Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch PT - Dự án - Hạng mục

Quy hoạch PT - Dự án - Hạng mục
Thứ 2, Ngày 27/02/2023, 16:00
Hướng dẫn quy trình thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/02/2023 | TT

Ngày 27/02/2023, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Hướng dẫn số 491/HD-UBND về quy trình thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo đó trình tự các thủ tục được thực hiện như sau:

I. QUY TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DIỆN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

- Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 300 ha hoặc quy mô dân số dưới 50.000 người;

- Dự án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về di sản văn hóa không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi khu vực bảo vệ II của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, trừ di tích quốc gia đặc biệt thuộc Danh mục di sản thế giới; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf);

- Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

2. Trình tự, thủ tục các bước thực hiện (kèm Phụ lục 1).  Tải về PHU LUC 1.doc

II. QUY TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÔNG THUỘC DIỆN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

1. Trường hợp đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất

Trình tự, thủ tục các bước thực hiện (kèm Phụ lục 2) Tải về PHU LUC 2.doc

2. Trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất, nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất, không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 32 của Luật Đầu tư 2020, Khoản 2 Điều 3 Luật 03/2022/QH15 thì thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, doanh nghiệp, đất đai, kinh doanh bất động sản và quy định khác của pháp luật có liên quan (không phải ký quỹ).

III. QUY TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở, DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ

1. Hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại

a) Có quyền sử dụng đất hợp pháp thuộc một trong các trường hợp quy định dưới đây mà việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, trừ trường hợp thuộc diện Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và các trường hợp thu hồi khác theo quy định của pháp luật:

- Có quyền sử dụng đất ở;

- Có quyền sử dụng đất ở và đất khác không phải là đất ở đáp ứng điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật về đất đai.

b) Được Nhà nước giao đất để xây dựng nhà ở cho thuê, cho thuê mua, để bán.

c) Được Nhà nước cho thuê đất để xây dựng nhà ở cho thuê.

d) Nhận chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại.

2. Điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Có vốn ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để thực hiện đối với từng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

c) Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

3. Các trường hợp lựa chọn nhà đầu tư làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở

Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở (bao gồm cả dự án có thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền để người dân xây dựng nhà ở) được thực hiện theo quy định sau đây:

3.1. Nhà đầu tư trúng đấu thầu hoặc trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở nếu có đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án quy định tại Điều 21 của Luật Nhà ở 2014, khoản 2 Điều 119 của Luật Đất đai 2013 và pháp luật về kinh doanh bất động sản thì nhà đầu tư đó được làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại;

3.2. Nhà đầu tư có quyền sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp quy định dưới đây và có đủ các điều kiện làm chủ đầu tư dự án quy định tại Điều 21 của Luật Nhà ở 2014, pháp luật kinh doanh bất động sản, pháp luật có liên quan thì trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời xác định nhà đầu tư đó làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại:

a) Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp;

b) Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở;

c) Nhận chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại.

4. Trình tự, thủ tục các bước thực hiện (kèm Phụ lục 3) Tải về PHU LUC 3.docx

IV. QUY TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Trình tự, thủ tục các bước thực hiện (kèm Phụ lục 6) Tải về PHU LUC 6.docx

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

I. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, việc chấp thuận chủ trương đầu tư phải được thực hiện trước khi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư.

2. Đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện dự án đầu tư.

3. Nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, lao động, phòng cháy và chữa cháy, quy định khác của pháp luật có liên quan, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có) và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ SAU KHI DỰ ÁN ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, CÔNG NHẬN NHÀ ĐẦU TƯ

1. Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nơi thực hiện dự án và các cơ quan liên quan để được hướng dẫn thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy ... theo đúng quy định hiện hành.

2. Liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện thủ tục bảo đảm thực hiện dự án.

3. Góp đủ vốn như tiến độ đăng ký theo quy định của pháp luật.

4. Việc đầu tư dự án phải đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, chấp hành nghiêm các quy định tại Nghị định 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ ban hành quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định hiện hành; định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án sau khi có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về Sở Kế hoạch và Đầu tư để Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định (kèm Phụ lục 7).

6. Chỉ được triển khai thực hiện dự án khi việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đủ theo quy định được cơ quan có thẩm quyền cho phép và không nợ tiền chuyển mục đích.

7. Khi nhà đầu tư không thực hiện đúng thời hạn quy định trong quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và các cam kết của nhà đầu tư thì Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chấm dứt hoạt động đầu tư, thu hồi chủ trương đầu tư và nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về các khoản kinh phí đã chi.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN

1. Chủ động, tích cực và nâng cao trách nhiệm trong việc hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ cho nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tiếp theo để triển khai dự án, nhất là hoàn thiện các thủ tục đầu tư sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

2. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục để nắm được tiến độ và những khó khăn trong quá trình triển khai các dự án đầu tư.

3. Quan tâm hướng dẫn, giải quyết kịp thời các chính sách hỗ trợ từ Trung ương và địa phương mà nhà đầu tư được hưởng.

4. Xác định và nắm rõ trách nhiệm của ngành trong quản lý dự án đầu tư, cụ thể như sau:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện ký quỹ theo quy định.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục đất đai, môi trường theo quy định của pháp luật sau khi nhà đầu tư hoàn thành việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.

c) Sở Công Thương hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư các điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án kinh doanh xăng dầu.

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư các điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án liên quan lĩnh vực nông nghiệp.

đ) Sở Xây dựng hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư các điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị, nhà ở thương mại, các dự án khác theo quy định pháp luật.

e) Sở Y tế hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư các điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án đầu tư lĩnh vực y tế.

g) Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư các điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án đầu tư lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

h) Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư các điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án đầu tư lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

i) Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng hệ thống thông tin giám sát thực hiện quy trình đầu tư nhằm công khai, minh bạch quá trình thực hiện quy trình đầu tư đối với dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

k) Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo chức năng, nhiệm vụ do ngành mình quản lý cũng như trong quá trình triển khai hoạt động dự án sau khi dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận nhà đầu tư.

l) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố đăng ký bổ sung dự án vào Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất để trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

5. Các cơ quan liên quan, các địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án sau khi có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về Sở Kế hoạch và Đầu tư để Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định (kèm Phụ lục 8) Tải về PHU LUC 7.8.xlsx

Tải về PHU LUC 4.doc

Tải về PHU LUC 5.docx

Lượt người xem:  Views:   21
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Email

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822.233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.