Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức Sự Kiện

Tin Tức Sự Kiện
Thứ 4, Ngày 02/06/2021, 21:00
Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/06/2021
Ngày 02/6/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1704/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.


Ảnh minh họa

Mục đích của kế hoạch là phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung Thông tư số 07/2020/TT-BTP đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường, thị trấn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp. Kịp thời củng cố, kiện toàn về chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp theo hướng dẫn của Thông tư số 07/2020/TT-BTP và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp theo các tiêu chí quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Kế hoạch đề ra các nội dung cần triển khai thực hiện gồm: Quán triệt triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp theo hướng dẫn của Thông tư số 07/2020/TT-BTP, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP; Thực hiện kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp; Xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp theo quy định làm cơ sở cho việc kiện toàn, quản lý và sử dụng hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; Hoàn thiện các quy chế, quy định về chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP.

KH


Lượt người xem:  Views:   69
Chia sẻ:
Share:
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.