Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 2, Ngày 31/05/2021, 17:00
Kế hoạch rà soát, sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/05/2021
Nhằm mục tiêu tổ chức rà soát sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức phối hợp liên ngành theo thẩm quyền và phù hợp với tình hình thực tế, nhằm tinh gọn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành; tránh trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức phối hợp liên ngành theo thẩm quyền.

Theo đó, nội dung ra soát như sau:

Nguyên tắc sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành trên địa bàn tỉnh Tây Ninh: Hợp nhất, sáp nhập tổ chức phối hợp liên ngành trên địa bàn tỉnh có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trên cùng phạm vi, lĩnh vực hoạt động. Giải thể đối với các tổ chức phối hợp liên ngành trên địa bàn tỉnh không thực sự cần thiết; mang tính thời vụ; giao cho các sở, ngành quản lý nhà nước có liên quan tham mưu để phù hợp chức năng, nhiệm vụ, không trùng lắp, chồng chéo hoạt động trong cùng một lĩnh vực.

Phương án sắp xếp tổ chức phối hợp liên ngành trên địa bàn tỉnh

Giai đoạn 1 (2020-2021):  Đối với tổ chức phối hợp liên ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành cấp tỉnh theo phương án như sau: Hợp nhất 12 tổ chức phối hợp liên ngành của sở, ban ngành tỉnh và tương đương làm thường trực có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, sau khi hợp nhất còn 05 tổ chức, giảm 07 tổ chức phối hợp liên ngành, cụ thể như sau: Hợp nhất 02 Ban Chỉ đạo: Ban Chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013 - 2020" tỉnh Tây Ninh thành Ban Chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo làm thường trực. Hợp nhất 02 tổ chức phối hợp liên ngành: Ban Quản lý dự án "Phát triển Giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 tỉnh Tây Ninh" và Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Tây Ninh thành Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Tây Ninh do Sở Giáo dục và Đào tạo làm thường trực. Hợp nhất 02 tổ chức phối hợp liên ngành Ban Chỉ đạo: Ban Điều hành Chương trình bảo vệ trẻ em và nhóm công tác liên ngành tỉnh Tây Ninh vào Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh thành Ban Chỉ đạo công tác trẻ em do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm thường trực. Hợp nhất 04 tổ chức phối hợp liên ngành: Ban Chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích tỉnh Tây Ninh; Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Tây Ninh; Ban Chỉ đạo Phòng, chống mù lòa tỉnh Tây Ninh và Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh thành Ban Chỉ đạo phòng chống bệnh tật, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Sở Y tế làm thường trực. Hợp nhất 02 tổ chức phối hợp liên ngành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch khảm lá cây khoai mì cấp tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch rệp sáp bột hồng hại cây mì trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thành Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch hại trên cây trồng do Sở Nông nghiệp và PTNN làm thường trực.

Giải thể 25 tổ chức phối hợp liên ngành, gồm: Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X "về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020"; Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và trong triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Ban Chỉ đạo Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia tinh Tây Ninh năm 2019; Đoàn Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2019; Ban Chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững tỉnh Tây Ninh đến năm 2020; Ban Chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020; Ban Chỉ đạo triển khai xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa và thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020; Ban Chỉ đạo hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người tỉnh Tây Ninh; Ban Chỉ đạo thực hiện chiến lược quốc gia dinh dưỡng giai đoạn 2012-2015; Đoàn Kiểm tra liên ngành hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trên địa bàn tỉnh; Hội đồng thẩm định phim; Ban Chỉ đạo xây dựng Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024; Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận Tây Ninh; Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng và Tổ Chuyên viên giúp việc để xây dựng dự án đường tuần tra biên giới qua địa phận tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2017 - 2020; Tổ Chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; Tổ Điều hành bình ổn thị trường tỉnh Tây Ninh; Tổ Chỉ đạo xây dựng, triển khai việc thực hiện quy hoạch cửa khẩu quốc tế Tân Nam; Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2019; Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019; Tổ Công tác thường trực giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo - Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tinh Tây Ninh; Tổ Công tác chỉ đạo việc thi hành Bản án số 81/2009/HSST ngày 28/10/2009 của Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh; Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Bố trí sắp xếp, ổn định 3 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh, giai đoạn 2008-2021";

Giai đoạn 2: Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành trên địa bàn tỉnh theo hàng năm.

Đối với tổ chức phối hợp liên ngành cấp huyện, cấp xã: Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và mục tiêu, yêu cầu và nguyên tắc sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành được nêu tại Mục II, khoản 1 Mục III của Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá tổ chức, hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi quản lý để sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành cấp huyện cho phù hợp.

UBND tỉnh giao Các sở, ban, ngành tỉnh và tương đương chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ thực hiện việc rà soát và sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành do cơ quan, đơn vị mình làm thường trực, gửi báo cáo kết quả triển khai, thực hiện kế hoạch này gửi về Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 31/12 hằng năm theo quy định.  


Lượt người xem:  Views:   39
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.