Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 4, Ngày 05/05/2021, 18:00
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định về nội dung chi và mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/05/2021
Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ngày 05/5/2021, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung có liên quan đến việc lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí bầu cử như sau:

Về nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Thực hiện theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó, tại mục chi phí khác liên quan đến công tác bầu cử tại địa bàn cấp huyện, cấp xã (khoản 2, Điều 2), bao gồm nội dung chi in ấn và cấp phát danh sách và tiểu sử ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã theo kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc – Chủ tịch UBBC tỉnh tại cuộc họp UBBC tỉnh về nội dung in ấn các biểu mẫu, tài liệu và vật dụng phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Thông báo số 46/TB-UBBC ngày 29/3/2021 của UBBC tỉnh).

Về lập dự toán, đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: Căn cứ nhiệm vụ, hoạt động phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được Hội đồng bầu cử tỉnh giao, căn cứ các chế độ chi tiêu quy định tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND và các chế độ chi tiêu hiện hành, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh được giao chủ trì tổ chức các hoạt động bầu cử, xây dựng dự toán kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gửi Ủy ban bầu cử tỉnh, đồng gửi Sở Tài chính.  

Đối với cấp huyện, căn cứ số lượng cử tri tại địa phương, căn cứ các chế độ chi tiêu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các Tổ bầu cử, Ban bầu cử (Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, cấp xã) lập dự toán kinh phí tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn mình gửi Ủy ban bầu cử cùng cấp tổng hợp gửi Ủy ban bầu cử cấp trên.

Ủy ban bầu cử cấp huyện: Căn cứ số lượng Ủy ban bầu cử các cấp; Ban bầu cử (Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã); số Tổ bầu cử; số thành viên thuộc các Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử; số lượng cử tri tại địa phương; căn cứ các chế độ chi tiêu quy định tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND và các chế độ chi tiêu hiện hành, tổng hợp, thẩm định kinh phí tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của địa phương gửi Ủy ban bầu cử tỉnh, đồng gửi Sở Tài chính.

Trên cơ sở dự toán kinh phí do các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban bầu cử cấp huyện xây dựng, Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tham mưu UBBC tỉnh thống nhất phương án phân bổ kinh phí bầu cử. Trên cơ sở ý kiến của UBBC tỉnh, tham mưu UBND tỉnh quyết định giao dự toán kinh phí tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Đối với nội dung hỗ trợ chi phí khám sức khỏe cho Đại biểu ứng cử: Đối với Đại biểu ứng cử thuộc các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh thì giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh tổng hợp dự toán và chi hỗ trợ cho Đại biểu ứng cử; đối với Đại biểu ứng cử thuộc các các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp huyện và cấp xã thì giao Văn phòng HĐND, UBND huyện và xã tổng hợp dự toán và chi hỗ trợ cho Đại biểu ứng cử. Đối với Đại biểu ứng cử không thuộc biên chế của cơ quan nhà nước thực hiện hỗ trợ như sau: Đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thì giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh tổng hợp dự toán và chi hỗ trợ; đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã thì giao Văn phòng HĐND, UBND huyện và xã tổng hợp dự toán và chi hỗ trợ.

Đối với dự toán kinh phí hoạt động của các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo quyết định của cấp thẩm quyền trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố và kinh phí chi in ấn, cấp phát danh sách, tiểu sử ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã theo Thông báo số 46/TB-UBBC: Giao UBBC cấp huyện, cấp xã lập dự toán kinh phí và tổng hợp vào dự toán cấp huyện, cấp xã của huyện để đảm bảo hoạt động. Nguồn kinh phí do ngân sách tỉnh đảm bảo.

Căn cứ tình hình thực tế, trường hợp cần bổ sung các chế độ chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương thực hiện lập dự toán và chi theo các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Thanh Hương


Lượt người xem:  Views:   32
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.