Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 2, Ngày 11/01/2021, 14:00
Chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/01/2021
​Nhằm chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh. Ngày 11/01/2021, UBND tỉnh ban hành công văn số 55/UBND-NC đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Tiếp tục triển khai, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) tại đơn vị, địa phương như: Luật Bảo vệ BMNN năm 2018; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP, ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ BMNN; Thông tư số 24/2020/TT-BCA, ngày 10/3/2020 của Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ BMNN; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định về công tác văn thư và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục BMNN của các ngành, lĩnh vực.

Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN tại đơn vị, địa phương mình, tập trung vào các nội dung sau: Quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ BMNN tại Điều 5, Luật Bảo vệ BMNN. Quy định về xác định BMNN và độ mật của BMNN tại Điều 10, Luật Bảo vệ BMNN và Điều 2, Nghị định số 26/2020/NĐ-CP. Quy định về sao, chụp tài liệu, vật chứa BMNN tại Điều 11, Luật Bảo vệ BMNN và Điều 3, Nghị định số 26/2020/NĐ-CP. Quy định về thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu, vật chứa BMNN tại Điều 12, Luật Bảo vệ BMNN. Quy định về vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa BMNN tại Điều 13 Luật Bảo vệ BMNN và Điều 4, Nghị định số 26/2020/NĐ-CP. Quy định về mang tài liệu, vật chứa BMNN ra khỏi nơi lưu giữ tại Điều 14 Luật Bảo vệ BMNN 2018 và Điều 5 Nghị định số 26/2020/NĐ-CP. Quy định về cung cấp, chuyển giao BMNN cho cơ quan, tổ chức, người Việt Nam được giao thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến BMNN tại Điều 15, Luật Bảo vệ BMNN. Quy định về việc cung cấp, chuyển giao BMNN cho cơ quan, tổ chức, người nước ngoài tại Điều 16, Luật Bảo vệ BMNN. Quy định về tiêu hủy, giải mật tài liệu, vật chứa BMNN tại Điều 22, Điều 23, Luật Bảo vệ BMNN. Quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ BMNN (mẫu sổ, mộc dấu) tại Thông tư số 24/2020/TT-BCA.

Theo đó, phân công cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác bảo vệ BMNN và bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ BMNN. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về công tác bảo vệ BMNN theo Quy chế bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh.

DM

Lượt người xem:  Views:   13
Chia sẻ:
Share: