Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Máy Tổ Chức

Bộ Máy Tổ Chức
Thứ 2, Ngày 28/05/2012, 00:00
Chức năng nhiệm vụ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/05/2012

Điều 1.  Vị trí, chức năng:

1. Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (sau đây được viết tắt là Ban quản lý Mộc Bài) là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; có chức năng quản lý đầu tư, xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh theo Quy chế hoạt động, quy hoạch, kế hoạch và tiến độ thực hiện được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 

2. Ban quản lý Mộc Bài có tư cách pháp nhân, có tài khoản, trụ sở làm việc và con dấu mang hình Quốc huy; là đầu mối kế hoạch ngân sách của tỉnh Tây Ninh. Kinh phí hoạt động của Ban quản lý, kinh phí hoạt động sự nghiệp do Ngân sách Nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Điều 2.  Nhiệm vụ và quyền hạn:

Ban quản lý Mộc Bài tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại điều 81 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ; các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể được quy định tại điều 18 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài ban hành kèm theo Quyết định số 140/2007/QĐ-TTg ngày 24 tháng 08 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; các quy định của các Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh đối với từng lĩnh vực tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài trong phạm vi được phân công, phân cấp và ủy quyền; bao gồm một số nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Tây Ninh lập quy hoạch chung để Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; lập quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra việc thực hiện Quy chế hoạt động của Khu kinh tế của khầu Mộc Bài, quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Xây dựng các danh mục dự án đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm, trong đó có cả phương án phát hành trái phiếu công trình để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định và tổ chức thực hiện. 

3. Cấp, điều chỉnh, quản lý và thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận, và chứng chỉ như sau:

a) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp hoạt động trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài;

b) Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại, chi nhánh của các tổ chức và thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài;

c) Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, dự án đầu tư trong nước đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo ủy quyền và theo thẩm quyền quy định;

d) Giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài đến làm việc, hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo quy định của pháp luật; chứng chỉ quy hoạch;

e) Giấy phép xây dựng; chứng chỉ xuất xứ hàng hóa tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài;

f) Các giấy phép, giấy chứng nhận và chứng chỉ khác thuộc thẩm quyền hoặc được các Bộ, ngành ủy quyền theo quy định của pháp luật;

4. Quản lý, kiểm tra việc thực hiện thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài; phối hợp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ tài nguyên môi trường trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

5. Quản lý sử dụng đất trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài:

a) Được giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, mặt nước cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất, mặt nước trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo đúng mục đích sử dụng theo quy định tương ứng của pháp luật về đất đai;

b) Quyết định mức thu tiền sử dụng đất, mặt nước, tiền thuê đất, mặt nước; mức miễn giảm tiền sử dụng đất, mặt nước; miễn giảm tiền thuê đất, mặt nước theo từng dự án trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài trên cơ sở giá đất và chính sách miễn giảm do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định và các quy định của pháp luật đối với trường hợp giao lại đất và cho thuê đất mà không qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất;

c) Được tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất trên cơ sở phương án tài chính và giá được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để giao lại đất, cho thuê đất, mặt nước đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất, mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai;

d) Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất, mặt nước đã được cơ quan có thẫm quyền thu hồi để giao cho Ban quản lý Mộc Bài thực hiện việc giao lại đất, cho thuê đất cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất và để tái định cư cho các hộ gia đình bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

6. Quản lý vốn, phí và lệ phí:

a) Thực hiện nhiệm vụ quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, quản lý các dự án xây dựng bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo đúng quy định của pháp luật;

 b) Xây dựng các khung giá và mức phí, lệ phí thực hiện tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành theo quy định của pháp luật.

c) Thu các loại phí, lệ phí và quản lý sử dụng theo quy định.

7. Xây dựng các chương trình xúc tiến đầu tư công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch, chính sách ưu đãi đầu tư của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài  trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để tổ chức triển khai, giới thiệu, đàm phán, xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.

8. Làm đầu mối giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hình thành và triển khai thực hiện dự án đầu tư sản xuất – kinh doanh và các hoạt động khác tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

9. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong việc đảm bảo mọi hoạt động trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài phù hợp với Quy chế hoạt động và quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

10. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện tốt các dự án có liên quan đến quốc phòng - an ninh.

11. Quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản v.v của Ban quản lý Mộc Bài theo quy định của pháp luật.

12. Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong việc kiểm tra, thanh tra các quy định của pháp luật về lao động, tiền lương; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức đào tạo và cung ứng dịch vụ lao động cho các doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

13. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa” trên các lĩnh vực hoạt động trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

14. Đánh giá hiệu quả đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc bài. Báo cáo định kỳ và đột xuất về quy hoạch, kế hoạch xây dựng, tình hình hoạt động, quản lý và thực hiện các chính sách tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành liên quan. Trên cơ sở tổng kết hàng năm, kiến nghị và bổ sung các chính sách trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

15. Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác, hỗ trợ phát triển và phối hợp quản lý giữa tỉnh Tây Ninh với các tỉnh của Campuchia, bảo đảm cho sự hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài phù hợp với các hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Campuchia cũng như thỏa thuận giữa tỉnh Tây Ninh với các tỉnh của Campuchia.

16. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các công trình dịch vụ và tiện ích công trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh giao trong từng thời kỳ.
 

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Nội dung

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by