Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 4, Ngày 13/01/2021, 22:00
Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/01/2021
Nhằm phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, nhằm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng tỉnh Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững.

Ngày 12/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND Phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương, bức phá, hiệu quả, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021 - 2025”. Trong đó tập trung vào các nội dung như sau:

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, làm cho mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân luôn có ý thức tự giác, trách nhiệm cao trong việc triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, qua đó tạo thành cao trào hành động cách mạng, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển bền vững, có sức lan tỏa của các phong trào thi đua, đồng thời tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách, các khâu yếu, việc khó trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; cùng với việc tổ chức phát động cần tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua kịp thời, chú trọng triển khai các phong trào thi đua theo chuyên đề với nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả cao.

Thường xuyên phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, thông qua việc tổng kết và phát động phong trào học tập các điển hình tiên tiến trao đổi kinh nghiệm rộng rãi, học tập lẫn nhau để phấn đấu vươn lên và góp phần vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, hướng dư luận vào cái tốt, cái tích cực, đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực; khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi con người, mỗi đơn vị và trong cộng đồng xã hội, đồng thời làm cho thi đua trở thành biện pháp quan trọng trong việc xây dựng con người mới, xây dựng Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; các mô hình điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; chủ động phát hiện, xây dựng, lựa chọn những điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực để tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm với những cách làm hay, sáng tạo để nêu gương, học tập, làm theo, thi đua cùng các gương điển hình tiên tiến.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, lựa chọn đúng những mô hình hay, cách làm tốt, những gương điển hình tiên tiến để kịp thời khen thưởng, tạo những tác động tích cực, lan tỏa trong xã hội; tránh khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa thực sự của khen thưởng và kiên quyết chống bệnh thành tích. Chú trọng khen thưởng người lao động, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, học tập và công tác có sáng kiến, sáng tạo trong các lĩnh vực và các đơn vị.

Theo đó, thi đua thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm đã được phát động trên địa bàn tỉnh, đó là các phong trào “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Tây Ninh hội nhập và phát triển” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” , “Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức nói không với tiêu cực”.

Trong đó, cần tập trung đề ra những giải pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của tỉnh; đẩy mạnh việc thực hiện cơ cấu lại, đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế tư nhân và các loại hình hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển lành mạnh, hiệu quả, bền vững; từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và của toàn dân; đẩy mạnh phong trào thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế", nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, mô hình mới có cách làm hay, sáng tạo hiệu quả để tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng, tạo sự lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ trong xã hội và các tầng lớp Nhân dân.

Ngoài ra, Các Khối Thi đua, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập trung vào 04 chương trình đột phá chiến lược (Phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; Phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Phát triển du lịch; Phát triển nguồn nhân lực gắn với cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử), 11 giải pháp trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2020 – 2025.

Song song đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về thi đua, khen thưởng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong thực thi quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục đổi mới tổ chức, bộ máy và cán bộ theo hướng gọn, nhẹ, hiệu lực; kiện toàn tổ chức đi đôi với xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.

CT

Lượt người xem:  Views:   13
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 08 tháng 01 năm 2021.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.