Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Máy Tổ Chức

Bộ Máy Tổ Chức
Thứ 2, Ngày 28/05/2012, 00:00
Tổ chức bộ máy
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/05/2012

*  Cơ cấu tổ chức bộ máy:

1. Lãnh đạo Ban: Ban quản lý Mộc Bài có Trưởng ban và các Phó Trưởng ban.

a) Ban quản lý làm việc theo chế độ thủ trưởng, Trưởng ban là người lãnh đạo cao nhất, quản lý và điều hành mọi hoạt động của Ban, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban.

b) Các Phó Trưởng ban là người giúp việc cho Trưởng ban, do Trưởng ban phân công đảm nhiệm một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Trưởng ban,  các Phó Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

2. Bộ máy giúp việc của Ban quản lý:

a) Văn phòng

b) Phòng Kế hoạch và đầu tư

c) Phòng Quản lý Xây dựng - Tài nguyên và môi trường

d) Phòng Quản lý doanh nghiệp và lao động.

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Tùy theo tình hình và yêu cầu phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài trong từng thời kỳ, Trưởng ban Ban quản lý Mộc Bài xây dựng Đề án, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc tăng, giảm số lượng, đổi tên…..các phòng, ban, bộ phận, các đơn vị trực thuộc.

Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy các phòng, ban chuyên môn, việc bổ nhiệm Trưởng, Phó các phòng, ban; việc thành lập các đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

* Biên chế :

1. Biên chế của Ban quản lý Mộc Bài là biên chế quản lý hành chính Nhà nước, do Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

2. Biên chế của các đơn vị sự nghiệp là biên chế sự nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ theo kế hoạch hàng năm.

3. Trưởng ban chịu trách nhiệm bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước về công tác cán bộ.

4. Căn cứ vào nhiệm vụ công tác của Ban quản lý Mộc Bài, Trưởng ban quản lý thống nhất với Sở Nội vụ về số lượng biên chế và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

 

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Nội dung

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by