Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 3, Ngày 19/01/2021, 21:00
Triển khai thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/01/2021
Nhằm triển khai thực hiện Công văn số 9261/BNN-KTHT ngày 30/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Công văn số 9363/BNN-KTHT ngày 31/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về kết quả Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn.

Ngày 19/01/2021, UBND tỉnh ban hành công văn số 145/UBND-KT đề nghị các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung, như sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. Hàng năm, lồng ghép các chương trình, mô hình, dự án vào kế hoạch hoạt động của đơn vị nhằm hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh có hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực ngành nghề nông thôn cấp tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai, hướng dẫn các chính sách, chủ trương về phát triển ngành nghề nông thôn đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tiêu chí, hồ sơ đề nghị công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP, tham mưu hồ sơ trình UBND tỉnh xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống theo quy định.

Tiến hành rà soát quy hoạch phát triển ngành nghề ở địa phương, xác định trọng tâm trọng điểm và lộ trình triển khai để phát huy tiềm năng, thế mạnh trong bảo tồn và phát triển ngành nghề nông thôn, đặc biệt là các ngành nghề thủ công mỹ nghệ, ngành nghề sinh vật cảnh, các sản phẩm theo chương trình OCOP, các làng nghề gắn với phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn để thu hút nhiều lao động tại địa phương; quan tâm đến công tác bảo tồn nghề truyền thống, làng nghề truyền thống. Công tác quản lý nhà nước về phát triển ngành nghề nông thôn cấp huyện giao phòng Nông nghiệp và PTNT các  huyện, phòng Kinh tế thị xã, thành phố làm đầu mối chủ trì thực hiện quản lý nhà nước lĩnh vực ngành nghề nông thôn trên địa bàn.

Tuyết Lan

Lượt người xem:  Views:   10
Chia sẻ:
Share: