành, lĩnh vực, cơ quan được giao tại Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh về việc rà soát quy định, TTHC năm 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 7616/VPCP-KSTT.

Trên cơ sở các Quyết định công bố danh mục TTHC, quy trình nội bộ, quy trình điện tử của Chủ tịch UBND tỉnh và các Quyết định công bố của các Bộ ngành Trung ương trong việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc bãi bỏ đối với ngành, lĩnh vực. Các sở, ban ngành tỉnh khẩn trương hoàn thành việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC, quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC đối với các TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc bãi bỏ (nếu có) theo quy định của pháp luật. Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và cập nhật quy trình điện tử TTHC lên Hệ thống Một cửa điện tử tập trung và Cổng Dịch vụ công của tỉnh (xóa tất cả dữ liệu TTHC bị trùng lắp, dư thừa trên cả 02 hệ thống nêu trên). Hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/11/2020.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng, tiến độ, thời gian, nội dung xây dựng và cập nhật quy trình điện tử TTHC lên Hệ thống Một cửa điện tử tập trung và Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại 03 cấp chính quyền (Tỉnh, huyện, xã) đối với ngành, lĩnh vực do mình phụ trách trong trường hợp cập nhật bị sai, chưa đầy đủ, thiếu thông tin nếu bị Bộ Nội vụ trừ điểm khi xác định chỉ số CCHC đối với tỉnh Tây Ninh.

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh đối với toàn bộ việc sử dụng các Hệ thống Một cửa điện tử tập trung và Cổng Dịch vụ công của tỉnh đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại cấp huyện, cấp xã do các sở, ban, ngành tỉnh xây dựng và cập nhật khi thực hiện mà không phát hiện sai, thiếu, dư hoặc phát hiện sai, thiếu, dư nhưng không kiến nghị cơ quan cấp trên xóa các dữ liệu TTHC bị trùng lắp, dư thừa hoặc bổ sung đối với TTHC bị thiếu nếu bị Bộ Nội vụ trừ điểm khi xác định chỉ số CCHC đối với tỉnh Tây Ninh.

Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, CBCCVC thuộc quyền quản lý đảm bảo việc thực hiện, tiếp nhận giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo đúng quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành. Không để xảy ra các hành vi bị nghiêm cấm trong giải quyết TTHC theo Điều 6 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC. Đặc biệt, là nội dung nghiêm cấm việc từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện hoặc tự ý yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định; hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, gây khó khăn cho đối tượng thực hiện TTHC; lợi dụng các quy định, các vướng mắc về TTHC để trục lợi…

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng dưới nhiều hình thức về cách thức, quy trình, số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về giải quyết TTHC được quy định tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đặc biệt, là việc gửi phản ánh, kiến nghị qua Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên ứng dụng Zalo đến người dân, doanh nghiệp biết để thực hiện phản ánh, kiến nghị theo quy định.

Chú trọng tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn, thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra hồ sơ trễ hẹn, tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong Nhân dân.

Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành về CCHC và kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC của từng ngành, địa phương.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục tên TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 4 tại 03 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh và hoàn thành trong tháng 10/2020.

Tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã. Thường xuyên tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của đội ngũ CBCCVC các cơ quan tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ công tác của UBND tỉnh trong đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao (Có nội dung liên quan đến công tác CCHC và kiểm soát TTHC).

Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch CCHC và kiểm soát TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 tại Quyết định số 2602/QĐ-UBND ngày 02/12/2019.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện việc thu, phát phiếu điều tra xã hội học do Bưu điện tỉnh thực hiện trong việc khảo sát, đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu của Bộ Nội vụ trong năm 2020.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thẩm định, xác định công bố Chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện trong năm 2020. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của tỉnh Tây Ninh đảm bảo theo yêu cầu của Bộ Nội vụ và các Bộ ngành Trung ương quy định.

Giao Sở Nội vụ tập trung tham mưu đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, trong đó, công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức phải đúng với năng lực, tiêu chuẩn của vị trí việc làm đã được phê duyệt. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ CBCCVC; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển CBCCVC tại cơ quan hành chính các cấp.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Tiếp tục tăng cường xây dựng, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm quản lý thống nhất, đồng bộ và  kết nối thông suốt giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, giải pháp kết nối, liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia; ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát trong gửi, nhận văn bản điện tử để bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Có giải pháp tham mưu UBND tỉnh xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc mà các cơ quan, địa phương nêu ra trong quá trình tập huấn công tác CCHC và kiểm soát TTHC mà Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã tổng hợp tại Báo cáo số 7192/BC-VP ngày 29/9/2020.

Căn cứ quy trình nội bộ giải quyết TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh công bố cho các sở, ban, ngành tỉnh, chủ trì hướng dẫn và phối hợp với sở, ban, ngành tỉnh cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên Hệ thống một cửa điện tử tập trung. Đồng thời, tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về hạ tầng kỹ thuật CNTT trong việc triển khai nâng 100% TTHC tại 03 cấp chính quyền tỉnh lên thực hiện dịch vụ công mức độ 4 đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc triển khai, thực hiện.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu hoàn thành việc cập nhật, xây dựng hoàn chỉnh quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành tại 03 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.tayninh.gov.vn và quy trình điện tử giải quyết TTHC lên Hệ thống một cửa tập trung tại địa chỉ http://motcua.tayninh.gov.vn. Hoàn thành chậm nhất là trước ngày 10/11/2020.

Minh Vy

Giai đoạn 2021- 2025, cải cách hành chính sẽ gắn với cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tưTổng kết 10 năm CCHCTinGiai đoạn 2021- 2025, cải cách hành chính sẽ gắn với cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư/PublishingImages/2020/9_10-2020/3_cchcgiaidoan2021-2025.jpg

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp xác định là một trong những nhiệm vụ hàng đầu và phải thực hiện thường xuyên, liên tục. UBND tỉnh luôn chú trọng chỉ đạo và lấy hiệu quả công tác CCHC là thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp. Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC được tổ chức thường xuyên với nhiều nội dung đa dạng, phong phú đã góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBCCVC và Nhân dân trong việc chung tay thực hiện CCHC.

01/10/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

Những kết quả nổi bật

Một trong những điểm nổi bật của công tác CCHC thời gian qua là Trung tâm Hành chính công tỉnh đi vào hoạt động vào ngày 15/3/2018, đến nay đã đạt nhiều kết quả phấn khởi. Trung tâm đã công bố quy trình nội bộ chi tiết của toàn bộ 1.904 thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh (trong đó, cấp tỉnh là 1.502 TTHC, cấp huyện là 260 TTHC, cấp xã là 142 TTHC). Tất cả các quy trình này đều được số hóa trên phần mềm Hệ thống 1 cửa điện tử 3 cấp - điều mà trước đây chưa được thực hiện làm triệt để.


Hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh

Việc đưa vào vận hành Trung tâm Hành chính công tỉnh đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn của toàn tỉnh năm 2018 từ 7,80% xuống còn 5,21% năm 2019. Riêng tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, nếu tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn của năm 2018 là 5,05%  thì đến năm 2019 xuống còn 1,61%, hướng đến xây dựng một nền hành chính tập trung, thống nhất, thông suốt, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả…


Trung tâm Giám sát điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh khai trương từ tháng 7/2020

Ngoài ra, tỉnh đã thực hiện thí điểm sau đó đưa vào triển khai chính thức nhiều mô hình mới như: Thí điểm thành lập Trung tâm Giám sát điều hành kinh tế, xã hội tập trung của tỉnh; Thí điểm chuyển giao toàn bộ nhóm TTHC liên quan về đất đai đang thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố Tây Ninh về thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; là tỉnh đầu tiên trên cả nước triển khai việc nộp hồ sơ TTHC qua mạng xã hội Zalo; triển khai việc thu hộ phí, lệ phí thông qua hệ thống Bưu điện; thu thuế trực tiếp tại Trung tâm HCC… Đây là những giải pháp sáng tạo, được người dân, doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt, hiện nay môi trường kinh doanh của tỉnh đã khởi sắc rõ nét (chỉ số PCI xếp hạng 15/63 tỉnh, thành năm 2019).

Các cơ quan đã rà soát, kiến nghị bãi bỏ những TTHC, những quy định gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện công việc của mình nhất là lĩnh vực xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng thực…bãi bỏ một số loại giấy tờ không có trong quy định của pháp luật (như giấy xác nhận tình trạng độc thân trong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rút ngắn thời gian giải quyết của nhiều TTHC, nhất là trong lĩnh vực cấp giấy phép đăng ký kinh doanh…). Tất cả TTHC đều được số hóa, xây dựng quy trình điện tử trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh. 100% hồ sơ, TTHC được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả tại Bộ phận Một cửa ở cả 03 cấp chính quyền. Không còn tình trạng tiếp nhận hồ sơ giấy hoặc thủ công như trước đây.

Từ năm 2019, tỉnh đã phối hợp với Bưu điện triển khai mạnh mẽ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích với 1.108 TTHC (trong đó cấp tỉnh 924 TTHC, cấp huyện 136 TTHC, cấp xã 48 TTHC) tăng so với năm 2018 là 1010.

Với kinh nghiệm và quyết tâm chính trị của Lãnh đạo tỉnh, với các điều kiện về hạ tầng mạng đã được trang bị, trong năm 2020 với sự hỗ trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông thông qua thỏa thuận hợp tác, tỉnh đặt mục tiêu sẽ nâng 100% TTHC đủ điều kiện lên thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đây là một mục tiêu rất cao, cần sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp của nhân dân mới thực hiện được.

Công tác tiếp nhận xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính được thực hiện nghiêm túc và ngày càng chặt chẽ hơn. Tỉnh đã triển khai thêm nhiều kênh giao tiếp giữa chính quyền và Nhân dân như Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh trên ứng dụng Zalo, kênh "Hỏi đáp trực tuyến", số điện thoại đường dây nóng, Tổng đài 1022, đặc biệt là qua Trung tâm điều hành kinh tế xã hội… nên số lượng phản ánh kiến nghị của người dân cũng tăng lên nhiều so với trước đây. Nhiều vấn đề cụ thể, các quy định, chính sách, TTHC cũng được các cá nhân, tổ chức hỏi và được các cơ quan có thẩm quyền trả lời trực tiếp công khai, đầy đủ chất lượng tại đây. Đây cũng là các kênh thông tin quan trọng góp phần vào công tác cải cách TTHC của tỉnh.

Qua đó cho thấy, công tác CCHC của tỉnh thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều mục tiêu tỉnh đề ra trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X về CCHC giai đoạn 2016-2020 đạt và vượt mục tiêu đề ra. Đây là những kết quả rất khả quan làm tiền đề cho tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tạo bước đột phá trong triển khai xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số trong giai đoạn tiếp theo.

Hiệu quả từ việc thực hiện cải cách hành chính đối với sự phát triển của tỉnh

CCHC cùng với hạ tầng giao thông và phát triển nguồn nhân lực là 3 khâu đột phá quan trọng mà Đại hội X của Đảng bộ tỉnh đã xác định và triển khai thực hiện quyết liệt trong suốt nhiệm kỳ. Chính 3 khâu đột phá này, cùng với sự quyết tâm của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp và sự ủng hộ, đồng thuận của Nhân dân đã tạo ra nhiều kết quả nổi bật của đời sống và kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Thông qua nỗ lực CCHC, Nhân dân đã nâng mức đánh giá đối với chính quyền của tỉnh lên một mức cao hơn. Thể hiện qua Chỉ số SIPAS (đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước), trong nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh đặt ra chỉ tiêu là trên 80% và đã đạt mức 83,45% (theo khảo sát được tổ chức đánh giá công bố năm 2019). Điều này cho thấy sự quyết tâm, nỗ lực của cả Hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, đã tăng cường niềm tin của Nhân dân với chính quyền, nâng cao uy tín lãnh đạo của Đảng bộ và Chính quyền tỉnh.

Mặc dù năm 2020, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh tăng trưởng chậm lại song mức tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 2016 – 2020 vẫn đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước, đạt 7,2%. Quy mô nền kinh tế tăng lên gấp 1,68 lần so với giai đoạn trước. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.135 USD, cao gấp 1,51 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm 76,9% trong GRDP. Thu ngân sách có mức tăng trưởng hàng năm khá cao, bền vững hơn. Tốc độ thu ngân sách hàng năm tăng bình quân 9,9%/năm, tổng thu ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 tăng gần 2 lần so với giai đoạn 2010 - 2015. Năm 2020 mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, thu ngân sách cơ bản đạt dự toán, tiệm cận 10.000 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo kéo giảm còn dưới 1%, không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương.

Với nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, Tây Ninh luôn được Trung ương đánh giá là một trong những tỉnh đi đầu về công tác cải cách thủ tục hành chính. Tác động của cải cách thủ tục hành chính đã làm cho môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh thuận lợi hơn, được các nhà đầu tư đánh giá qua chỉ số PCI được xếp hạng nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu (năm 2018 xếp thứ 14/63, năm 2019 xếp thứ 15/63). Đây cũng là giai đoạn mà nhiều dự án đầu tư lớn thực hiện nhanh như Nhà máy Tanifood, Trang trại bò sữa trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh, Hệ thống cáp treo Núi Bà Đen, Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1,2,3… Đến 2020, toàn tỉnh có 552 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký 77.943,06 tỷ đồng và 350 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 7,77 tỷ USD.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh, bước đầu cũng tạo ra phương thức quản lý xã hội, quản lý kinh tế mới mới. Với việc thành lập được Trung tâm giám sát điều hành của tỉnh đã giám sát bằng camera đối với hoạt động khai thác cát để chống "cát tặc", camera giao thông để hỗ trợ công tác xác định tai nạn giao thông, an toàn giao thông, giám sát bộ phận một cửa 3 cấp bằng camera để phòng ngừa nhũng nhiễu, quản lý thời gian làm việc của đội ngũ công chức, viên chức ở bộ phận một cửa…góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Những hạn chế cần khắc phục

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của tỉnh còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số CCHC (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh vẫn còn đứng ở vị trí thấp, chưa có sự đột phá trong thời gian vừa qua. Việc phân cấp, ủy quyền trong cơ quan hành chính các cấp hiện nay còn khá khiêm tốn, chưa có sự đột phá (Hiện nay việc giải quyết TTHC chưa thực hiện được 4 tại chỗ như: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại chỗ ở).

Thái độ và nhận thức của một bộ phận CBCCVC trong việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp đôi lúc còn chưa thể hiện hết tinh thần trách nhiệm được giao. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân, tổ chức đặc biệt là Nhân dân tham gia và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở một số cơ quan vẫn còn thụ động, hạn chế.

Đồng thời, tâm lý của người dân vẫn còn ngại tham gia và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến nên hồ sơ dịch vụ công mức trực tuyến mức độ 3,4 phát sinh không nhiều. Công tác tự kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội về CCHC tại cơ quan các cấp chưa thật sự hiệu quả.

Các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính

Trong giai đoạn 2021- 2025, CCHC vẫn là một trong các lĩnh vực đột phá của tỉnh nhằm nâng cao tính cạnh tranh về môi trường đầu tư, về hiệu quản lý hành chính của cơ quan nhà nước. Cải cách hành chính sẽ được thực hiện một cách toàn diện gắn với cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, có tính cạnh tranh cao; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết TTHC, nhất là TTHC về đất đai trên địa bàn tỉnh.


Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, xây dựng Chính quyền điện tử. Công khai minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhất là trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường. Nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý hành chính của cơ quan nhà nước như:  PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI, ICT; phấn đấu 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công ở mức độ 4; hỗ trợ, tạo điều kiện tổ chức, cá nhân thực hiện nhanh chóng các thủ tục về đất đai, đăng ký kinh doanh, đầu tư. Đến năm 2025, mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh là từ 90% trở lên.

Để thực hiện được mục tiêu trên, tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền CCHC liên quan đến thẩm quyền giải quyết TTHC do tỉnh thực hiện, đưa công tác tuyên truyền đi vào thực chất, tuyên truyền trước hết đội ngũ CBCCVC phải hiểu, sau đó mới tuyên truyền cho dân; tuyên truyền phải gắn với lợi ích cụ thể của đối tượng được tuyên truyền.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung rà soát, đơn giản hóa các TTHC, giảm thành phần hồ sơ không cần thiết, giảm thời gian xử lý và giảm tối đa chi phí thực hiện TTHC, nhất là các loại phí, lệ phí để thúc đẩy thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; hoàn thành việc kiện toàn, nâng cấp mô hình tiếp nhận, giải quyết TTHC tập trung, hiện đại tại Bộ phận Một cửa 3 cấp; thực hiện phương châm 04 tại chỗ (Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại chỗ) đối với một số TTHC. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, trong tổ chức hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Tăng cường các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước (như một cửa điện tử, họp không giấy,..), thực hiện chính quyền số đảm bảo các dịch vụ công tiếp tục được cung cấp trực tuyến trên môi trường mạng mọi lúc, mọi nơi. Có chính sách ưu tiên cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC trực tuyến.

Tiếp đó, tỉnh sẽ kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí biên chế của các cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương mới ban hành. Rà soát, kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện để thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Thực hiện phân cấp hợp lý giữa các ngành, các cấp chính quyền; thực hiện thanh tra, kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ đã phân cấp cho cấp huyện.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tập trung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí công tác, đảm bảo sát thực tế, nội dung bồi dưỡng liên quan trực tiếp tới quá trình thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc, đặc biệt là giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cho tổ chức và cá nhân.

Ngoài ra, tỉnh sẽ đầu tư, nâng cấp, bổ sung cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để tăng cường khả năng xử lý chuyên môn, nghiệp vụ và phục vụ người dân; bổ sung các trang thiết bị chuyên dùng cho các ngành, đặc biệt là các bộ phận liên quan đến giải quyết hồ sơ, thủ tục của người dân và doanh nghiệp. Trang bị Hệ thống đánh giá, khảo sát sự hài lòng của người dân trên hệ thống máy tính bảng tại Bộ phận Một cửa cấp huyện gắn công tác CCHC với công tác thi đua khen thưởng để động viên, khích lệ CBCCVC hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC; đồng thời, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có biểu hiện tiêu cực, trì trệ trong công tác CCHC.

TRƯƠNG VĂN HÙNG

Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nướcTuyên truyền CCHC; Tổng kết 10 năm CCHCThông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Nhằm thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, Ngày 28/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 2339/UBND-HCC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

29/09/2020 8:00 SANoĐã ban hành

Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trước, trong và sau Hội nghị của Chính phủ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP, tập trung nhấn mạnh những nội dung nổi bật về kết quả cải cách hành chính trên từng lĩnh vực cụ thể, những hoạt động, sáng kiến, các mô hình, điển hình tốt, cách làm hay,… trong cải cách hành chính tại địa phương, cơ quan, đơn vị giai đoạn 2011 – 2020.

Tăng cường tuyên truyền các sáng kiến (hơn 15 sáng kiến) đã được Bộ, ngành Trung ương công nhận và đã được triển khai thực hiện và mang lại hiệu ứng tích cực trên địa bàn tỉnh như: (1) Thí điểm đánh giá chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện trên phần mềm xác định chỉ số CCHC điện tử; (2) thành lập Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh; (3) Thực hiện cấp Giấy phép lái xe ngay tại nơi sát hạch sau khi đạt kết quả thi; (4) Triển khai kênh “Hỏi đáp trực tuyến” tại địa chỉ https://hoidap.tayninh.gov.vn để giao tiếp giữa chính quyền và Nhân dân; (5) Triển khai trang bị 100% hệ thống Camera giám sát tại Bộ phận Một cửa các cấp,....

Theo đó, tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng đến người dân, doanh nghiệp về Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; kênh “Hỏi đáp trực tuyến” tại địa chỉ https://hoidap.tayninh.gov.vn và Cổng hành chính công trên ứng dụng Zalo về các vấn đề khó khăn, vướng mắc về chính sách, quy định hành chính, TTHC…trong tất cả các lĩnh vực; về quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018.

Đồng thời, hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp sử dụng các hệ thống thông tin phục vụ truy cập, theo dõi quy trình xử lý hồ sơ tại Bộ phận một cửa các cấp; tuyên truyền về việc ứng dụng các hệ thống thông tin phục vụ giải quyết công việc của công chức, viên chức, trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về việc tổ chức các buổi hỏi đáp trực tuyến qua cổng hành chính công trên mạng xã hội Zalo về các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng, tài nguyên môi trường, về các hội thi có nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Thủy Triều

Quý III năm 2020: Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quảTuyên truyền CCHCTinQuý III năm 2020: Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả/PublishingImages/2020/9_10-2020/cchcquy3.jpg

Trong quý III năm 2020, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tích cực, chủ động thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh ban hành về công tác cải cách hành chính (CCHC) và đạt được một số kết quả khả quan.

22/09/2020 11:00 SANoĐã ban hành

Trong quý, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 16/01/2020 về tuyên truyền CCHC năm 202 sâu, rộng đến các đối tượng cụ thể trên địa bàn.

Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện cung cấp thường xuyên, liên tục tình hình, kết quả công tác CCHC đơn vị mình, của tỉnh để người dân, tổ chức theo dõi, kiến nghị về công tác CCHC của tỉnh (chuyên mục Cải cách hành chính). Đồng thời tuyên truyền, phổ biến các kênh tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị để người dân biết và có phản ánh khi có nhu cầu như địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn, http://doanhnghiep.chinhphu.vn, Cổng Hành chính công Tây Ninh (Zalo); kênh "Hỏi đáp trực tuyến" tại địa chỉ: https://hoidap.tayninh.gov.vn hay số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Hành chính công tỉnh,...

Kết quả công tác cải cách hành chính

Trong quý, UBND tỉnh thẩm định 22 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (6 dự thảo nghị quyết và 16 dự thảo quyết định). HĐND tỉnh đã thông qua 9 nghị quyết và UBND tỉnh ban hành 14 quyết định.

Lũy kế đến ngày 10/9/2020, đã thẩm định 62 văn bản quy phạm pháp luật (2 nghị quyết chính sách, 10 Nghị quyết, 50 Quyết định) và HĐND tỉnh đã thông qua 20 nghị quyết và UBND tỉnh ban hành 43 quyết định.

Trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tất cả các lĩnh vực đều được thường xuyên rà soát, đơn giản hóa TTHC nhằm đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện giao dịch hành chính. Trong quý, UBND tỉnh đã công bố danh mục TTHC của 3 sở ngành (gồm Sở Tư pháp, Công an tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ). Lũy kế từ  đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã công bố danh mục TTHC của 10 sở, ngành.

Các TTHC sau khi công bố đều được nhập dữ liệu và công khai đầy đủ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, niêm yết công khai tại trụ sở của các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC, công khai trên Cổng, trang thông tin điện tử của tỉnh, cơ quan, đơn vị. Tổng số lượng TTHC của toàn tỉnh hiện nay gồm 1.904 thủ tục, trong đó, cấp tỉnh 1.502 thủ tục, cấp huyện 260 thủ tục, cấp xã 142 thủ tục.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện công tác tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đối với cá nhân, tổ chức theo đúng quy định. Trong kỳ báo cáo, UBND đã tiếp nhận 70 phản ánh của người dân, tổ chức qua các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tỉnh. Lũy kế, đến nay đã tiếp nhận được 132 phản ánh của người dân, tổ chức. Trong đó, đã chuyển cho các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, giải quyết theo quy định 37 phản ánh và trả lời trực tuyến 95 phản ánh.

Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Hiện nay, Trung tâm Hành chính công và UBND cấp huyện và 94/94 xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp nhận TTHC theo cơ chế một của tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Riêng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, ngoài việc tiếp nhận và trả kết quả đối với các TTHC của 18 sở, ban, ngành cấp tỉnh, nhóm TTHC căn cước công dân của Công an tỉnh thì Trung tâm còn thí điểm việc tiếp nhận và trả kết quả đối với toàn bộ nhóm TTHC của ngành Tài nguyên và Môi trường từ Bộ phận Một cửa Thành phố Tây Ninh.


Hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh

Đáng chú ý, tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và hầu hết các Bộ phận Một cửa cấp huyện đã thực hiện việc đưa TTHC của ngành công an ra tiếp nhận, trả cho người dân. Đồng thời, ngành Thuế cũng cử công chức Thuế ra Bộ phận Một cửa để tiến hành hướng dẫn, trả kết quả các thủ tục về Thuế cho người dân, tổ chức. Riêng Bưu điện tỉnh cũng đã ký quy chế phối hợp với cơ quan Thuế, Văn phòng đăng ký đất đai, Ngân hàng để thực hiện việc thu hộ Thuế tại Bộ phận Một cửa để người dân không phải đi lại nhiều lần.

Các cơ quan hành chính cùng cấp thực hiện cơ chế một cửa liên thông ở lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - đăng ký Mã số thuế cho doanh nghiệp; cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất.

Hệ thống một cửa điện tử đã được đưa vào sử dụng tại 100% sở, ban, ngành tỉnh, 100% UBND cấp huyện và 100% UBND cấp xã để thực hiện tiếp nhận và quản lý tất cả các hồ sơ theo thủ tục hành chính thuộc tất cả các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Kết quả giải quyết TTHC trong quý 3 năm 2020 (của các sở ngành và UBND cấp huyện) trích xuất từ địa chỉ https://motcua.tayninh.gov.vn (từ ngày 11/6/2020 đến 09/9/2020): Số hồ sơ tiếp nhận phải giải quyết là 51.158 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết là 46.709 hồ sơ (đạt tỷ lệ 91,3%), quá hạn chưa giải quyết là 218 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,43%); còn lại là hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

Số hồ sơ trễ hạn chủ yếu là lĩnh vực đất đai, giao thông vận tải và tư pháp, còn lại là hồ sơ ở một số cơ quan mặc dù đã giao trả hồ sơ cho người dân nhưng công chức không thực hiện thao tác kết thúc trên phần mềm, nên phần mềm báo giải quyết trễ hạn.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Trong Quý III năm 2020, UBND tỉnh kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2. Đồng thời sắp xếp lại số lượng đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, đã giảm 12 đơn vị, chủ yếu là sáp nhập các trường học trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Trong đó, Sở Y tế giảm 1 đơn vị do thực hiện việc sáp nhập Trạm Y tế xã Phước Lưu và Bình Thạnh thành Trạm Y tế xã Phước Bình. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giảm 1 đơn vị do hợp nhất Trường Trung cấp nghề Khu vực Nam Tây Ninh và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh thành Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh. Tổng số lượng đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến hiện nay là 96/741 đơn vị, đạt tỷ lệ 12,95%.

Về thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến thời điểm hiện nay so với năm 2015, đạt được một số kết quả. Cụ thể, giảm được 1 cơ quan thuộc UBND tỉnh; giảm 35 phòng chuyên môn và 7 Chi cục trực thuộc cơ quan thuộc UBND tỉnh; giảm 31 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và giảm 65 đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện.

Trong quý, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các lĩnh vực được Chính phủ và UBND tỉnh phân cấp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý hành chính của cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt theo đúng thẩm quyền phân cấp.

Hiện đại hóa hành chính nhà nước

Trên cơ sở Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0, UBND tỉnh đã cụ thể hóa các nội dung có liên quan theo chỉ đạo vào trong Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2020; đồng thời cũng đã tiến hành xây dựng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; phê duyệt hồ sơ yêu cầu Gói thầu "Nâng cấp khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh lên phiên bản 2.0"; ban hành Kế hoạch Phát động thi đua xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Hệ thống văn phòng điện tử đã được nâng cấp đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hệ thống hành chính nhà nước. Đồng thời, được triển khai cho 100% cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, 100% UBND cấp huyện và 100% UBND cấp xã. Đến nay, các văn bản điện tử được trao đổi và xử lý trên môi trường mạng được liên thông từ cấp tỉnh đến cấp huyện thực hiện nhanh chóng, thông tin chỉ đạo kịp thời, chính xác, nâng cao hiệu quả công tác quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đạt tỉ lệ 100% văn bản liên thông trên hệ thống văn phòng điện tử. Đồng thời hệ thống Văn phòng điện tử cũng đã được kết nối trên Trục liên thông Văn bản Quốc gia (VBQG). Trong 6 tháng đầu năm 2020, số lượng văn bản nhận trên Trục liên thông VBQG là 3049 văn bản, số lượng văn bản gửi trên Trục liên thông VBQG là 1.326 văn bản.

Hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ được tích hợp lên hệ thống văn phòng điện tử và được triển khai cho 100% sở, ban, ngành, 100% UBND cấp huyện và 100% UBND cấp xã để giao dịch điện tử. Đến nay, UBND tỉnh phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp hơn 2.000 chứng thư số cho đơn vị, cá nhân để thực hiện các giao dịch điện tử theo Nghị định 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.


Giao diện của Cổng thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến

Cổng thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến được xây dựng và đưa vào vận hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng tại một địa chỉ truy cập duy nhất https://dichvucong.tayninh.gov.vn. Đến nay, đã thực hiện triển khai nâng cấp Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo quy định.

Đến nay, Cổng thông tin điện tử tỉnh đã cung cấp 100% thủ tục hành chính đạt mức độ 2 (1.904 TTHC). Trong đó, có 442 TTHC đạt mức độ 3 và 193 TTHC đạt mức độ 4 được triển khai, ứng dụng trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã tiếp nhận và giải quyết 94.023 TTHC mức độ 3 và 144.142 TTHC mức độ 2.

XV

Công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây NinhCải cách TTHCCông bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1991/QĐ-UBND, công bố kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh.

15/09/2020 6:00 CHNoĐã ban hành

UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và cập nhật quy trình điện tử thủ tục hành chính lên Hệ thống Một cửa tập trung; Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã công bố, chủ trì hướng dẫn và phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cập nhật quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lên Hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời, tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính theo quy định.

Giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.   

Minh Vy

Tập huấn công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính ở Thành phố Tây NinhTuyên truyền CCHCTinTập huấn công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính ở Thành phố Tây Ninh/PublishingImages/2020/8-2020/tthcc-taphuan-tptn.jpg

Sáng ngày 14-9, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với UBND Thành phố Tây Ninh tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 cho các thành viên Tổ Kiểm soát thủ tục hành chính Thành phố, lãnh đạo và công chức phụ trách công tác cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn Thành phố; lãnh đạo UBND và công chức phụ trách công tác cải cách hành chính phường, xã; công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Thành phố, các phường, xã.

15/09/2020 10:00 SANoĐã ban hành

Quang cảnh của buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Hùng Tấn – Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh thông tin về các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn về sáng kiến cải cách hành chính, các sáng kiến nổi bật trong cải cách hành chính của tỉnh năm 2019; phân biệt, nhận diện sáng kiến cải cách hành chính với những sáng kiến trong lĩnh vực khác, các bước quy trình để công nhận sáng kiến cải cách hành chính, một số vấn đề cần lưu ý đối với sáng kiến cải cách hành chính …nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của địa phương, của tỉnh.

Đồng thời, triển khai về chấm điểm đánh giá giải quyết thủ tục hành chính gồm: các chỉ số đánh giá cải cách hành chính và hướng dẫn cách tính điểm các chỉ số; điểm mới trong rà soát thủ tục hành chính năm 2020.

Các đại biểu dự hội nghị cũng đặt các câu hỏi tìm hiểu về đánh giá thủ tục hành chính như các chỉ số đánh giá, việc thực hiện phiếu đánh giá,… và được trả lời, hướng dẫn thực hiện.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính như: qui trình Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính tại Tây Ninh; hướng dẫn sử dụng Cổng hành chính công Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo, việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh; tra cứu và thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh;… để nắm vững và triển khai thực hiện, tuyên truyền đến nhân dân, tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao chất lượng cải cách hành chính, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn./.

Quế Hương

Tập huấn công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2020 tại huyện Gò DầuTuyên truyền CCHCTập huấn công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2020 tại huyện Gò Dầu/PublishingImages/2020/8-2020/tthcc-taphuan-gd.jpg

Sáng 15.9, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2020 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Gò Dầu.

15/09/2020 10:00 SANoĐã ban hành

Quang cảnh của buổi tập huấn

Tham dự buổi tập huấn có trên 50 cán bộ, công chức, viên chức của tổ kiểm soát TTHC; Công chức trực tiếp phụ trách CCHC và kiểm soát TTHC các phòng chuyên môn có TTHC; Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trên địa bàn huyện Gò Dầu.

Tại buổi tập huấn, các học viên được báo cáo viên của Trung tâm Hành chính công thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh giới thiệu, hướng dẫn những nội dung chủ yếu, gồm: Về sử dụng, khai thác các tính năng của Hệ thống một cửa điện tử; Sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh, gồm các nội dung như: Cách tạo tài khoản, nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến, kiểm soát quá trình luân chuyển hồ sơ...hướng dẫn việc rà soát TTHC theo kế hoạch rà soát TTHC của tỉnh phê duyệt năm 2020 gắn với việc xác định điểm chỉ số CCHC; hướng dẫn cách thức đăng ký các sáng kiến về cải cách hành chính để được tỉnh công nhận, cách thức triển khai để được công nhận sáng kiến, cách thức để nhận diện, nhận biết được sáng kiến về CCHC; hướng dẫn cách thức đánh giá Bộ phận Một cửa các cấp theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP và Quyết định số 800/QĐ-UBND; về triển khai một số nội dung liên quan đến Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện TTHC điện tử; Cách thức tra cứu thông tin hồ sơ trên các hệ thống mà tỉnh đã triển khai, như: Hệ thống Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Hành chính công trên mạng xã hội Zalo, SMS…

Thông qua buổi tập huấn, các học viên được trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và biện pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc tập huấn giúp nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác CCHC, kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện Gò Dầu, góp phần tổ chức thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới.

Minh Vy

Công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Tây NinhCải cách TTHCCông bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 11/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1992/QĐ-UBND công bố kèm theo Quyết định này danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh.

11/09/2020 7:00 CHNoĐã ban hành
UBND tỉnh giao Sở Công Thương có trách nhiệm truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ (ở mục Quyết định công bố) để tải toàn bộ nội dung các TTHC. Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc cập nhật, xây dựng hoàn chỉnh quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông cập nhật đầy đủ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.tayninh.gov.vn và quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống một cửa tập trung tại địa chỉ http://motcua.tayninh.gov.vn. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố, công khai. Chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Công Thương cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời, tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các TTHC lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định của pháp luật.

Minh Vy

Công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây NinhCải cách TTHCCông bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 11/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1991/QĐ-UBND công bố kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết TTHC của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh

11/09/2020 7:00 CHNoĐã ban hành

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và cập nhật quy trình điện tử TTHC lên hệ thống một cửa tập trung và Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và thực hiện các TTHC này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố, công khai theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ quy trình nội bộ TTHC đã công bố, công khai. Chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cập nhật quy trình nội bộ TTHC lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử TTHC lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời, tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu về TTHC theo quy định.

Giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh.

Minh Vy

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Chỉ đạo điều hànhTinBan hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Nhằm tạo sự chuyển biến về tư duy của đội ngũ CBCCVC đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết; từng bước thay đổi nhận thức của người dân, doanh nghiệp về giá trị pháp lý của văn bản điện tử, lựa chọn phương thức giao dịch TTHC trực tuyến bằng văn bản điện tử thay cho phương thức giao dịch trực tiếp tại các cơ quan Nhà nước bằng văn bản giấy; 
11/09/2020 3:00 CHNoĐã ban hành

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với những nội dung cụ thể như sau:

Một là CBCCVC phải thông tin, tuyên truyền các quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Tổ chức thực hiện quy trình phát hành văn bản điện tử theo quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; quy định về công tác văn thư đảm bảo thống nhất, đồng bộ tại các cơ quan, đơn vị thuộc các cấp hành chính trên địa bàn tỉnh.

Đối với người dân và doanh nghiệp thực hiện thông tin, tuyên truyền các nội dung cơ bản liên quan đến chữ ký số và giá trị pháp lý của văn bản điện tử. Khuyến khích doanh nghiệp đăng ký và sử dụng chữ ký số công cộng trong giao dịch thủ tục hành chính phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh đảm bảo theo quy định hiện hành của pháp luật.

Hai là các cơ quan, đơn vị triển khai cho CBCCVC được phân công giải quyết các TTHC trên lĩnh vực chứng thực tiến hành đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để triển khai thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao từ bản chính hoặc kiểm tra, xác thực kết quả chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định. Đầu tư mua sắm đầy đủ trang thiết bị (máy scan, máy tính) và nâng cấp đường truyền để đảm bảo cho việc cấp bản sao điện tử, chứng thực bản sao điện tử, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Barà soát, đánh giá về nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, nhu cầu sử dụng để phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc triển khai phân cấp, ủy quyền một số dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; việc cấp và sử dụng chữ ký số chuyên dùng đáp ứng các yêu cầu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Bốn là Hoàn thiện tính năng, chức năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử; trong đó phải đánh giá, rà soát và hoàn thiện các chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh theo quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tiêu chí, chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh để phục vụ tốt cho công tác giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Xây dựng hoàn thiện và triển khai hướng dẫn việc thực hiện chức năng cung cấp văn bản giấy được chuyển đổi từ kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (văn bản chuyển đổi) theo quy định.

Năm là các cơ quan, đơn vị tiến hành đánh giá tình hình thực trạng và xây dựng Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ văn bản giấy (còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình) sang dữ liệu điện tử để xây dựng, hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh phục vụ cho công tác giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Xây dựng kế hoạch số hóa phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi cơ quan, đơn vị; khuyến khích việc hoàn thành sớm hơn lộ trình được xác định tại Kế hoạch này; đảm bảo hoàn thành dứt điểm công tác số hóa trên địa bàn toàn tỉnh trước ngày 31/12/2025.

Giao các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, gửi Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/9/2020 để theo dõi, tổng hợp (Ủy ban nhân dân cấp xã gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện để theo dõi, chỉ đạo, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh).

Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cấp hội, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan triển khai có hiệu quả các nội dung của công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Kế hoạch này.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo Kế hoạch này; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Sầm Vân

Rà soát TTHC nâng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thực hiện qua mạng xã hội Zalo và thực hiện 4 tại chỗ trên địa bàn tỉnh năm 2020 Cải cách TTHCRà soát TTHC nâng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thực hiện qua mạng xã hội Zalo và thực hiện 4 tại chỗ trên địa bàn tỉnh năm 2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2096/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 Rà soát TTHC nâng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thực hiện qua mạng xã hội Zalo và thực hiện 4 tại chỗ trên địa bàn tỉnh năm 2020.

04/09/2020 8:00 CHNoĐã ban hành

Mục đích là rà soát các thủ tục, nhóm TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã để nâng lên thực hiện 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; thực hiện qua mạng xã hội Zalo và thực hiện 4 tại chỗ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện TTHC khi có nhu cầu, tiết kiệm chi phí, thời gian, đồng thời giúp tổ chức, công dân có thể nắm bắt tình hình, tiến độ giải quyết hồ sơ, hạn chế phát sinh tiêu cực; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nội dung thực hiện là tiến hành rà soát và báo cáo cụ thể số lượng TTHC đang triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, qua mạng xã hội Zalo, 4 tại chỗ và thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính công ích của các sở, ban, ngành tỉnh tại 03 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh. Tiến hành rà soát và báo cáo tên danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các sở, ban, ngành tỉnh tại 03 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh. Tiến hành rà soát và báo cáo tên danh mục TTHC thực hiện qua mạng xã hội Zalo của các sở, ban, ngành tỉnh tại 03 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh. Tiến hành rà soát và báo cáo tên danh mục TTHC thực hiện 4 tại chỗ của các sở, ban, ngành tỉnh tại 03 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành tỉnh, chủ trì việc rà soát và báo cáo theo yêu cầu của kế hoạch này đối với toàn bộ TTHC của ngành tại 3 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh (tỉnh, huyện, xã). Đối với TTHC của cấp huyện, cấp xã khi rà soát phải lấy ý kiến các cơ quan có liên quan ở cấp huyện, cấp xã, trước khi báo cáo UBND tỉnh theo đúng kế hoạch này. Đề xuất phương án để tăng số lượng hồ sơ nộp trực tuyến dịch vụ công mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích đối với các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành. Đối với danh mục tên TTHC các cơ quan đề nghị không nâng lên thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thì khi giải trình đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh nêu thêm việc tham khảo với các tỉnh, thành phố trên cả nước xem các TTHC này thì các tỉnh thực hiện dịch vụ công ở mức độ mấy và các Bộ ngành Trung ương đã công bố như thế nào. Nghiêm túc thực hiện tất cả các nội dung được UBND tỉnh giao thực hiện tại Kế hoạch này, trong quá trình triển khai nếu có gặp khó khăn, vướng mắc liên hệ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh để được hướng dẫn thực hiện.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổng hợp toàn bộ danh mục TTHC của các sở, ban, ngành tỉnh gửi về, tiến hành thẩm định, cho ý kiến, đề xuất cụ thể đối với tên danh mục TTHC của các sở, ban, ngành tỉnh đề nghị không nâng lên thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Thực hiện theo lịch và thời gian làm việc cụ thể kế hoạch này và phát hành giấy mời, mời các cơ quan liên quan dự họp thống nhất và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. Dự thảo quyết định công bố tên danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 4 trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh công bố.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì và cho ý kiến đề xuất cuối cùng đối với tên danh mục TTHC của các sở, ban, ngành tỉnh đề nghị không nâng lên thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.  Chủ trì, đề xuất toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và hệ thống phục vụ việc nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Cử đại diện lãnh đạo và công chức chuyên môn tham dự đầy đủ các cuộc họp liên quan theo thành phần mời của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc cho ý kiến đối với tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã khi các sở, ban, ngành tỉnh gửi lấy ý kiến đối với tên danh mục TTHC nâng lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thực hiện qua mạng xã hội Zalo và thực hiện 4 tại chỗ. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh báo cáo tên TTHC nâng lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thực hiện qua mạng xã hội Zalo và thực hiện 4 tại chỗ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã.

Minh Vy

Tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2020Tuyên truyền CCHC; Cải cách TTHCTổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2097/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2020.

04/09/2020 8:00 CHNoĐã ban hành

Mục đích của kế hoạch là phổ biến, quán triệt những điểm mới quy định pháp luật liên quan đến Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, nội dung tập huấn, gồm 10 chuyên đề: Chuyên đề về sử dụng, khai thác các tính năng của Hệ thống một cửa điện tử; Sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh, gồm các nội dung như: Cách tạo tài khoản, nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến, kiểm soát quá trình luân chuyển hồ sơ...Chuyên đề về hướng dẫn việc rà soát TTHC theo kế hoạch rà soát TTHC của tỉnh phê duyệt năm 2020 gắn với việc xác định điểm chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện. Chuyên đề về triển khai một số nội dung liên quan đến Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện TTHC điện tử; Cách thức tra cứu thông tin hồ sơ trên các hệ thống mà tỉnh đã triển khai, như: Hệ thống Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Hành chính công trên mạng xã hội Zalo, SMS…Chuyên đề về giới thiệu tổng quan về quyết định của UBND tỉnh quy định xác định chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, hướng dẫn cách chấm điểm xác định chỉ số CCHC đối với một số nội dung cơ bản về TTHC, tuyên truyền CCHC, thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao liên quan đến công tác CCHC…là chủ yếu.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm: Xây dựng nội dung, chương trình tập huấn, biên soạn bài giảng, tài liệu tập huấn; in ấn và phát tài liệu cho lớp tập huấn, bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị tập huấn và chủ trì toàn bộ nội dung kế hoạch này. Phân công báo cáo viên là công chức của Trung tâm Hành chính công – Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh trình bày các nội dung, chuyên đề. Đồng thời bố trí cán bộ, công chức để quản lý, hỗ trợ tham dự lớp tập huấn. Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, cấp phát bảo đảm cho Hội nghị tập huấn. Phát hành Giấy mời đến các cơ quan, đơn vị liên quan sau khi lựa chọn được thời gian cụ thể để tiến hành tổ chức hội nghị tập huấn.

Sở Tài chính có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thẩm định và cấp kinh phí phục vụ cho Hội nghị tập huấn.

Ngoài ra, các cơ quan, địa phương tham dự tập huấn có trách nhiệm, cử công chức tham gia lớp tập huấn đầy đủ theo từng đối tượng cụ thể và mỗi đơn vị mang theo ít nhất 01 máy tính xách tay để phục vụ học tập. Sau đợt tập huấn triển khai, tập huấn lại cho cán bộ, công chức của các cơ quan, địa phương.

Minh Vy

Hơn 15.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020Cuộc thi tìm hiểu CCHCTinHơn 15.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020/PublishingImages/2020/cuocthi.jpg

Thực hiện Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về tổ chức Hội thi tìm hiểu về CCHC trong CBCCVC trên địa bàn tỉnh năm 2020 và chính thức phát động cuộc thi từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 30/9/2020. Theo thống kê của Ban Tổ chức cuộc thi cho thấy tính từ ngày 01.8 đến 16 giờ ngày 25.8 có 15.200 lượt cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tham gia cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020.

28/08/2020 4:00 CHNoĐã ban hành

(Ảnh: Trang thông tin điện tử chính thức của cuộc thi)

 

Theo thể lệ cuộc thi mỗi người dự thi thực hiện bài thi trắc nghiệm với 30 câu hỏi, thời gian tham gia là 15 phút. Người dự thi được phép thi tối đa (03 lần), công nhận kết quả của lần thi có câu trả lời đúng cao nhất trong 3 lần thi. Theo thống kê từ ban tổ chức cuộc thi cho thấy cơ quan có số lượng CBCCVC tham gia nhiều nhất tính đến thời điểm thống kê ở cấp tỉnh là Sở Giáo dục và Đào tạo với 946 lượt tham gia, ở cấp huyện là huyện Gò Dầu với 3761 lượt tham gia.

Mục tiêu của cuộc thi là nhằm nâng cao nhận thức cho CBCCVC về chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; khơi dậy ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng, đề cao tinh thần trách nhiệm, xung kích hăng hái tham gia vào công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị nơi công tác. Tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong CBCCVC phát huy sáng kiến, hiến kế, cải cách quy trình, TTHC, giúp CBCCVC nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và học hỏi kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh với nhau.

Về cơ cấu giải thưởng dự kiến Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng như sau: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba với cơ cấu tiền thưởng lần lượt là 10.000.000 đồng/giải, 7.000.000 đồng/giải, 5.000.000 đồng/giải. Ngoài ra còn có 03 giải khuyến khích và 03 giải phụ. Tổ chức đạt giải được tặng tiền thưởng và kèm theo bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thành Chung

1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.