Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksQuy hoạch PT - Dự án - Hạng mục

  
  
Phân loại
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
370Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thảiTăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Nhằm mục tiêu quán triển, triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam. Nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân trong sản xuất, tiêu thụ, thải bỏ chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt; hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường. Khuyến khích, tạo mọi điều kiện cho các tổ chức, cá nhân sản xuất các sản phẩm có thể phân hủy, thân thiện với môi trường; giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy, tăng cường tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa.

13/08/2021 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngTin loại 3Approved
369UBND tỉnh phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuy hoạch khai thác tài nguyên; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 Phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

06/08/2021 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngTin loại 3Approved
366Điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò DầuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtĐiều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 Phê duyệt điều chỉnh tên và loại đất của 01 dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò Dầu:

 


26/06/2021 3:00 CHNoĐã ban hànhTinApproved
367Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu ThànhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành đối với 01 dự án để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Châu Thành như sau:

26/06/2021 3:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
365Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu ThànhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành đối với 01 dự án để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Châu Thành như sau:

25/06/2021 3:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
364Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Gò Dầu,  tỉnh Tây Ninh đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thịPhê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Gò Dầu,  tỉnh Tây Ninh đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 07/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định 1000/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000 với các nội dung chính như sau đây:

07/05/2021 11:00 SANoĐã ban hànhQDApproved
363Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đến năm 2040Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thịPhê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đến năm 2040/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đến năm 2040

26/04/2021 11:00 SANoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
357Thông báo về việc áp dụng các quy định của pháp luật về lĩnh vực xây dựngChính sách ưu đãi đầu tưThông báo về việc áp dụng các quy định của pháp luật về lĩnh vực xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo đến các doanh nghiệp thực hiện TTHC theo các Văn bản Quy phạm pháp luật về lĩnh vực xây dựng mới có hiệu lực

19/04/2021 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
362Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khaiQuy hoạch khai thác tài nguyênQuy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa bàn hành quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

12/04/2021 10:00 SANoĐã ban hànhQDTin loại 3Approved
351Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025Quy hoạch khai thác tài nguyênKế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 31/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 745/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025.

01/04/2021 11:00 SANoĐã ban hànhTin loại 3Approved
352Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh năm 2021Quy hoạch khai thác tài nguyên; Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngànhKế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 31/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 744/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021.

01/04/2021 11:00 SANoĐã ban hànhHuy HoàngTin loại 3Approved
349Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025Quy hoạch khai thác tài nguyênPhê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 591/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn đoạn 2021-2025.

15/03/2021 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
350Phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025Quy hoạch khai thác tài nguyênPhê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 592/QĐ-UBND về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2021 -2025, cụ thể như sau:

15/03/2021 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
348UBND tỉnh thu hồi và giao đất tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh thu hồi và giao đất tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 22/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 392/QĐ-UBND về việc thu hồi 5.575.581,2 m2 đất tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Thương mại Thiên Bích.

24/02/2021 5:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
347Giao đất cho phường An Tịnh và xã Hưng Thuận thuộc UBND thị xã Trảng Bàng Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiao đất cho phường An Tịnh và xã Hưng Thuận thuộc UBND thị xã Trảng Bàng /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 20/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 161/QĐ-UBND giao cho UBND thị xã Trảng Bàng 224,3m2 đất tại phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng để để tiếp tục sử dụng vào mục đích đất di tích, danh thắng (xây dựng Đài tưởng niệm tại Khu di tích địa điểm căn cứ 3, 4, 5 Biệt động Thành Sài Gòn - Gia Định). Quyết định số 162/QĐ-UBND giao cho cơ sở tôn giáo Họ đạo Hưng Thuận 529,8 m2 tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo (xây dựng Điện thờ Phật mẫu).

20/01/2021 10:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
346UBND tỉnh thu hồi và giao đất tại xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh thu hồi và giao đất tại xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 20/1/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 157/QĐ-UBND Thu hồi  4.260,4 m2 đất tại xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng đất của Trường Tiểu học Thạnh Bình B.

20/01/2021 9:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
345Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025Quy hoạch phát triển KT-XHPhê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 18/01/2021, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 137/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử (TMĐT) tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025.

19/01/2021 8:00 SANoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
343Giao đất cho Trường Mẫu giáo Tiên Thuận để xây trường họcQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiao đất cho Trường Mẫu giáo Tiên Thuận để xây trường học/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 15/1/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 118/QĐ-UBND giao cho Trường Mẫu giáo Tiên Thuận 4.312,7m2 đất tại xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học.

18/01/2021 4:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
344Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trong khu vực lòng hồ Dầu Tiếng và bảo vệ chất lượng nguồn nướcQuy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải; Quy hoạch khai thác tài nguyênTăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trong khu vực lòng hồ Dầu Tiếng và bảo vệ chất lượng nguồn nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Theo công văn của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa về việc xây cất chòi tạm, nuôi cá lồng bè trái phép trong hồ Dầu Tiếng trên địa bàn huyện Tân Châu và Báo cáo số 66/BC-TLDTPH-QLN ngày 25/12/2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa về tình hình các hoạt động trong hồ và chất lượng nguồn nước hồ Dầu Tiếng quý IV/2020. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 131/UBND-KT ngày 18/01/2021 yêu cầu các đơn vị như sau

18/01/2021 4:00 CHNoĐã ban hànhH.NTin loại 3Approved
342Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 10/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tây Ninh.

12/01/2021 11:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
335Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu ThànhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 17/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành.

12/01/2021 10:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
336Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Thị xã Hòa ThànhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Thị xã Hòa Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 16/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hòa Thành.

12/01/2021 10:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
337Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân ChâuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Châu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 15/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Châu.

12/01/2021 10:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
338Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Dương Minh ChâuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Dương Minh Châu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 14/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Dương Minh Châu .

12/01/2021 10:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
339Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò DầuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 13/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò Dầu.

12/01/2021 10:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
341Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Thị xã Trảng BàngQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Thị xã Trảng Bàng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 11/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Trảng Bàng.

12/01/2021 10:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
334Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bến CầuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 18/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bến Cầu.

12/01/2021 9:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
340Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân BiênQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Biên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 12/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Biên.

12/01/2021 6:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
333Giao đất cho Trường THCS Nguyễn Văn Ẩn để xây dựng trường họcQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiao đất cho Trường THCS Nguyễn Văn Ẩn để xây dựng trường học/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 06/1/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND giao cho Trường Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Ẩn 11.069,5m2 đất tại xã Long Thuận, huyện Bến Cầu để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học.

08/01/2021 3:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
332Công khai hóa thông tin về Dự án: Sửa chữa nền, mặt, lề đường và các công trình trên tuyến thuộc các đoạn Km40+129 - Km43+042, Km44+822 - Km48+404, Km55+00 - Km75+00, QL22B, tỉnh Tây NinhCác dự án đầu tưCông khai hóa thông tin về Dự án: Sửa chữa nền, mặt, lề đường và các công trình trên tuyến thuộc các đoạn Km40+129 - Km43+042, Km44+822 - Km48+404, Km55+00 - Km75+00, QL22B, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Công khai hóa thông tin về Dự án: Sửa chữa nền, mặt, lề đường và các công trình trên tuyến thuộc các đoạn Km40+129 - Km43+042, Km44+822 - Km48+404, Km55+00 - Km75+00, QL22B, tỉnh Tây Ninh.

24/11/2020 6:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorApproved
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.