Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 2, Ngày 02/11/2020, 16:00
Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/11/2020
Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế và Công văn số 5075/BNV-TCBC ngày 26/9/2020 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ.

Ngày 30/10/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 2697/UBND-NCPC đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo, ngành y tế thực hiện các nội dung sau:

Hướng dẫn thực hiện mục 3 Công văn số 1993/UBND-NCPC ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh như sau: căn cứ để đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thực hiện ký hợp đồng lao động đối với các vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, gồm: Vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của đơn vị đã được xác định theo đúng quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Tổng số lượng người làm việc là giáo viên và viên chức y tế của đơn vị hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp và hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao thấp hơn định mức giáo viên/lớp, viên chức y tế/giường bệnh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.

Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp ngoài phần kinh phí ngân sách nhà nước cấp đủ để bảo đảm việc làm ổn định, tiền lương và thu nhập theo đúng quy định của pháp luật về hợp đồng lao động cho số giáo viên và viên chức y tế được ký hợp đồng lao động được cơ quan có thẩm quyền giao. Quỹ phúc lợi của đơn vị bảo đảm đủ để chi trả chế độ, chính sách cho số hợp đồng lao động giáo viên, viên chức y tế khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Về số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp và ký hợp đồng lao động, căn cứ quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP và nội dung nêu tại điểm a nêu trên, đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong phạm vi định mức quy định báo cáo cơ quan quản lý thẩm định, tổng hợp, gửi Sở Nội vụ để thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt. Căn cứ định mức quy định, UBND tỉnh giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với đơn vị theo đúng quy định tại điểm d, điểm đ khoản 2 Điều 9 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP. Căn cứ số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp được UBND tỉnh giao và căn cứ quy định của pháp luật về hợp đồng lao động, phân cấp quản lý của UBND tỉnh, đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập thực hiện ký kết hợp đồng lao động đối với từng trường hợp là giáo viên và viên chức y tế của đơn vị; thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và chi trả chế độ, chính sách từ quỹ phúc lợi của đơn vị đối với số hợp đồng lao động giáo viên và viên chức y tế này khi kết thúc hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật về hợp đồng lao động.

Theo hướng dẫn thực hiện mục 4 Công văn số 1993/UBND-NCPC ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh, căn cứ để đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thực hiện ký hợp đồng lao động dưới 12 tháng đối với vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế, gồm: Còn số lượng người làm việc chưa sử dụng so với số được cơ quan có thẩm quyền giao và không vượt định mức quy định hiện hành. Kế hoạch tuyển dụng viên chức hằng năm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Về ký hợp đồng lao động, đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập căn cứ vào nội dung nêu tại điểm a nêu trên và xác định rõ thời điểm của số giáo viên, viên chức y tế sẽ nghỉ thai sản, nghỉ thôi việc (nếu có), nghỉ hưu theo chế độ trong năm mà chưa kịp tuyển dụng theo kế hoạch tuyển dụng đã được phê duyệt để thực hiện ký hợp đồng lao động (dưới 12 tháng) theo đúng phân cấp quản lý của UBND tỉnh và quy định của pháp luật về hợp đồng lao động đối với các vị trí việc làm là giáo viên, viên chức y tế để kịp thời thay thế cho số giáo viên, viên chức y tế nghỉ thai sản, nghỉ thôi việc (nếu có), nghỉ hưu và giáo viên dạy buổi thứ 02 trong ngày (đối với cơ sở giáo dục dạy 02 buổi trong ngày). Các đơn vị sự nghiệp sử dụng từ dự toán chi của đơn vị sự nghiệp, nguồn thu từ hoạt động của đơn vị (phí được để lại theo quy định, thu dịch vụ,...) để chi trả chế độ cho số lao động hợp đồng này và thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật sau khi cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức đã tuyển dụng thay thế đối với số giáo viên, viên chức y tế nêu trên.

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức căn cứ kế hoạch tuyển dụng của đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập đã được cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức phê duyệt, thực hiện tuyển dụng viên chức để bổ sung cho số giáo viên, viên chức y tế còn thiếu so với số lượng người làm việc được giao và để thay thế cho số giáo viên, viên chức y tế nghỉ thôi việc, nghỉ hưu theo chế độ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Những người được ký hợp đồng lao động tại vị trí việc làm là giáo viên, viên chức y tế theo Nghị quyết số 102/NQ-CP là người có đủ năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và của UBND tỉnh quy định; việc xác định tiền lương làm căn cứ ký hợp đồng lao động và giải quyết chế độ, chính sách khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với các đối tượng này do đơn vị sự nghiệp công lập xác định theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng và cần bảo đảm tương quan hợp lý giữa các vị trí việc làm trong đơn vị.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về trình tự, thủ tục để thực hiện rà soát số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên được giao năm 2020, số lượng người làm việc hiện có, số lượng người làm việc tại vị trí giáo viên và nhân viên y tế cần có theo định mức quy định tại các Thông tư, xác định nhu cầu về việc thực hiện hợp đồng lao động (dưới 12 tháng) đối với vị trí giáo viên và viên chức y tế. Xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong năm, gửi về Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành quyết định.

DM

Lượt người xem:  Views:   101
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822469 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.