Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 4, Ngày 20/01/2021, 21:00
Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/01/2021
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại Phụ lục II và dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Biểu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do doanh nghiệp thực hiện.

Theo đó, Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc) so với mức lương cơ sở theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 4 Thông tư số 17/2019/TT- BLĐTBXH đối với các vùng trong tỉnh như sau:

Vùng II (gồm các huyện Gò Dầu, thị xã Trảng Bàng và thành phố Tây Ninh): hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc) là 0,8.

Vùng III (gồm các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành, Bến Cầu và thị xã Hòa Thành): hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc) là 0,6.

Việc xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo nguyên tắc: sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công phát sinh trên địa bàn vùng nào thì áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc) của vùng đó.

Mức lương cơ sở do Chính phủ quy định từng thời kỳ (từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng được quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang).

Phương pháp xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Điều 4, 5, 6, 7 Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Xây dựng, Giao Thông vận tải, Thủ trưởng các đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Thanh Hải 

Lượt người xem:  Views:   11
Chia sẻ:
Share: