Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp
Thứ 5, Ngày 29/04/2021, 11:00
Hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/04/2021

Thực hiện Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Ngày ngày 26/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện các quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (sau đây gọi là Nghị định số 40/2020/NĐ-CP) đối với kế hoạch đầu tư công từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư và nguồn ngân sách tỉnh đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội như sau:

1. Đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư

1.1. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư: thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.

1.2. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư: thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.

1.3. Lập kế hoạch đầu tư trung hạn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư: thực hiện theo quy định tại Điều 55, Luật Đầu tư công năm 2019, Điều 36, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, cụ thể:

Các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức lập kế hoạch đầu tư trung hạn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo các nội dung quy định tại Điều 49, Luật Đầu tư công năm 2019, khoản 2, Điều 36, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với các đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý), gửi UBND các huyện, thị xã thành phố (đối với đơn vị thuộc cấp huyện quản lý) để tổng hợp.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp kế hoạch đầu tư của các đơn vị thuộc cấp mình quản lý gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo dõi.

Về tiến độ xây dựng kế hoạch trung hạn thực hiện theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho từng giai đoạn (Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 6084/BKHĐT-TH ngày 17/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn bản số 1447/SKHĐT-QLVĐTPT ngày 02/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,…).

1.4. Lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư hàng năm từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư: thực hiện theo quy định tại Điều 56, Luật Đầu tư công năm 2019, Điều 37, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, cụ thể:

Các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức lập kế hoạch đầu tư hàng năm từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo các nội dung quy định tại Điều 50, Luật Đầu tư công năm 2019 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý), gửi UBND các huyện, thị xã thành phố (đối với đơn vị thuộc cấp huyện quản lý).

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp kế hoạch đầu tư của các đơn vị thuộc cấp mình quản lý gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo dõi.

Về tiến độ xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho từng năm (Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 5006/BKHĐT-TH ngày 04/8/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,…).

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định báo cáo kế hoạch đầu tư hàng năm của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp tỉnh quản lý; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thẩm định (thành lập hội đồng thẩm định hoặc giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công thẩm định) báo cáo kế hoạch đầu tư hàng năm của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp huyện quản lý.

Căn cứ ý kiến thẩm định cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thiện báo cáo kế hoạch đầu tư hàng năm trình UBND tỉnh (đối với đơn vị cấp tỉnh quản lý), UBND huyện, thị xã, thành phố (đối với đơn vị thuộc cấp huyện quản lý) xem xét quyết định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định phê duyệt, giao kế hoạch đầu tư hằng năm vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm tổng số vốn và danh mục các dự án đầu tư; quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư hằng năm khi có nhu cầu, bảo đảm phù hợp với khả năng thực tế theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan.

Sau khi có quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư hàng năm, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập gửi phương án phân bổ chi tiết về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/12 năm trước năm kế hoạch để tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

UBND tỉnh giao các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp theo quy định. Riêng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, thời hạn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 05/05/2021.

 

 

 


Lượt người xem:  Views:   184
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822469 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.